Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 457 Valtuustoaloite esteettömän luontopolun ja lintutornin/katselulavan rakentamiseksi Tampereen kaupungin alueelle - Anne Liimola 

TRE:3023/10.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Perustelut

Anne Liimola esittää 19.4.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereella selvitetään ja laaditaan suunnitelma siitä, minne luonto- ja retkikohteisiin olisi mahdollista toteuttaa esteettömiä luontopolkuja, katselulavoja ja nuotiopaikkoja. Selvityksen tulee sisältää yllä olevan ohella tiedon siitä, minkälaisella aikataululla ja rahoituksella esteettömät kohteet voitaisiin toteuttaa ja minne voitaisiin rakentaa esteetön lintutorni. Lisäksi esitetään, että selvitys tehdään vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja järjestöjen kanssa.

Ympäristönsuojeluyksikkö on jo aiemmin selvitellyt vaihtoehtoja esteettömille reiteille luonnonsuojelualueilla ja luonnonsuojeluohjelman kohteilla. Monet kaupungin luonnonsuojelualueista on luonnonolosuhteidensa, kuten pinnanmuotojensa ja saavutettavuutensa (mukaan lukien parkkipaikat ja bussipysäkit), suhteen niin haastavia, että niihin on hankalaa toteuttaa esteettömiä reittejä, joihin on helppo päästä. Lisäksi kohteiden luontoarvot saattavat olla sellaisia, että esteettömän reitin rakentaminen ei ole mahdollista. Joillain luontokohteilla, kuten Pyynikin luonnonsuojelualueella, on tasaisemmalla alueella reittejä, joilla liikkuminen onnistuu tälläkin hetkellä ainakin avustettuna. Pyynikin valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa pyritään löytämään esteettömään liikkumiseen soveltuva rengasreitti harjun suhteellisen tasaiselle lakialueelle, jonka lähtö- ja paluupiste on Pyynikin näkötornilta. Pyynikin pääopastetaulun uudistamisen yhteydessä kiinnitetään huomiota esteettömän reitin tiedottamiseen siten, että pääopasteen kartalle merkitään esteetön reitti ja reitti myös merkitään maastoon. Toteutuksen ajankohta on vielä avoin.

Vuonna 2019 ympäristönsuojeluyksikkö rakennutti yhdelle kaupungin neljästä lintujärvestä, Härmälän Vähäjärvelle, esteettömän katselulaiturin, jonne pääsee myös huonommin liikkuvat. Tänä vuonna kunnostetaan tai tehdään joitain uusia esteettömiä reittejä. Esimerkiksi Kintulammin esteetöntä reittiä kunnostetaan. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuonna 2019 Tohloppijärven ympäristön ja viheralueiden kehittämissuunnitelman. Kaupunkiympäristön palvelualue toteuttaa vuonna 2021 tämän suunnitelman mukaisen esteettömän luontoreitin Tohlopin suolle sekä esteettömän onkilaiturin Tohlopin rannalle. Näihin hankkeisiin on saatu ympäristöministeriön avustusta. Vuosien 2020 ja 2021 aikana Tohloppijärven ympäri kulkevien kävelyn ja pyöräilyn reittien pinnoitusta ja valaistusta on uusittu. Lisäksi Kauppiin on alueen vertaissuunnittelussa suunniteltu esteetöntä lenkkiä Toimelantien pään ja Näsijärven väliin.

 Vuoden 2022 asemakaavaohjelmassa on asemakaava numero 8725, joka käsittää Iidesjärven ja Nekalantien välissä olevan vanhan taimiston alueen. Asemakaavan yhteydessä laadittavassa Iidesjärvenpuiston yleissuunnitelmassa tutkitaan esteettömän lintutornin sijoittamista IIdesjärven rannalle. Myös asemakaava-alueen reittien osittain esteettöminä toteuttamista suunnitellaan.

Asemakaavattomilla alueilla kohteiden toteutussuunnittelua ohjaa retkeilyn kehitysohjelmaan kirjattu tavoite: Kaupungin esteettömiä retkeily- ja virkistyspalveluita parannetaan. Esteettömyys on siten lähtökohtana kaikessa retkeilypalveluiden suunnittelussa. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä teettää Ekokumppanit Oy:lla esteettömien luontopalveluiden tarveselvityksen osana retkeilyn palvelusopimusta. Selvityksen valmistelu ei aiheuta lisärahoitustarvetta. Selvitys kustannusarvioineen tehdään vuoden 2022 aikana. Selvityksessä esiin nousseita kohteita voidaan talousarviomäärärahojen puitteissa toteuttaa jo vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 521 5198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Liimola, Jenna Pihlajamäki, Anne Tuominen, Timo Koski, Harri Willberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)