Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 159 LISÄPYKÄLÄ: Määräaikainen vapautus joidenkin tilavuokrien maksuvelvollisuudesta koskien kaupungin ja valtion asettamia toimintarajoituksia tiloissa (lisäpykälä) 

TRE:2260/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794 ja taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen, puh. 040 801 6019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vallitseva poikkeustilanne COVID-19-taudin hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttaa kaupungin yritysten ja yhteisöjen toimintaan heidän kaupungilta vuokraamissaan tiloissa. Tällaisia tiloja vuokraavat kaupungin palveluryhmistä ja yksiköistä mm. kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Kaupungin johtoryhmä linjasi, että kaikki uimahallit, nuorisotilat, jäähallit, sisäliikuntatilat, lämmitettävät tekonurmikentät sekä Koulukadun tekojäärata ovat suljettuja 14.3.2020 lähtien toistaiseksi. Edelleen Suomen hallitus on 16.3.2020 linjannut, että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3.2020 alkaen. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3-luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020, että valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.

Aluehallintovirasto kielsi 17.3.2020 yli 10 hengen yleisötilaisuudet. Suomen hallitus on myös linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee välttää.

Suomen hallitus on 24.3.2020 päättänyt koronaviruksen leviämisen estämiseksi, että ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljetaan asiakkailta mahdollisimman pian. Eduskunta hyväksyi hallituksen päätösesityksen 28.3.2020. Muutokset ovat voimassa 31.5.2020 asti. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua. Asiakas tai ruokalähetti voi hakea valmiit annokset ravitsemisliikkeestä tai ravintola itse toimittaa annokset suoraan asiakkaille. Sulkeminen ei koske sellaisia ravintoloita, jotka eivät ole avoinna yleisölle eli esimerkiksi henkilöstöravintoloita tai oppilaitosten ruokaloita.

Edellä kerrotut pandemian hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat kaupungin tilavuokralaisiin. Tällaisia tiloja on vuokrattu kaupungin uimahalleissa, liikuntatiloissa, museoissa ja kulttuuritiloissa kahvila- ja ravintolatoimintaa järjestäville yrityksille ja yhteisöille, kuntouttavaa työtoimintaa kaupungille järjestäville yrityksille ja yhteisöille, oppilaitosten ja henkilöstön ruokailua tuottaville yrityksille ja yhteisöille, kahvila- ja ravintolatoimintaa harjoittaville yrityksille ja kokoontumis- ja tapahtumatoimintaa järjestäville yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi kaupunki on vuokrannut rakennuksissaan olevia liiketiloja yrityksille ja yhteisöille mm. Kauppahallissa, Frenckellissä, ja Pyynikin uimahallirakennuksessa.

Vuokravapautta yrityksille ja yhteisöille esitetään tilojen vuokralaiselle tämän päätöksen liitteiden mukaisesti toiminnan järjestämisen esteen alkamisesta lukien 31.5.2020 saakka. Niiltä osin, kun vuokrat maaliskuulta ja huhtikuulta on laskutettu, kaupunki lähettää automaattisesti hyvityslaskun ja uuden laskun maaliskuulta siihen saakka, kun liitteessä esitetty vuokravapaus alkaa.

Esitetyn vuokravapauden aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisten asettaman toimintakiellon alaista toimintaa.

Osalla kaupungin liiketilojen vuokralaisista vallitseva pandemiatilanne on vähentänyt asiakkaita merkittävästi. Edellä kuvattujen vuokravapautuksien lisäksi kaupunki myöntää vuokraamiensa liikehuoneistojen osalta yrityksille huhtikuulta ja toukokuulta 50 % vuokranalennuksen liitteen mukaisesti.

Esitetyn vuokravapauden talousvaikutukset kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän osalta ovat alustavan laskelman mukaisesti 314 000 euroa ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osalta 193 000 euroa.

Vuokravapautusten osalta kysymys liittyy sopimussuhteeseen ja siinä ilmenneeseen ulkoiseen sopimushäiriöön. Vallitseva tilanne, tehdyt päätökset ja linjaukset ovat johtaneet vuokralaisten osalta siihen, etteivät he pysty käyttämään vuokrakohdetta siihen tarkoitukseen, mihin kohde on Tampereen kaupungilta vuokrattu. Vuokravapautuksissa kyse ei ole kielletyn valtiontuen antamisesta, vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden olennaisessa muutostilanteessa. Valtiontuen kannalta huomionarvoista ovat myös EU:n toimet ja linjaukset, erityisesti Komission tiedonanto Brussels, 19.3.2020 C(2020) 1863, jonka mukaan jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia, joiden puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 800 000 euroa. Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin. Myös osa suurista markkinatoimijoista, kuten työeläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen ovat ilmoittaneet ryhtyneet vastaaviin toimiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteiden mukaisille yrityksille ja yhteisöille esitetyt vuokravapautukset sekä vuokranalennukset 31.5.2020 asti hyväksytään.

Muista päätöksen perusteluiden mukaisista vuokravapautuksista ja vuokranalennuksista päättää hakemuksesta toimivaltainen viranhaltija.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin..

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.