Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 452 Sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportointi kaupunginhallitukselle 

TRE:3664/00.05.02/2021

Valmistelija

  • Ruski Heini, Sisäinen tarkastaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusjohtajan varahenkilö, sisäinen tarkastaja Heini Ruski, puh. 041 730 0921, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tulee huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Kaupungin konserniyhteisöissä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat näiden yhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle, ja konsernijohdon tehtävä on kuntalain 48 §:n mukaan varmistaa konsernivalvonnalla, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty ja toteutettu.

Sisäisen tarkastuksen tehtävät eroavat ulkoisen tarkastuksen eli tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävistä. Sisäinen tarkastus on kaupunginhallituksen tukitoiminto, jonka tehtävänä on arvioida ja varmentaa riippumattomasti ja objektiivisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus arvioi, miten kaupunkiorganisaatio kykenee hallitsemaan riskejä asianmukaisten valvontatoimien avulla. Tavoitteena on tuottaa kaupunginhallitukselle tietoa valvonnan kehittyneisyydestä, jotta olennaiset riskit tulevat hallituksi. Elokuun 2021 alussa voimaan tulleen hallintosääntömuutoksen jälkeen sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja suosituksistaan kaupunginhallitukselle.

Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä kuntalain mukaan on mm. arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntakonsernissa toteutuneet tilikaudella, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tilintarkastaja arvioi, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko kunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oikeat tiedot sekä onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäisen tarkastuksen raportoinnin periaatteet
Kaupunginhallitus saa tiedoksi vuoden lopussa seuraavan vuoden tarkastussuunnitelman. Sisäinen tarkastus raportoi kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle tekemistään suunnitelman mukaisista ja mahdollisista erityisin perustein käynnistetyistä tarkastushavainnoista ja suosituksista. Erittäin merkittävistä riskeistä ja kontrolliheikkouksista raportoidaan erikseen. Sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan ja raportoinnissaan sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja, jotka edellyttävät raportoinnilta mm. riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Tarkastusraportit sisältävät arvioinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallin että toimeenpanon kehittyneisyydestä. Sisäinen tarkastus seuraa myös johdon kehittämistoimenpiteiden toteuttamista ja arvioi niiden riittävyyttä. Seurannan tuloksena riittämättömiksi arvioiduista kehittämistoimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan esittely
Sisäisen tarkastuksen toiminnan esittely sisältää informaatiota kaupungin valvonta- ja tarkastusjärjestelmästä eli eri toimijoiden tehtävistä ja kuntalain edellytyksistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiselle. Lisäksi esitykseen on koottu kaupungin tärkeimmät ohjausasiakirjat, joilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ohjataan. Kaupunginhallitukselle esitetään informaatiota myös sisäisen tarkastuksen toiminnan luonteesta ja raportoinnin periaatteista. Lisäksi käydään läpi valvonnan riskialueet, jotka ovat korostuneet sisäisen tarkastuksen havainnoissa vuosina 2020 ja 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Selostus sisäisen tarkastuksen tehtävistä merkitään tiedoksi ja periaatteet kaupunginhallitukselle raportoinnista hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden sisäinen tarkastaja Heini Ruskille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Alelsi Jäntti poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Heini Ruski

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)