Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 91 Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation valmistelun käynnistäminen 

TRE:1594/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraatiosta on keskusteltu Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sotejohdon yhteisissä kokouksissa, maakuntavalmistelussa sekä Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa. Kokouksissa on esitetty käynnistettävän valmistelu integraation toteuttamiseksi, aloittaen sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin aikuispsykiatrian integraatiosta. Hanketta valmistellaan osana maakuntauudistusta, joten Pirkanmaan muut kunnat voivat myöhemmin liittyä mukaan integraatioon.

Integraatiohankkeesta informoidaan muita Pirkanmaan kuntia kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohtajien sekä tilaajarenkaiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääneuvottelijoiden kokouksissa.

Integraation perusteena on tarpeen mukaisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen sekä hoitoketjujen toimivuuden varmistaminen. Pyrkimyksenä on sekä avohoidon ensisijaisuuden vahvistuminen että sairaalahoidon toteutumisen varmistuminen. Tavoitteena on parantaa hoitoketjujen toimivuutta ja hoitoprosessien vaikuttavuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Psykiatria on pitkään kuulunut rekrytointihaasteelliseen erikoisalaan ja erityisesti psykiatripula on ollut merkittävä. Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan vastuulla on sekä lääkäreiden peruskoulutus että psykiatrian erikoislääkärikoulutus. Integraatio mahdollistaa koulutusvastuun toteuttamisen ja henkilöstöresurssien järkevän käytön niin, että rekrytointihaastetta voidaan pidemmällä aikavälillä helpottaa.

Yhteinen näkemys toiminnan kehittämisen tavoitteista luodaan valmisteluprosessin aikana. Tuleva toiminnallinen uudistus kannattaa pääosin jättää uuden organisaation tehtäväksi.

Keskeistä on saada hanke oikeaan suuntaan riittävän nopeasti. Ehdotuksena on, että konsulttituella laaditaan visio, vaihtoehtoisten mallien riskianalyysi, yhteiset tavoitteet, projektisuunnitelma ja viestinnän periaatteet ja -suunnitelma.

Tekninen toteutus hyötyy Hatanpään fuusion kokemuksista. Henkilökunnan mukaanotto ja viestintä ovat keskeisiä. Lukuisia yksityiskohtia on helpompi ratkoa, jos periaatteet ja tavoitteet ovat kirkkaat. Integraation yksityiskohtia valmistellaan alaryhmissä, joita olisivat palvelutoiminta-, talous-, henkilöstö-, hallinto-, viestintä-, tila-, tukipalvelu- ja ICT-ryhmät, jotka tarvittaessa voivat perustaa alaryhmiä. Projektiryhmä kokoaa alaryhmien työskentelyn ja huolehtii aikataulun pitämisestä. Projektiryhmän puheenjohtaja vie talousarvioivaikutteiset kysymykset linjattavaksi hankkeen johtoryhmään, jona toimisi Tampereen kaupungin ja Pshp:n sote johdon yhteistyöryhmä. Hallitukset nimeävät ohjausryhmään edustajansa kuten HASA-Tays -projektissa.

Konsulttipalvelut on suunniteltu hankittavaksi Public Value Oy:ltä. Konsultteina toimisivat Samuli Saarni ja Timo Vähämurto, jotka ovat olleet mukana viemässä läpi vastaavaa Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian integraatiota. Lisäksi hyödynnetään tuoreita ja vastaavan kokoluokan muita integraatiokokemuksia. 

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteenlasketut toimintakulut olivat v. 2018 yhteensä 102 699 te, josta Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelujen osuus oli 35 157 te, Tampereen ostopalvelujen 22 935 te sekä Pshp:n 44 607 te. Henkilöstöä Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 371 ja Pshp:n aikuispsykiatrialla 503,5.

Jatkoyhteistyöstä Public Value Oy:n kanssa laaditaan puitesopimus tuntipohjaisesti. Myöhemmän vaiheen konsulttituki koskee psykiatriaspesifejä osia sekä hankkeen synergioita muihin hankkeisiin (sote, psykiatrinen sairaala). Valmisteluhankkeen rahoitus esitetään jaettavaksi Tampereen kaupungin, Pshp:n ja Pirkanmaan maakuntavalmistelun kesken. Hankkeessa toimii 50 % työpanoksella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettama koordinointipäällikkö, muu valmistelu tehdään oman työn ohella. Tavoitteena on integraation toteutuminen 2020 vuoden alusta alkaen. Valmistelun käynnistämistä on käsitelty Tampereen kaupungin johtoryhmässä 26.2.2019. Valmistelun käynnistämisestä päätetään Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.3.2019 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa 25.3.2019. Projektin etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation valmistelu käynnistetään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Arto Lemmetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.