Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 90 Selvitys terveysasemaverkon tiivistämisestä 

TRE:1611/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja kehittämisjohtaja Petri Leiponen, puh. 044 430 9608, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kesän 2018 toimeksiannosta on selvitetty mahdollisuuksia terveysasemaverkon tiivistämiseen kaupungissa ja etenkin sen keskustassa. Aiempia muutoksia terveysasemaverkossa ovat mm. Rahola-Pispalan terveysaseman lakkaaminen, Tipotien avaaminen, Atalan terveysaseman lakkaaminen, valinnanvapauskokeilun alkaminen, Tesoman hyvinvointikeskuksen avaaminen ja kesän 2018 palveluntuottajavaihdokset Keskustassa ja Hervannassa.

Selvitykseen on koottu tietoja nykyisestä terveysasemaverkosta ja -toiminnasta Tampereella kustannusten hallinnan näkökulmasta, terveysasemien keskinäisestä vertailusta, asiakasnäkökulmasta, sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon näkökulmasta. Selvitystä varten on haettu vertailutietoa muista suurista kaupungeista, Pirkanmaan maakuntasuunnittelusta ja hyvinvointikeskus- ja lähitorisuunnittelusta.

Hatanpään, Tammelakeskuksen ja Kämmenniemen terveysasemien kiinteistöihin kohdentuu korjausvelkaa. Terveysasematoiminta muodostaa vain n. 3,5 % kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja menojen ylitysuhat muodostuvat muissa palveluissa. Väestösuunnitteen mukaan kaupungin väestö kasvaa etenkin keskustan alueella ja Hervannan suunnalla.

Selvityksen mukaan keskustan alueen terveysasemien (Tammelakeskus, Hatanpää, Mehiläinen Keskusta ja Tipotie) tiivistämisellä ei saavuteta hyötyjä suhteessa toimenpiteeseen liittyviin riskeihin. Terveysasemia tulee arvioida ensisijaisesti palveluna, jota kiinteistöratkaisut tukevat. Kämmenniemen terveysaseman kiinteistöstä on tehdyn selvityksen mukaan mahdollista luopua. Alueen perusterveydenhuollon palvelut tulisi suunnitella osana hyvinvointikeskus- ja lähitoripalveluverkkoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Selvitys terveysasemaverkon tiivistämisestä hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Selvitys nykyisen laajuisesta terveysasemaverkosta hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kämmenniemen palvelut säilyvät ennallaan.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja kehittämisjohtaja Petri Leiposelle.

Asian käsittelyn kuluessa asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Selvitys nykyisen laajuisesta terveysasemaverkosta hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kämmenniemen palvelut säilyvät ennallaan."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan päätöksenteon pohjana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Petri Leiponen, Anniina Tirronen, Eeva Torppa-Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.