Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 455 Nuorisovaltuuston asettaminen ajalle 16.9.2021 - 31.12.2022 

TRE:322/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus on 25.1.2021 § 34 asettanut nuorisovaltuuston ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022.

Nuorisovaltuuston suurkokous on kokouksessaan 15.9.2021 valinnut toimikaudeksi 16.9.2021 - 31.12.2022 nuorisovaltuustoon 30 jäsentä ja 10 varajäsentä sijaantulojärjestyksessä. Nuorisovaltuustossa tapahtuneiden kokoonpanomuutosten takia kaupunginhallituksen 25.1.2021 § 34 tekemä nuorisovaltuuston asettamispäätös tulee päivittää.

Nuorisovaltuusto on kuntalain 26 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin, jonka valinnassa ei sovelleta tasa-arvolakia.

Nuorisovaltuuston suurkokous on 15.9.2021 valinnut nuorisovaltuuston jäseniksi toimikaudelle 16.9.2021 - 31.12.2022 seuraavat henkilöt: Arttu Vuori, Maria Markkula, Leo Boström, Aada Aho, Suvi Brusin, Inka Pekkola, Patrik Jokela, Eetu Hukkanen, Anna Lindström, Silja Yli-Hinkkala, Mila Harra, Pablo González Torres, Venla Taubert, Eliana Forsström, Elina Tuominen, Mitra Jaferi, Hilkka Liljeroos, Tähkä Tolvanen, Lenni-Kalle Lammi, Emmi Kallio, Linda Toom, Mio Turriago, Milja-Maria Halme, Fares Elwan, Lotta Liuhamo, Aura Granberg, Kerttu Kuoppala, Aleksi Peltosaari, Oliver Priimägi ja Juliaana Gustafsson.

Lisäksi nuorisovaltuuston suurkokous on valinnut nuorisovaltuuston varajäseniksi sijaantulojärjestetyksessä seuraavat henkilöt: Aliisa Ahola, Fatemeh Bakhshi, Patrick Itäniemi, Rasmus Riikonen, Helka Rantavuori, Venla Vuorinen, Alisa Krol, Rebecka Porttikivi, Siiri Keisala ja Krista Sillanpää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Asetetaan ajalle 16.9.2021 - 31.12.2022 nuorisovaltuusto.

Nuorisovaltuuston jäseniksi valitaan Arttu Vuori, Maria Markkula, Leo Boström, Aada Aho, Suvi Brusin, Inka Pekkola, Patrik Jokela, Eetu Hukkanen, Anna Lindström, Silja Yli-Hinkkala, Mila Harra, Pablo González Torres, Venla Taubert, Eliana Forsström, Elina Tuominen, Mitra Jaferi, Hilkka Liljeroos, Tähkä Tolvanen, Lenni-Kalle Lammi, Emmi Kallio, Linda Toom, Mio Turriago, Milja-Maria Halme, Fares Elwan, Lotta Liuhamo, Aura Granberg, Kerttu Kuoppala, Aleksi Peltosaari, Oliver Priimägi ja Juliaana Gustafsson.

Nuorisovaltuuston varajäseniksi sijaantulojärjestetyksessä valitaan Aliisa Ahola, Fatemeh Bakhshi, Patrick Itäniemi, Rasmus Riikonen, Helka Rantavuori, Venla Vuorinen, Alisa Krol, Rebecka Porttikivi, Siiri Keisala ja Krista Sillanpää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto, Päivi Niskanen, Teemu Illikainen, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.