Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 92 Tampereen seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksen alustavat tavoitekokonaisuudet 

TRE:8166/00.01.07/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

MAL4-sopimukseen tähtäävä neuvotteluprosessi on käynnissä. Seutuhallitus on kokouksissaan 31.10. ja 28.11. käynnistänyt MAL4-sopimukseen valmistautumisen ja rakennesuunnitelman uudistamisen. Vuoden 2019 aikana toteutettavassa MAL4-sopimukseen tähtäävässä suunnittelutyössä muodostetaan seudun yhteinen näkemys seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen lähivuosikymmenen kehittämisestä ja priorisoidaan siihen liittyvät toimenpiteet. MAL4-sopimus valmistellaan Rakennesuunnitelman 2040, Seutustrategian ja seudun Ilmastotavoitteiden pohjalta.

Valtio on esittänyt neuvotteluiden pohjaksi rakenteen, jota on tarkoitus käyttää kaikilla neljällä MAL-seudulla. Tampereen seudun sopimus, kuten muidenkin seutujen, on tarkoitus neuvotella valmiiksi siten, että sopimus on hyväksytty seudun kunnissa ja allekirjoitettavissa viimeistään alkuvuodesta 2020. Tampereen seudulla neuvottelutyötä ohjaavat kuntajohtajakokous ja edelleen seutuhallitus. Käytännön neuvotteluihin on nimetty seutua edustava neuvotteluryhmä. Kaupungilta neuvotteluryhmään kuuluvat Mikko Nurminen, Virpi Ekholm ja Mika Periviita.

Alkuvuodesta 2019 seututoimisto kartoitti seudun kunnista alustavia lähtökohtia. Tapaamisten keskeisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että keskustojen ja asemanseutujen kehittäminen on kaikissa seudun kunnissa keskeinen teema. Keskusteluissa ilmenivät myös asumisen kysymykset ml. asuntomarkkinoiden hallinta, monipuolinen liikennejärjestelmän kehittäminen, työpaikka-alueet ja kasvun mitoittaminen. Edelleen rakenteen toimivuus ja tehokkaan joukkoliikenteen mahdollistaminen seudun ilmastopäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi nousi yhdeksi keskeiseksi tulevan MAL-kauden tavoitteista. Valtion rooli alueiden kehityksen monipuolisessa tukemisessa tulee tutkia tarkasti. Sopimuksen pitkäjänteisyyttä halutaan lisätä.

Tampereen osalta edellä kuvatut teemat ovat keskeisiä. Kaupunginhallituksen hyväksymissä hallitusohjelmatavoitteissa on asioita, joita tulisi sisällyttää myös MAL4-sopimukseen. Kaupungin hallitusohjelmatavoite nro 3 (kaupunkien kansallinen ja globaali saavutettavuus) antaa hyvän pohjan myös MAL4-neuvotteluun. Hallitusohjelmatavoitteiden maakäyttöön (kohta 5) ja valtion ja kaupunkien väliseen sopimiseen (kohta 6) liittyvät kokonaisuudet ovat keskeinen osa MAL-prosessia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallitus keskustelee MAL4-neuvottelujen tilanteesta ja hyväksyy alustavat tavoitekokonaisuudet liiteaineiston mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Heinämäki ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Mika Periviita

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)