Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 398 Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 

TRE:5191/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Seutuyhteistyötä ohjaavat erityisesti Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategia, Rakennesuunnitelma 2040 sekä MAL4-sopimus (maankäytön, asumisen ja liikenteen 4. sopimus valtion kanssa).

Teemallisesti kuntayhtymän toiminnassa painottuvat MAL-kokonaisuus ja hyvinvointipalvelut- ja ympäristö. Keväällä 2020 yhteistyön teemoja on päätetty uudistaa seudullisella tulvaisuuden ennakointityöllä ja poikkialaisella kestävän kaupunkiseudun kehittämisellä (Agenda2030). Kuntaomistajien palautteen mukaan työskentely on tuloksellista ja lisäarvoa tuottavaa.

Seutuyksikön talousarvio on ollut samalla tasolla (1,03 milj. euroa) kuusi vuotta 2014-2019. Vuoden 2020 talousarviossa seutuyhteistyöhön panostus on 2,61 euroa/jäsenkunnan asukas ja jäsenkuntien maksuosuudet laskivat 1,6 prosenttia. Rahoituksen pienentyminen on johtanut mm. tilanteeseen, jossa kuntien toimialat lisärahoittavat selvityksiä.

Vuosien 2021-2023 seutuyhteistyön selvitystarpeita on valmisteltu yhdessä seututoimiston asiantuntijoiden kanssa. Kehittämisrahan tarve kasvaa tulevina vuosina, ja KVTES:n mukaiset palkkaratkaisun vaikutukset edellyttäisivät rahoituksen kasvattamista.

Keskustelujen jälkeen seutuyksikön talousarvioesityksen raami on vuodelle 2021 kuitenkin valmisteltu siten, että kuntien maksuosuus ei muutu. Jotta yhdessä sovitut seudulliset kehittämiskohteet pystytään toteuttamaan, on sovittu, että Business Tampereen toteuttamasta saavutettavuusohjelmasta osoitetaan vuonna 2021 70 000 euron rahoitus lähijunaliikenteen seudulliseen selvitykseen osana kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistä.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa syyskuun 2020 loppuun mennessä kuntayhtymän talousarvioraamista 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-2023. Tampereen kaupungin käsittelyaikataulu kaupunginhallituksessa 5.10.2020 on ilmoitettu kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-2023

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän työ on ollut tuloksellista ja vuosittaiset toiminnan tavoitteet perustuvat kuntien hyväksymään seutustrategiaan. Omistajakuntien taloudellisen tilanteen kireys on johtanut siihen, että kaupunkiseudun kuntayhtymän talous on pidetty pitkään samalla tasolla. Reaalisesti taloudellinen liikkumavara on supistunut. Kuntien taloudellinen tilanne on kuitenkin entisestään heikentynyt. Tästä syystä on seutuhallituksen esityksen mukaisesti perusteltua, että kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarviossa 2021 kuntien maksuosuudet eivät muutu. Jotta vältettäisiin yhdessä sovittujen seudullisten kehittämiskohteiden toteutumatta jääminen, on perusteltua, että Business Tampereen toteuttamasta saavutettavuusohjelmasta osoitetaan vuonna 2021 lähijunaliikenteen seudulliseen selvitykseen 70 000 euroa seutuhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)