Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 400 Eron myöntäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen 

TRE:5477/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan. Tampereelta valitaan viisi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.6.2017 § 185 valinnut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavat viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021:

Peter Löfberg, varajäsen Pia Nordström

Pekka Anttila, varajäsen Janne Niiniharju

Ulla Kampman, varajäsen Aila Dündar-Järvinen

Väinö Friman, varajäsen Laura Jokinen

Anu Ropponen, varajäsen Pekka Pälmä.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.9.2017 § 242 muuttanut edellä mainittua päätöstään siten, että uudeksi varajäseneksi Pia Nordströmin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittu Anne-Mari Jussila.

Laura Jokinen on pyytänyt eroa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtämän valtuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin perustuen.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän valtuustoon säädetään kuntalain 72 ja 76 §:ssä. Vaalikelpoinen valtuustoon on henkilö, jolla on kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eli valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston uudeksi varajäseneksi voidaan valita joko nainen tai mies.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Laura Jokiselle myönnetään ero Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu, Laura Jokinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)