Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 155 Tampereen seudun ammattiopiston liittyminen Metsäkoulutus ry:n jäseneksi 

TRE:7010/00.03.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Metsäkoulutus ry on perustettu vuonna 2016 ja sen tarkoituksena on edistää metsä- ja biotalousalan koulutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vastaamalla työnantajien, yrittäjien, työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin.

Lisäksi tavoitteena on:
• parantaa alan koulutuksen asemaa, arvostusta ja vaikuttavuutta
• koordinoida alan koulutuksen markkinointia yhdessä jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa
• luoda ja levittää jäsentensä kautta oppimateriaaleja sekä parhaimpia opetusmenetelmiä ja koulutustuotteita sekä niiden hallintaa ja yhteiskäyttöä
• järjestää kokouksia, koulutusta, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja asiantuntijapalveluja
• harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja markkinointitoimintaa sekä antaa lausuntoja alan koulutuksen kehittämiseksi
• luoda edellytyksiä valtakunnallisille sekä jäsentensä yhteisille hankkeille, selvityksille ja tutkimuksille sekä niiden rahoituksille
• edistää alan koulutusvientiä.

Tredu on edelläkävijä metsäalan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Opetusmateriaalien ja oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää hankerahoitusta. Opetushallitus näkee hankerahoitusta myöntäessään Metsäkoulutus ry:n jäsenyyden myönteisenä .

Metsäkoulutus ry:n vuosimaksu on 3 500 euroa ja se maksettaisiin kustannuspaikalta 134911. Metsäkoulutus ry kustantaa jäsenilleen esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopiston kehittämän Luho-oppimisympäristön (Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt) vuosittaiset palvelumaksut. Kokonaisuudessaan palvelimen ylläpidosta aiheutuva vuosittainen peruskustannus on suurempi kuin Metsäkoulutus ry:n jäsenmaksu. Lisäksi jäsenyydellä on merkitystä alan koulutuksen valtakunnallisena markkinoijana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kari Kankaala, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle, että Tampereen seudun ammattiopisto liittyminen Metsäkoulutus ry:een hyväksytään.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan esityksen, metsäkoulutus ry:n jäsenmaksu 3 500 euroa kohdennetaan kustannuspaikalle 134911.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen seudun ammattiopiston liittyminen Metsäkoulutus ry:een hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jari Rauhala, Ari Mäkitalo, Mari K Nieminen, Raija Mäkelä, Marita Alanen, Jaana Pylkki, Tiina Leppänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.