Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 158 Raitiotiepysäkkien määrä Santalahdessa 

TRE:6493/08.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Santalahden asemakaava on hyväksytty valtuustossa joulukuussa 2015. Asemakaavassa on varaus ohjeelliselle joukkoliikenteen laatukäytävälle. Raitiotien osan 1 toteutuspäätös on tehty valtuustossa marraskuussa 2016.

Santalahden uudisalueen kohdalle Rantatie-kadulle on aiemmissa suunnitelmissa tarkasteltu kahta raitiotiepysäkkiä mm. valtuuston kesäkuussa 2014 hyväksymässä yleissuunnitelmassa. Kaupunginhallitus päätti 12.2.2018, että raitiotierata kulkee Santalahden kohdalla omilla kaistoillaan Rantatie-kadun ja Paasikiventien, valtatien 12 välissä ja ylittää sillalla Paasikiventien Santalahden alueen länsipuolella.

Raitiotien tarkentuneiden suunnitteluperusteiden perusteella Santalahdessa ei ole riittävää väestöpohjaa kahdelle raitiotiepysäkille. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän teettämässä raitiotien seudullisen laajenemisen selvityksessä raitiotiepysäkin tavoitteellisena asukasmääränä pidetään vähintään 2.500 asukasta. Santalahden alueella on koko alueen rakennuttua alle 3.000 asukasta.

Santalahden alueen raitiotiepysäkkien määrästä on tehty vaihtoehtovertailu ja vaikutusarviointi. Vertailtavina vaihtoehtoina ovat, että Santalahden kohdalla Rantatie-kadulla on kaksi tai yksi raitiotiepysäkkiä. 

Kahdella raitiotiepysäkillä erityisesti Santalahden alueen itäpää on paremmin saavutettavissa kuin yhdellä pysäkillä. Rantatiellä yhden pysäkin toteuttamisen tavoiteltava sijainti on nk. entisen pahvitehtaan kohdalla. Tästä sijainnista Santalahden alueen länsipää on raitiotiepysäkiltä kokonaan 400 metrin jalankulkuetäisyydellä ja myös alueen itäpää aivan itäisintä kärkeä lukuunottamatta 400 metrin etäisyydellä.

Rantatien yhden pysäkin ratkaisu palvelee paremmin Onkiniemen asuinaluetta ja Näsijärven rantavyöhykkeelle suunniteltua tapahtumapuistoa, mikäli myös pysäkin itäpuolelle rakennetaan jalankulun ylikulkukäytävä Paasikiventien yli.

Tipotien terveysaseman saavutettavuuteen Rantatien raitiotiepysäkkien määrällä ei ole merkittävää vaikutusta. Raitiotiellä Tipotien terveysasema on parhaiten saavutettavissa Sepänkadun pysäkiltä. Lisäksi Tipotie on erinomaisesti saavutettavissa Pispalan valtatietä liikennöivällä linja-autoliikenteellä.

Turvallisuussyistä raitiovaunut pysähtyvät aina jokaisella pysäkillä. Kukin raitiotiepysäkki vaikuttaa joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuteen. Ylimääräisen pysäkin poistaminen Rantatiellä lyhentää matka-aikaa 45 - 60 sekuntia kaikille keskustaan tai Lentävänniemen suuntaan tai myöhemmin mahdollisesti Ylöjärven suuntaan raitiotiellä matkustaville. Pysäkin poistaminen vähentää myös joukkoliikenteen suoria liikennöintikustannuksia arviolta 100.000 euroa vuodessa, tilanteessa kun Rantatiellä liikennöidään yhdellä raitiotielinjalla 7,5 minuutin vuorovälillä.

Rantatien itäisestä raitiotiepysäkistä luopuminen tuo investointikustannuksissa säästöä arviolta 300.000 euroa. Pysäkistä luopuminen tuo poistetun pysäkin kohdalla katualueelle lisätilaa viherkaistalle, lumitilalle, katupuille ja leveämmälle pyöräväylälle. 

Santalahden alueelle toteutaan kaksi linja-autopysäkkien paria, jotka palvelevat vähintään poikkeustilanteissa ja yöaikaan. Näiden linja-autopysäkkien käyttö päivittäisessä säännöllisessä joukkoliikenteessä tarkentuu käynnissä olevan Linjasto 21 -projektin myötä.

Johtopäätöksenä on, että Rantatie-kadulle on perusteltua toteuttaa vain yksi raitiotiepysäkki nk. Pahvitehtaan kohdalle. Kahden pysäkin ratkaisu ei tuo merkittävää saavutettavuuden paranemista, mutta vaikuttaa negatiivisesti raitiotien houkuttulevuuteen kulkumuotona Santalahden alueen läpi kulkeville matkustajille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Rantatie-kadulle Santalahden kohdalle toteutetaan vain yksi raitiotiepysäkki, joka sijoittuu nk. Pahvitehtaan kohdalle.

Raitiotiepysäkin itäpuolelle suunnitellaan Paasikiventien ylittävä jalankulun ylikulkukäytävä.

Päätös

Rantatie-kadulle Santalahden kohdalle toteutetaan kaksi raitiotiepysäkkiä.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Atanas Aleksovski teki muutosehdotuksen, että päätösehdotus muutetaan kuulumaan "Rantatie-kadulle Santalahden kohdalle toteutetaan kaksi raitiotiepysäkkiä". Irja Tulonen ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Aleksovskin muutosehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Mikko Nurminen ja Ville-Mikael Tuominen poistuivat kokouksesta.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Jouko Seppänen, Pasi Ruohomäki, Pasi Palmu, Ulla Tiilikainen, Mikko Nyhä/VR Track Oy, Riikka Salli/Ramboll Finland Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.