Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 638 Tontin 837-117-316-4 myyminen Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun 

TRE:7784/02.06.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, Tampereen maankäytön suunnittelu, keskustahanke sekä Tampere-talo osakeyhtiö järjestivät kilpailun, jolla haluttiin löytää arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ratkaisu hotellin sijoittamiseksi Tampere-talon yhteyteen.

Kilpailu järjestettiin tontinluovutuskilpailuna, johon hankkeesta kiinnostuneiden työryhmien oli mahdollista osallistua. Kilpailun osallistumishakemus julkaistiin Hilmassa 5.6.2013 ja hakemukset piti jättää 25.6.2013 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kolme hakemusta, jotka kaikki valittiin mukaan kilpailuun. Kilpailuohjelma julkaistiin 10.9.2013 ja ehdotusten sisäänjättöaika päättyi 16.12.2013. Määräaikaan mennessä kaikki kolme kilpailijaa jättivät ehdotuksen.

Lista osallistujista/työryhmät:

1. CapMan Real Estate Oy–Arkval Oy–AR-Vastamäki Oy/”Laterna Magica”
2. SRV Rakennus Oy–Marriot International Inc–Arkkitehtitoimisto ALA Oy
3. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy–Sunborn Group–Sunborn Oy–Hartela Oy

Kilpailuohjelman mukaan kilpailualueena on osa Tampere-talon tontista 837-117-316-2 sekä tontin ja Kalevantien välinen puistoalue. Voittaneen kilpailuohjelman pohjalta laaditaan asemakaavan muutos, jonka perusteella hotellille muodostetaan oma tontti.

Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisesti hallittua, arkkitehtonisesti korkeatasoista ja Tampere-talon kanssa toimivaa kokonaisuutta, joka on sopusoinnussa Tampere-talon kanssa niin, että sen asema julkisena arvorakennuksena säilyy. Hotellin ja Tampere-talon eri toimintojen ja konseptien on tarkoitus vahvistaa ja tukea toisiaan sekä muodostaa yhdessä monipuolinen tapahtumakeskus.

Kilpailun tavoitteena on rakentaa hotelli kiinteään ja sisäiseen yhteyteen sekä yhteistyöhön Tampere-talon kanssa.

Kilpailuohjelmassa arvosteluperusteiksi ilmoitettiin seuraavat valintakriteerit: Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva (paino 50 %), toiminnallisuus (paino 40 %) ja muut tekniset asiat (paino 10%).

Kilpailuraati totesi kokouksessaan 6.2.2014, että voittajaksi sekä tontinluovutuksen saajaksi esitetään ehdotus, jonka tekijänä on työryhmä: SRV Rakennus Oy, Marriot International Inc ja Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Tulos julkistettiin 17.2.2014.

Suunnitelma oli kilpailuehdotuksista kehittämiskelpoisin, erittäin korkeatasoinen ja vastaa kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan sekä arkkitehtuuriltaan parhaiten paikalle asetettuja tavoitteita. Hotellin ja Tampere-talon synergiaedut ovat ehdotuksista parhaat, eikä ehdotus kilpaile Tampere-talon liiketoiminnan kanssa. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Hanketta koskien käynnistettiin asemakaavan muutosprosessi jo kilpailun aikana. Asemakaava nro 8529 on tullut lainvoimaiseksi 30.3.2015 ja sen perusteella on muodostunut liike- ja majoituspalvelujen korttelialueelle 5.5.2015 rekisteröity tontti 837-117-316-4. Tontin pinta-ala on 4.213 m2 ja rakennusoikeus 8.300 k-m2.

Tontinluovutuskilpailun voittajakokoonpano on 14.9.2017 jättänyt anomuksen tontin luovuttamisesta KEVA:lle perustettavan yhtiön lukuun. Keva on liittynyt keväällä 2017 kokoonpanoon sijoittajana ja tulevana hotellin- sekä hotellin tontin omistajana. Tontin hinnoittelusta on teetetty 15.3.2017 päivätty ulkopuolinen arviokirja.

Tontti 837-117-316-4 myydään 3.400.000 euron kauppahinnalla Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen tonttia 837-117-316-4 koskevan kauppakirjaluonnoksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tontti 837-117-316-4 myydään 3.400.000 euron kauppahinnalla Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Liitteenä oleva kauppakirjaluonnos hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaluonnokseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa §:ien 638-642 käsittelyn ajan.

Anneli Kivistö poistui kokouksesta.

Esteellisyys

Pekka Salmi oli esteellinen (hallintolaki 28.5 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Pasi Kamppari, Virpi Ekholm, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)