Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 458 Valtuustoaloite sähkölatauspaikkojen edistämissuunnitelman laatimiseksi - Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela 

TRE:4666/08.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela ovat valtuustoaloitteessaan esittäneet, että Tampereen kaupungin tulisi laatia sähkölatauspaikkojen edistämissuunnitelma. Perusteluina aloitteen tekijät käyttävät erityisesti kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, jonka saavuttamisessa sähköautoilla on todettu olevan merkittävä rooli Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa. Aloitteen tekijät myös toteavat, että Tampere on jäänyt latauspisteiden määrässä jälkeen pääkaupunkiseutuun verrattuna.

Tampereen kaupunki on toiminut aktiivisesti sähköisen liikenteen lisäämiseksi jo kymmenkunta vuotta. Kaupunki on mm. rakentanut omalla kustannuksellaan sähköautojen julkisia latauspisteitä vuodesta 2016 lähtien 12 eri kohteeseen. Tampereen ensimmäinen sähköisen liikenteen toimenpidesuunnitelma laadittiin vuosille 2015-2018 ja se on myöhemmin uusittu vuosille 2019-2025. Nykyisessä toimenpidesuunnitelmassa on tunnistettu latauksen tarve niin yleisillä alueilla, kaupungin omistamilla kiinteistöillä kuin yksityisillä kiinteistöillä. Lisäksi toimenpidesuunnitelmassa on esitetty toimenpidetarpeita bussien, kevyiden ajoneuvojen, työkoneiden ja logistiikan ajoneuvojen lataustarpeiden ratkaisemiseksi tulevaisuudessa.

Em. toimenpidesuunnitelmassa esitettiin julkisten latauspisteiden osalta ensimmäiseksi toimenpiteeksi vuodelle 2019 "määritellä julkisen latauspisteverkoston toteutusvaihtoehdot". Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö toteuttikin keväällä 2020 valmistuneen selvityksen, jossa selvitettiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja latauspisteverkoston kehittämiseksi. Selvityksessä tunnistettiin, että soveltuvan toteutustavan valinta riippuu hyvin pitkälti siitä, mihin ympäristöön (kaupungin kiinteistö, yleinen alue, yksityinen kiinteistö) latauspisteitä toteutettaisiin. Selvityksessä sekä sen jälkeisissä keskusteluissa mm. latauspisteoperaattoreiden kanssa on todettu, että täysin markkinaehtoisesti toteutuva latauspisteverkosto yleisille alueille ei vielä vaikuta realistiselta vaihtoehdolta, vaan kaupungin osallistumista latauspisteiden kustannuksiin tarvitaan monin paikoin, mikäli latauspisteverkoston rakentumista halutaan vauhdittaa. Sittemmin EU-direktiivin ja se kansallisen lainsäädännön (laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä, hyväksytty 29.10.2020) tuomien vaatimusten myötä latauspisteiden toteutuminen muuhun kuin asumiseen tarkoitetuilla kiinteistöillä on lähtemässä vahvasti liikkeelle niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Selvityksen laatimisen yhteydessä tunnistettiin tarve laatia latauspisteiden yleissuunnitelma, joka huomioi lainsäädännön tuomat vaatimukset kaupungin omistamille kiinteistöille, ja jossa huomioidaan yksityisen latauspisteverkoston rooli osana kokonaispalveluverkostoa. Lisäksi tulisi huomioida asuinalueet, joissa on tarve pysäköidä autoa säännöllisesti kadunvarsipaikoilla oman autopaikan puuttumisen vuoksi. Tampereen kaupunki toteuttikin latauspisteiden yleissuunnitelman loppuvuodesta 2020. Yleissuunnitelman yhteydessä selvitettiin, että Tampereen kaupungin tulisi asentaa kiinteistöilleen 76 kpl latauspisteitä vuoden 2024 loppuun mennessä, kuten laki edellyttää. Näiden lisäksi arvioitiin, että latauspisteiden verkostollisen kattavuuden saavuttamiseksi olisi tarpeen asentaa 23 kpl lataupisteitä muihin kohteisiin, kuten muille kiinteistöille tai kaupungin hallinnoimille pysäköintialueille. Kustannusarvioksi näiden toteuttamiseksi arvioitiin 300 000-400 000 €.

Jo pelkästään kaupungin kiinteistöjen varustaminen latauspisteillä tulee lisäämään latauspisteiden määrää Tampereella merkittävästi ja on samalla merkittävä kustannuserä kaupungille. Latauspisteiden toteutuminen kiinteistöille onkin prioriteeteissä korkeimmalla. Muiden yleisten alueiden latauspisteiden toteuttamisessa on todennäköisesti keskityttävä tärkeimmiksi tunnistettavien kohteiden toteuttamiseen sekä siihen, että latauspisteiden toteuttaminen mahdollistetaan yleisille alueille myös markkinaehtoisesti. Tarkempi suunnitelma niin kiinteistöjen kuin yleisten alueiden latauspisteiden toteuttamisjärjestyksestä on vielä tehtävä.

Seuraavassa vaiheessa Tampereen kaupunki on käynnistämässä latauspisteiden ja niiden operoinnin hankinnan määrittelyn. Tavoitteena on, että kaupungilla olisi kilpailutettu uusi latauspisteiden toteuttaja ja operaattori niin kiinteistöille kuin muille yleisille alueille vuoden 2021 aikana. Määrittelyvaiheessa tullaan käymään markkinavuoropuhelua latauspistepalveluntarjoajien kanssa Tampereelle soveltuvan toteutusmallin löytämiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallion ja Iiris Suomelan valtuustoaloite,​ siihen annettu vastaus ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallion ja Iiris Suomelan valtuustoaloite,​ yhdyskuntalautakunnan lausunto ja suunnitellut toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jaakko Mustakallio, Iiris Suomela, Ari Vandell, Mika Kulmala, Pekka Stenman, Niko Suoniemi, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)