Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 404 Yhteistyösopimus kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n kesken 

TRE:5494/10.00.02/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuuston 23.4.2018 hyväksymissä maapolitiikan linjauksissa todetaan, että kaupunki kannustaa toimijoita olemaan aktiivisia ja esittämään hankekehitysideoita, jotka voivat kohdistua kaupungin omistamiin maa-alueisiin (kohta 4.4 Hankekehittäminen).

Kaupungin ja yksityisten omistamien maa-alueiden maankäytön tehostamisella ja täydennysrakentamisella pyritään osaltaan mahdollistamaan Tampereen kaupungin strategian mukaiset kasvutavoitteet, monipuoliset ja -muotoiset asumismuodot sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset. Maankäytön tehostaminen kaupungin omistamilla alueilla kasvattaa myös maanvuokratuloja.

Yhteistyösopimuksen valmistelutilanne on viimeksi esitetty asunto- ja maapolitiikan linjausten seurantaraportissa asunto- ja kiinteistölautakunnalle 17.6.2020 ja kaupunginhallitukselle 7.9.2020.

Yhteistyösopimuksella osapuolet sopivat alueen kehittämisestä yli nykyisten kiinteistörajojen saavuttaakseen mahdollisimman tehokkaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaan kokonaisuuden. Sopimuksella sovitaan myös asemakaavamuutoksen ja kehittämiskustannusten jakamisesta sekä kehittämisen tuloksena syntyvän rakennusoikeuden jakamisen periaatteista. Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy sitoutuvat osaltaan osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin kaupungin hyväksymien maapolitiikan linjausten mukaisesti.

Sopimusalue sijaitsee Peltolammin kaupunginosassa Automiehenkadun ja Lempääläntien risteyksen eteläpuolella, noin viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alueella on voimassa asemakaavat nro:t 2315, 6627, 7066, 7436, 7957 ja 8243. Sopimusalue käsittää Asunto Oy Espoon Sinfonian omistaman tontin 6035-1 ja kaupungin omistamia yleisiä katu-, lähivirkistys-, suojaviher- ja puistoalueita ja yleiseen pysäköintiin osoitetun LP-3 -tontin. Tontilla 6035-1 sijaitsee olemassa oleva teollisuusrakennus.

Peltolammi on esitetty kantakaupungin yleiskaava 2040:ssä yhtenä kaupungin viidestä aluekeskuksesta. Kehittämisen tavoitteena on toteuttaa yleiskaavaa kehittämällä kokonaisratkaisu Lakalaivan aluekeskuksen rakenteelle. Maankäytön muutoksella sovitetaan yhteen alueen palvelu-, toimitila- ja asuinrakentaminen sekä liikenne- ja viherverkostot. Alueen kehittäminen toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on kehittää yhteistyössä kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n kanssa Peltolammin eteläosan sopimusalueelle tontti kaupungin palveluverkon kannalta merkitykselliselle hyvinvointikeskukselle, jossa on myös muuta kaupallista toimintaa alueen palveluiden laajentamiseksi. Lisäksi tavoitellaan alueen täydennysrakentamista asumiseen ja liikenneverkon muutoksia aluekeskuksen tarpeita tukeviksi. Hanke tukee myös ympäristöministeriön valtakunnalliseen lähiöohjelmaan hyväksymän Peltolammi-Multisilta lähiöohjelman tavoitteita. Lähiöohjelmalla varmistetaan Peltolammi-Multisilta alueen uudistumisen käynnistyminen, mahdollistetaan asukkaiden hyvinvointia, edistetään täydennysrakentamista sekä varmistetaan lähiöiden hyvä peruspalvelutaso ja ehkäistään alueiden negatiivista segregaatiota.

Ensisijaisena tavoitteena on, että Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy alueen maanomistajana ja toteuttajana kehittävät asemakaavamuutosalueelle Peltolammin hyvinvointikeskuksen liittäen siihen myös yksityisiä palvelu- ja liiketiloja. Kaupunki vuokraisi kaupungin palvelukäyttöön tulevat tilat. Tässä yhteydessä kehittäminen tarkoittaa rakennuksen suunnittelua kaupungin suunnitteluohjeiden ja tilaprosessin mukaisesti yhteistyössä kaupungin palvelualueiden ja tilaorganisaation kanssa. Rakennuksen tulevalla omistajalla tulee olla kaupungin hyväksymät referenssit pitkäaikaisesta tilojen omistamisesta ja kunnossapidosta. Vuokran tulee olla vertailukelpoinen kaupungin vastaavien tilojen vuokrien kanssa. Jos Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n esittämä taho hyvinvointikeskuskiinteistön omistajaksi ei täytä kaupungin referenssivaatimuksia tai vuokra ei ole vertailukohteiden tasoinen, ei ensisijainen tavoite toteudu. Tällöin Peltolammin hyvinvointikeskuksen toteutuminen varmistetaan toteutussopimuksen yhteydessä tehtävien kiinteistövaihtojen avulla ja hyvinvointikeskukselle osoitettu tontti järjestellään kaupungin omistukseen rakennusoikeuden jaosta sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Alueelle on asemakaavamuutoksen pohjaksi laadittu yleissuunnitelma 29.8.2019. Yleissuunnitelmassa käytetty rajaus on sopimusaluetta laajempi. Asemakaavoitusohjelmassa alueen asemakaavamuutos on ajoitettu vuodelle 2021. Samanaikaisesti Peltolammi-Lakalaivan -aluekeskuksen kanssa on asemakaavaohjelmassa ajoitettu myös käytöstä poistetun Peltolammin koulun alue, jonne tavoitellaan alueelle soveltuvaa monipuolista asumista.

Ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista kaupunki ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista koskien tulevaa rakennusoikeuden luovutusta. Tarkemmin asiasta sovitaan kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n välisen 28.9.2020 ja 30.9.2020 allekirjoitetun ehdollisen yhteistyösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n välinen tontin 837-320-6035-1 ja yleisten alueiden 837-585-19-0, 837-581-1-2, 837-592-1-8, 837-581-1-136 ja 837-320-6055-8 asemakaavamuutokseen liittyvä 28.9.2020 ja 30.9.2020 allekirjoitettu ehdollinen yhteistyösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asunto Oy Espoon Sinfonia, Lujatalo Oy, Virpi Ekholm, Juha-Matti Ala-Laurila, Patricia Nikko, Kirsi Grönberg, Heli Toukoniemi, Ilkka Kotilainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.