Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 93 Kantakaupungin yleiskaavan valmisteluvaihe 

TRE:863/10.02.03/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja valtuustokauden tavoitteet mittareineen. Valtuustokauden yleiskaavatyö on ohjelmoitu valtuustokautta koskevassa yleiskaavoituksen työohjelmassa (KV 18.12.2017). Työohjelman mukaisesti valtuustokauden aikana on vireillä kaksi yleiskaavaa. Kantakaupungin yleiskaavassa varmistetaan strategian päämääristä urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava käsittelee maankäyttökysymyksiä MRL:n muutosten mutta myös mm. Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta. Molempien yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kevään 2019 aikana ja valmistelun yhteydessä kehitetään yleiskaavaprosessia jatkuvasti kehittyvän tietomallin avulla.

Kantakaupungin yleiskaavassa varaudutaan kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisin: asukasmäärän 1,4 % vuotuiseen kasvuun, hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä sekä älykkään ja kestävän liikenteen edistämiseen. Hiilineutraalisuustavoitteen osalta yleiskaavatyössä tuotetaan tietoa yhdyskuntarakenteen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä ja tuotetaan mallinnuksia erilaisista yhdyskuntarakenteen kasvuskenaarioista, joissa on mukana liikenteen aiheuttamat päästövaikutukset. Älykkään ja kestävän liikenteen osalta yleiskaava kytkeytyy käynnissä olevaan SUMP -työhön. 

Asukasmäärän kasvutavoitteen toteutumiseksi kantakaupungin alueelta on jo nyt osoitettavissa olemassa olevaa ja suunniteltua tontti- ja kaavavarantoa asuntorakentamisen tarpeisiin. Suuri osa nykyisestä ja tulevasta asumisen varannosta sijoittuu strategian mukaisesti joukkoliikenteen ja aluekeskusten vyöhykkeille. Käytännössä em. kaupungin kasvu kohdistuu alueille, joille sijoittuu jo nyt eri käyttötarkoituksiin kaavoitettuja tontteja ja rakentamista. Tulevaisuuden kasvu onkin suurelta osin nykyistä kaupunkirakennetta voimakkaasti täydentävää ja uudistavaa. Laskennallisesti nykyinen tonttivaranto sekä vireillä oleva ja ohjelmoitu asema- ja yleiskaavoitus mahdollistavat noin 142.000 uutta asukasta ja noin 7 milj. k-m² asuntorakentamista hiilineutraalisuustavoitteen kannalta edulliselle keskusten ja joukkoliikenteen vyöhykkeille.                            

Tulevaisuuden työpaikkakehityksen osalta Maakuntakaava 2040 osoittaa työpaikkatavoitteeksi Tampereelle noin 47.000 ja kehyskuntiin yhteensä noin 14.000 uutta työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Ennuste perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteeseen, joka ennakoi työpaikkakehitystä mm. väestökehityksen ja työvoimaosuuksien kehityksen avulla. Ennuste lisäksi olettaa Pirkanmaan työllisyysasteeksi noin 75 % vuonna 2040 ja että Pirkanmaa on työpaikkaomavarainen. Yleiskaavatyön kanssa rinnakkain on tarkoituksenmukaista selvittää Tampereen omiin tavoitteisiin pohjautuva tulevaisuuden työpaikka- ja toimitilarakentamisen tarve. Tällä hetkellä muun kuin asumisen käyttötarkoituksen tonttivarantoa on asemakaavoihin ohjelmoituna noin 1,5 milj. k-m². Muun käyttötarkoituksen varanto käsittää kaikki tuotannon ja työpaikkatoimintojen, logistiikan, julkisen ja yksityisen palvelutilan sekä maanpäällisten ja maanalaisten huoltotilojen tarpeet.                            

Yhdeksi yleiskaavatyön keskeiseksi teemaksi nousee tulevaisuuden tarpeita vastaavaan työpaikkarakentamiseen varautuminen asukasmäärän kasvaessa. Kantakaupungin alueelle sijoittuu raskaan teollisuuden ja palveluvaltaisten työpaikkojen alueita yhteensä noin 1800 ha.  Elinkeinorakenteessa tapahtuneista muutoksista johtuen teollisuuden ja palveluvaltaisten työpaikka-alueiden nykyisten maankäyttövarausten riittävyys ei ole tällä hetkellä uhattuna.  Kaupunkiseudulla tavoiteltujen liikennejärjestelmämuutosten mahdolliset vaikutukset Tampereen työpaikka-alueiden maankäyttöön tulee kuitenkin huomioida osana kokonaiskehitystä.

Sen sijaan keskustojen monipuolisen ja tiiviin maankäytön alueille, yleiskaavassa noin 1100 ha, on tavoitellun kasvun määrästä ja laadusta johtuen ohjelmoitu pääosin uutta asuntorakentamista, josta osa korvaa olemassa olevia toimitilatontteja ja -kortteleita. Sen lisäksi, että olemassa olevilla teollisuuden ja palvelutyöpaikkojen alueilla pidättäydytään maankäytön muutoksesta, tulisi varmistaa keskustoissa ja joukkoliikenteen vyöhykkeillä asuntorakentamisen lisäksi riittävä varautuminen työpaikkoja mahdollistavaan toimitilarakentamiseen.

Muita yleiskaavatyöhön kytkeytyviä ja tässä vaiheessa keskusteltavia teemoja ovat ilmastovaikutusten arviointiin liittyvä työ, valtuuston ponsiesityksen (KV 15.5.2017) pohjalta keskeneräinen lähijuna-asemia koskeva selvitys ja Ruotulan maankäyttötavoitteet sekä Väyläviraston selvitys Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit yhteydessä laadittu Nokian moottoritien maankäyttötarkastelu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kantakaupungin yleiskaavan suunnittelutilanne merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.

Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Aleksi Jäntti palasi kokoukseen.

Puheenjohtaja Lauri Lyly poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen ja varapuheenjohtaja Kalervo Kummola siirtyi puheenjohtajaksi.

 

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Taru Hurme, Mika Periviita, Milko Tietäväinen, Kaisu Anttonen, Ville-Mikael Tuominen, Ari Vandell, Elina Karppinen, Mirjam Larinkari, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)