Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 155 Tiederahaston toimikunnan nimi ja toimintaperiaatteet 

TRE:5327/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus voi kuntalain 30 §:n nojalla asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kaupunginhallitus on viimeksi päätöksellään 3.6.2019 § 259 asettanut toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunnan.

Tampereen kaupungin tiederahasto on alunperin perustettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 22.9.1954. Rahaston säännöt on hyväksytty valtuuston päätöksellä 26.9.1956 ja niitä on viimeksi muutettu vuonna 1987.

Rahaston kirjanpidollinen käsittely on sittemmin muuttunut eikä kysymys enää ole varsinaisesta rahastosta, vaan apurahoja varten vuosisuunnitelmassa varataan tiedeapurahoihin vuosittain noin 130 000 euroa. Apurahojen jakamiseen tai toimikunnan toimintaan muutoksella ei ole ollut tosiasiallista vaikutusta.

Selvyyden vuoksi jatkossa esitetään kuitenkin käytettävän nimitystä Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta, jonka tehtävänä olisi päättää toimikautenaan väitöskirjojen palkitsemisesta sekä tiedeapurahojen jakamisesta talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa.

Toimikunnan sääntöjä ja toimintaperiaatteita on lisäksi tarpeen päivittää muun ohella yliopistojen yhdistymisen vuoksi. Samalla tarkennetaan hakua ja hakemuksen liitteitä koskevia säännöksiä sekä kirjataan toimivalta väitöskirjapalkintojen myöntämiseen apurahojen lisäksi. Pääosin tehtävä ja toimintaperiaatteet pysyvät ennallaan ja tehdyt muutokset ovat lähinnä teknisiä. Ehdotus toimikunnan toimintaperiaatteiksi on päätösesityksen liitteenä.

Toimikunnalla on asiamies, joka huolehtii hakuprosessin järjestämisestä, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä muista toimintaperiaatteiden mukaisista tehtävistä. Asiamiehenä on viimeisen yhdeksän vuoden ajan toiminut kaupungin lakiyksikön lakimies.

Asiamiehen tehtävät eivät kuulu lakiyksikön tehtäviin ja ne on tehty työajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin. Jaksottain työmäärä on suuri. Mainitun perusteella asiamiehelle on maksettu neljäntuhannenviidensadan (4 500) euron vuosipalkkio kaupunginhallituksen päätöksen 20.3.2006 § 200 mukaisesti. 

Hallintosäännön palkkioliitteen 6 §:n mukaan toimielinten sihteereille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimielimen kokousten ulkopuolella, kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan määrätä työmäärään perustuvan palkkion. Tiedeapurahatoimikunnan asiamiehen ja sihteerin tehtävä edellyttää huomattavan paljon valmistelutyötä, jonka vuoksi esitetään, että asiamiehen vuosipalkkiota korotetaan viiteentuhanteen (5 000) euroon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunnan nimi muutetaan Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnaksi.

Tiedeapurahatoimikunnan toimintaperiaatteet hyväksytään.

Tiedeapurahatoimikunnan asiamiehen vuosipalkkioksi määrätään viisituhatta (5 000) euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heidi Ruonala, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.