Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 450 Lisäajan hakeminen kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökselle 

TRE:4923/11.04.00/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kansallinen kaupunkipuisto pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, § 68–71. Lain perusteella kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin hakemuksesta, MRL § 69.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 § 514, että Tampere jättää hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Hakemus on lähetetty ympäristöministeriöön 28.1.2021. Kaupunginhallituksen päätöksen liitteinä ovat hakemuskirje ja Tampereen kasallisen kaupunkipuiston alueraja sekä alueen erityisyyttä ja arvoja kuvaavaa materiaalia, alustava hoito- ja käyttösuunnitelma ja yhteenveto valmisteluun liittyvästä päätöksentekoprosessista.

Hakemuksen sisältöä on käsitelty työpalaverissa ympäristöministeriön kanssa 27.8.2021. Samassa yhteydessä esiteltiin ympäristöministeriön toiveesta kansallisen kaupunkipuistoon liittyviä ajankohtaisia maankäyttöhankkeita. Lisäksi ministeriölle kerrottiin elokuussa julkaistussa pormestariohjelmassa liittyvät kirjaukset kansallisen kaupunkipuiston toteuttamisesta, Eteläpuisto-kadun etelänpuoleisen alueen varaamisesta vain virkistyskäyttöön, Kunkun parkin toteuttamisesta ilman Amurin tunnelia sekä Ruotulan alue kaavoittamisesta ja siinä yhteydessä golf-kentän osittaisesta siirtämisestä.

Ajankohtaisista maankäyttöhankkeista, Eteläpuisto-Viinikanlahti, Hämeenpuisto, Sara Hildénin taidemuseo sekä Ruotulan, suhdetta kansalliseen kaupunkipuistoon ei voida suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi riittävästi arvioida. Konkreettinen suunnittelu on arvolähtökohtien ja alueille tavoiteltujen toimintojen yhteensovittamista sekä vuoropuhelua osallisten kanssa. Jotta voidaan varmistaa, että Tampereen kansallisen kaupunkipuiston kannalta keskeisissä maankäyttöhankkeissa on varmistettu MRL 68 § kansallista kaupunkipuistoa koskevat sisältövaatimukset, ympäristöministeriö ja Tampereen kaupunki pitävät tarkoituksenmukaisena, että kaupunki edistää kaupunkipuiston kannalta keskeisten hankkeiden kaavoitusta ja että hakemusta täydennetään, kun alueita koskevat suunnitelmat ja kaavalliset ratkaisut ovat valmistuneet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki pyytää ympäristöministeriöltä lisäaikaa Tampereen kansallista kaupunkipuistoa koskevan päätöksen tekemiseen hakemuksen täydentämistä varten. Kaupunki vie lisäajan puitteissa Eteläpuisto-Viinikanlahden, Hämeenpuiston ja siihen kytkeytyvän Kunkun parkin, Sara Hildénin taidemuseon sekä Ruotulan asemakaavoja eteenpäin sen varmistamiseksi, että alueiden erityisten arvojen sisältyminen suunnitelmaratkaisuissa on saatu varmistettua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö, Pia Hastio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)