Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 463 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen kaupungin edustajien valitseminen vuoden 2021 kuntapäiville (lisäpykälä) 

TRE:6863/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliiton ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kuntavaalien jälkeisenä vuonna valittava valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaaleilla, joihin vaalipiirin kuntapäivät nimeävät ehdokaslistat.

Suomen Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäiville väkiluvun mukaisessa suhteessa kuntakokoryhmittäisen kiintiöinnin perusteella siten, että kunnalla on vähintään yksi edustaja ja enintään neljä edustajaa. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan. Tampereen kaupunki voi valita neljä edustajaa. Edustajille voidaan nimetä henkilökohtaiset varaedustajat.

Suomen Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu kuntapäivät koolle 5.10.2021.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville 2021 valitaan neljä Tampereen kaupungin edustajaa ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville 2021 valittiin seuraavat neljä Tampereen kaupungin edustajaa ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen

Ilkka Sasi, varajäsen Anne-Mari Jussila
Jaakko Stenhäll, varajäsen Matti Helimo
Aila Dündar-Järvinen, varajäsen Johanna Loukaskorpi
Lassi Kaleva, varajäsen Aarne Raevaara

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola ehdotti kaupungin edustajaksi kuntapäiville Ilkka Sasia ja varajäseneksi Anne-Mari Jussilaa.

Brigita Krasniqi ehdotti, että edustajaksi kuntapäiville valitaan Jaakko Stenhäll varajäsenenään Matti Helimo.

Kirsi Kaivonen ehdotti Aila Dündar-Järvistä varajäsenenään Johanna Loukaskorpi.

Lassi Kaleva ehdotti Lassi Kalevaa ja varajäsenenään Aarne Raevaara.

Puheenjohtaja totesi Kummolan, Krasniqin, Kaivosen ja Kalevan ehdotusten tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Matti Helimo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Valitut, Suomen Kuntaliitto, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.