Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 405 Asemakaava nro 8704, Kaleva, Hippostalo, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen 

TRE:8048/10.02.01/2015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Suunnittelujohtaja, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 5.8.2019 päivätyn ja 11.11.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8704. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8704

Diaarinumero: TRE:8048/10.02.01/2015

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Katarina Surakka

Vanha valtion virastotalo, ns. Hippostalo, puretaan ja tilalle rakennetaan kerrostaloja. Valtaosa rakentamisesta palvelee opiskelija-asumista, mutta lisäksi tontille rakennetaan asuntoja myös muille kuin opiskelijoille, liiketilaa, toimistotilaa ja noin 120 lapsen päiväkoti.

Tontille muodostuu rakennusoikeutta noin 35.000 k-m2, josta asumista noin 26.000 k-m2, liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtilaa noin 4.700 k-m2, asumiseen liittyviä yhteistiloja noin 2.400 k-m2 ja päiväkotitoimintaa noin 1.900 k-m2. Nykyinen asemakaava mahdollistaa toimistorakentamista 26.000 k-m2, joten uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 9.000 k-m2.

Sekä autojen että polkupyörien vaatima pysäköintitila järjestetään pääsääntöisesti maan alla. Tämä mahdollistaa laajojen yhtenäisten, suotuisaan ilmansuuntaan suuntautuvien pihojen järjestämisen melulta suojattuina.

Tontti sijaitsee liikenteellisesti vilkkaalla paikalla Teiskontien ja Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä. Tämän takia tontti altistuu voimakkaalle liikennemelulle ja liikenne heikentää myös ilman laatua. Rakennusmassojen sijoittelulla turvataan melulta suojattu piha-alue. Asuntojen avautumista melun suuntaan rajoitetaan kaavassa, samoin asumisen sijoittumista melun ja ilman laadun kannalta haastavimpiin paikkoihin.

Tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka huomioi sijainnin kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sekä Kalevan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2017 – 2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.12.2017 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Asemakaavamuutosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 13.12.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä. Viranomaispalautteessa nousi esiin kaava-alueen sijainti Kalevan merkittävän kulttuuriympäristön vieressä ja sen huomioiminen sekä kaava-alueeseen kohdistuvat liikennemelun ja ilmansaasteiden aiheuttamat suunnitteluhaasteet. Mielipiteissä nousivat esiin polkupyöräilyyn liittyvät suunnitteluseikat sekä sinänsä hyväkuntoisen rakennuksen purkaminen.

Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvät rakentamistapaohje, havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - olivat nähtävillä 8. – 29.8.2019. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle asukastilaisuudessa 14.8.2019. Valmisteluaineistosta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä.

Kommenteissa nousi toistuvasti esille kaava-alueen kaupunkikuvallinen merkitys ja ratkaisun onnistuneisuus Kalevan kokonaisuuden kannalta. Kaava-alueen sijainti liikennemelun kannalta haastavalla paikalla ja sen vaatima melun torjunta nousi myös esiin useissa kommenteissa. Teknisiä huomioita tuli hulevesisuunnitelmasta ja tarvittavien muuntamoiden määrästä. Mielipiteissä peräänkuulutettiin autottoman korttelin rakentamista sekä kommentoitiin polkupyöräilyyn liittyviä suunnitteluratkaisuja.

Kaavaehdotusta tarkistettiin tulleen palautteen myötä tarkentamalla kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjetta. Lisäksi tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa nykyinen virastotalo säilyisi osana uutta rakennetta, ja selvitettiin sen vaikutukset.

Lausunnot

Pirkanmaan maakuntamuseo

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan liitto

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8704 (päivätty 5.8.2019, tarkistettu 11.11.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Suunnittelujohtaja, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 5.8.2019 päivätyn ja 11.11.2019  sekä 23.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8704. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8704

Diaarinumero: TRE:8048/10.02.01/2015

Asemakaavaehdotus oli nähtävilä 28.11. - 30.12.2019. Siitä saatiin Pirkanmaan maakuntamuseon, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnot. Lisäksi kaupunkikuvatoimikunta käsitteli kokouksessaan asemakaavan viitesuunnitelmaa. 

Lausunnoissa todetaan että suunnitelma ei vaikuta heikentävästi Kalevan RKY-alueen arvoihin vaan kohottaa alueen ilmettä ja luo portin Kalevalle. Kuitenkin asemakaavan melumääräykset ovat ristiriidassa Uudenmaan ELY-keskuksen melulinjaukseen.

Kaupunki on vastineessaan todennut, että asemakaavaa laadittaessa on noudatettu Tampereen kaupungin melulinjauksia.

Nähtävillä olon jälkeen asemakaavaehdotukseen on tehty teknisiä tarkistuksia, joiden vaikutukset jäävät vähäisiksi. Asemakaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8704  (päivätty 5.8.2019, tarkistettu 11.11.2019 ja 23.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hippostalon asemakaavalla muutetaan valtion virastotalon kortteli Kalevassa asuinkortteliksi. Uutta rakennusoikeutta muodostuu 8.100 kem2. Kortteliin varataan tilaa myös päiväkodille, palveluille ja toimistoille. Asumista muodostuu 26.000 kem2, josta 70 prosenttia on opiskelija-asumista.

Asemakaavamuutokseen nro 8704 liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 16.9.2020 § 121. Tontin alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole ollut asumista, joten maankäyttösopimuksessa ei sovelleta täydennysrakentamisen kannustimia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8704  (päivätty 5.8.2019, tarkistettu 11.11.2019 ja 23.6.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen kaupunkikuvatoimikunta, Katariina Surakka, Juha-Matti Ala-Laurila, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)