Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 404 Eron myöntäminen luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnasta sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan vaali 

TRE:5930/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.8.2021 § 371 valinnut luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikuntaan seuraavat jäsenet: Unto Vesa, Heli Lehtelä, Noora Hinkkanen, Aarre Heino, Maarit Helén, Tatu Jeskanen ja Jorma Kangas. Jäseniksi valituista puheenjohtajaksi on valittu Unto Vesa ja varapuheenjohtajaksi Aarre Heino.

Aarre Heino on 26.8.2021 kaupungille saapuneella kirjeellään pyytänyt korkeaan ikäänsä vedoten eroa luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan jäsenyydestä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Aarre Heinolle myönnettään ero luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustehtävästä.

Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikuntaan valitaan varapuheenjohtaja.

Päätös

Aarre Heinolle myönnettiin ero luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustehtävästä.

Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikuntaan valittiin Reino Bragge jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikuntaan valittiin varapuheenjohtajaksi Reino Bragge.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola esitti luovan kirjallisen työn toimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Reino Braggea.

Tiedoksi

Valittu, Aarre Heino, Kristiina Heinonen, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.