Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 395 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 

TRE:2707/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos ilman satunnaisia eriä oli 38,9 milj. euroa ylijäämäinen. Elokuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 23,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 23,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste ei sisällä hallituksen budjettiriihen tukipakettia vuodelle 2020 (+16,5 milj. euroa) peruspalvelujen valtionosuuksiin), koska tiedot saatiin vasta raportin laatimisen jälkeen.

Toimintakate on ylittymässä vuosisuunnitelmasta 36,5 milj. eurolla. Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 17,9 milj. euron, joukkoliikennelautakunnan 7,6 milj. euron ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 4,2 milj. euron toimintakatteen ylitysennusteet. Toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 3,9 prosenttia ja toimintakatteen kasvuksi 8,6 prosenttia. Toimintakatteen kasvu ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisen ja koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Verorahoituksen kasvuennuste on 8,0 prosenttia (102,5 milj. euroa). Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän 33,6 milj. euroa (4,1 prosenttia) vuotta 2019 enemmän. Valtionosuudet ovat kasvamassa 20,3 prosenttia (61,3 milj. euroa). Valtionosuuksien suuri kasvu aiheutuu valtion kunnille kohdistamista tukitoimenpiteistä koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi.

Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 223,2 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 29,9 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen ja asunto- ja kiinteistölautakunnan muut investoinnit. Investointien toteumaennuste on todennäköisesti huomattavasti lopullista toteumaa pienempi.

Kaupungin lainakantaennuste on 913,7 milj. euro. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 3 766 euroa, mikä on 428 euroa vuoden 2019 lopun tilannetta enemmän.

Kaupunkikonsernin tulosennuste on 14,3 milj. euroa positiivinen. Konsernin investointiennuste on 508,2 milj. euroa (2019: 392,5 milj. euroa) ja lainakantaennuste 8 408 euroa/asukas (2019: 8037 euroa/asukas).

10 kohdan toimenpideohjelma

Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi 10 kohdan toimenpideohjelman, jolla tavoitellaan kaupungin talouden pitämistä tasapainoisena ja jonka toteutumisesta raportoidaan vuoden 2020 aikana kolme kertaa. 10 kohdan ohjelma on luonteeltaan vaikuttavuusohjelma, jossa onnistuminen näkyy pidemmällä aikavälillä kaupungin taloudessa positiivisena vaikutuksena.

10 kohdan toimenpideohjelman osalta talous-, tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkaminen etenee. Strategiassa ja toiminnan tavoitteissa määritellyt palvelujen rakennemuutokset ovat toteutumassa pääosin hyvin ja koronapandemian myötä työtapojen uudistaminen ja digitalisaatio ovat edenneet. Korona on vaikuttanut radikaalisti yritystoimintaan, työllisyyteen sekä tapahtuma- ja matkailualaan. Kaupunki on tukenut aktiivisesti yrityksiä ja käynnistänyt koronasta selviämistä tukevien toimenpiteiden toteutuksen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Positiivista on, että alkuvuonna Tampereen seudulle on sijoittunut yli kymmenen uutta toimijaa, joista viisi ulkomaalaista yritystä. Hankintojen tehostamisen osalta toteutettiin kevään 2020 aikana selvitys, jonka lopputuloksena laadittiin kokonaisvaltainen hankintojen kehittämisen ja digitalisoinnin kehittämissuunnitelma vuosille 2020-2023. Selvityksessä hankinnoille tunnistettiin merkittävä säästöpotentiaali. Potentiaalin maksimoiminen edellyttää hankintaosaamisen vahvistamista. Tilojen käytön tehostamisen osalta tilatehokkuus on parantunut edellisvuoden tammi-elokuuhun verrattuna 0,1 htm2/asukas. Koronapandemia vaikuttaa keskeisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelujen ja kustannusten hallintaan. Kiinteistöomaisuuden (maaomaisuus ja rakennukset) myyntitulot 8/2020 ovat olleet 15,5 milj. euroa.  

10 kohdan toimenpideohjelman lähtökohta ja tavoite asettuivat kevään aikana koronakriisin myötä uuteen tilanteeseen. Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan toimenpideohjelman lisäksi myös muita merkittäviä muutoksia ja tasapainottaminen tulee jaksottaa usealle vuodelle.

Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020 talousarviossa 48 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 13 oli kaupunkitasoisia, 22 kohdistui ensisijaisesti lautakunnille ja 13 kohdistui ensisijaisesti kehitysohjelmille. Lisäksi liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin 13 tavoitetta.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan tavoitteiden etenemisestä tammi-elokuun aikana ja esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai niiden toteumaa ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille ja kehitysohjelmille asetetuista tavoitteista 31 prosentin arvioidaan jäävän toteutumatta. Koronapandemia vaikuttaa yhä tavoitteiden toteumiin. Toteutumatta arvioidaan jäävän muun muassa tavoitteet, jotka koskevat kulttuuri- ja matkailukohteiden kävijämääriä, kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumia sekä Tampereella yöpyneitä matkailijoita. Lisäksi mm. kansainvälisten opiskelijoiden hakijamääriin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta. Myös joukkoliikenteen matkustajamäärien kehityksessä ei tulla saavuttamaan asetettua vuositavoitetta. Kaupunkitasoisista tavoitteista muun muassa tilikauden tulokseen, nettomenojen kasvuun sekä investointien tulorahoitukseen liittyvien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 merkitään tiedoksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä tietohallintojohtaja Jarkko Oksalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset (ko-pa-li)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)