Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

§ 406 Valtuustoaloite satamajärjestyksen päivittämiseksi ja satamapäällikön irtisanomisen perumiseksi - Lassi Kaleva 

TRE:3325/10.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja, Milko.Tietavainen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan yleistoimivalta henkilöstöasioissa on kaupunginhallituksella. Henkilöstöasioihin liittyvien päätösten oikaisuvaatimusten käsittely kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännössä erikseen nimettyjen viranhaltijoiden ottamisesta ja viran päättämisestä.

Kunnallista satamanpitoa määräävä lainsäädäntö on muuttunut. Vuoteen 2014 saakka kunnallista sataman pitämistä on ohjannut lainsäädäntö, jonka perusteella kunnan pitämää satamaa varten on pitänyt olla kunnanvaltuuston hyväksymä satamajärjestys.

Lailla 1213/2014 on kumottu laki yksityistä yleisistä satamista sekä laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista. Näin ollen 1.1.2015 alkaen voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole enää säännöksiä kunnan satamajärjestyksestä. Samalla satamajärjestyksen merkitys oikeudellisesti sitovana ohjeena/määräyksenä on menettänyt merkitystään, koska satamajärjestyksen säännöt eivät enää ole luonteeltaan suoraan velvoittavia. Kunnilla ei ole enää velvollisuutta laatia ja hyväksyä satamajärjestystä. Sinänsä estettä satamajärjestyksen olemassa ololle tai päivittämiselle ei kuitenkaan ole. Satamajärjestyksen sääntöjen hyväksymistä voi pitää kaupungin yksipuolisesti määrittelemien satama-alueilla noudatettavien ”yleisten sopimusehtojen hyväksymisenä”, jolloin niistä muodostuu sataman pitäjän ja sataman käyttäjän väliset yksityisoikeudelliset sopimusehdot. Monilla kaupallisilla satamilla on satamajärjestys, jolla annetaan satamankäyttäjille sitovat määräykset ja ohjeet.

Ajatuksena siten on, että käyttämällä kaupungin satama-alueiden palveluja tai muutoin toimimalla siellä, käyttäjä sitoutuu noudattamaan satamajärjestystä ja satamanpitäjän sen nojalla antamia ohjeita ja määräyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokraamalla tai varaamalla Tampereen aluspaikkoja ja rantapaikkoja, asiakas hyväksyy satamajärjestyksen ehdot. Lisäksi satamassa on oltava taulu, jossa myös muut asiakkaat saavat tiedon, että käyttämällä satamaa samalla hyväksyy satamajärjestyksen ehdot. Satamajärjestys 2021 on tarkoitus käsitellä loka-marraskuussa 2020 yhdyskuntalautakunnassa.

Satamapäällikön tehtävään ei tule suoraan laista tai muistakaan säännöksistä kelpoisuusvaatimuksia. Kaupungin hallintosäännössä on monessakin kohtaa määritelty, kenellä on toimivalta päättää eri virkojen kelpoisuusehdoista. Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toiminnan viran perustamisesta tai lakkauttamisesta. Hallintosäännön 37 §:n mukaan ”palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi” (7-kohta). Lisäksi hallintosäännön 45 §:ssä todetaan, että ”Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa tai virkasuhteeseen ottava viranomainen voi päättää kelpoisuusvaatimuksista”. Toimintasääntöihin tai kunnallisiin järjestyksiin ei ole tavallisesti määrätty viranomaisen pätevyysvaatimuksia.

Satamapäällikön tehtävään kuuluvat mm. satamatoimiston johtaminen ja vesiliikenteeseen ja satamanpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät. Tehtävän hoitamisessa tärkeää osaamista ovat yleensä satamatoiminnat mm. satamarakenteet, aluspaikkojen vuokrauksen toimintaperiaatteet, alusten sijoittamisen periaatteet laituri- tai rantapaikoille, vesiväylien merkintä, alusten ohjaamisen periaatteet ja vesiliikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat ja näiden valvonta. Satamapäällikön tehtävän hoidossa soveltuva koulutus tai pätevyys voi olla kansipäällystön pätevyys ja/tai satamarakenteisiin ja vesiväyliin erikoistunut teknillisen ammattikorkeakoulun suorittanut insinööri. Lisäksi kelpoisuus edellyttää riittävää vesiliikenteen osaamista ja kokemusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti Ahon ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.
 

Valmistelija

Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja, Milko.Tietavainen@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 25.8.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ossi Aho teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Satamapäällikön kelpoisuusvaatimus pitää olla selkeämmin määriteltynä. Satamapäällikön tehtävän hoidossa soveltuva koulutus tai pätevyys voi olla kansipäällystön pätevyys ja/tai satamarakenteisiin ja vesiväyliin erikoistunut teknillisen ammattikorkeakoulun suorittanut insinööri, jolla on  soveltuva merenkulkualan pätevyys. Lisäksi kelpoisuus edellyttää riittävää vesiliikenteen osaamista ja kokemusta.

Satamajärjestykseen esitän liitteenä olevat muutokset." Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lassi Kaleva, Milko Tietäväinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)