Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 403 Kaupunkikuvatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:5500/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n nojalla kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii yhdyskuntalautakunnan, ympäristö- ja rakennusjaoston sekä tontinluovutuskilpailujen osalta kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Kaupunkikuvaan merkittävästi vaikuttavat hankkeet tulee ennen toimielimen päätöksentekoa käsitellä kaupunkikuvatoimikunnassa.

Kaupunkikuvatoimikunnan tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouksista ennen tarjousten muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista, selvityksistä ja kaavoista.

Toimikunnan sihteerinä toimii kaupunkiympäristön palvelualueelta määrätty henkilö.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallituksen esittämät edustajat toimikuntaan ovat Iida Kalakoski varajäsenenään Tapio Kaasalainen sekä Teemu Hirvilammi varajäsenenään Minna Chudoba.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan kaupunkikuvatoimikunta.

Kaupunkikuvatoimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valitaan

kaksi Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nimeämää edustajaa ja heidän varajäsenensä

1) Iida Kalakoski, varajäsen Tapio Kaasalainen

2) Teemu Hirvilammi, varajäsen Minna Chudoba

sekä kolme muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Toimikunnalle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kaupunkikuvatoimikunnassa asiantuntijoina ja esittelijöinä toimivat:

1) rakennusvalvontapäällikkö

2) asemakaavapäällikkö

3) vihereralueet ja hulevedet -yksikön suunnittelupäällikkö

4) liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikön suunnittelupäällikkö

5) kiinteistöjohtaja sekä

6) kaupunkikuva-arkkitehti

Toimikunnan sihteerinä toimii kaupunkikuva-arkkitehti.

Toimikunnan kokouksiin on hankkeen tavoitteet ja vaatimukset huomioiden mahdollista kutsua asiantuntijoiksi myös esimerkiksi museoviranomainen ja Tampereen kaupungin tonttipäällikkö.

Päätös

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan kaupunkikuvatoimikunta.

Kaupunkikuvatoimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin

kaksi Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nimeämää edustajaa ja heidän varajäsenensä

1) Iida Kalakoski, varajäsen Tapio Kaasalainen

2) Teemu Hirvilammi, varajäsen Minna Chudoba

sekä

Matti Höyssä, varajäsen Arttu Rintanen

Anne Liimola, varajäsen Terhi Leino

Ellen Ojala, varajäsen Ville Tynkkynen.

Toimikunnalle valittiin puheenjohtajaksi Anne Liimola ja varapuheenjohtajaksi Matti Höyssä.

Kaupunkikuvatoimikunnassa asiantuntijoina ja esittelijöinä toimivat:

1) rakennusvalvontapäällikkö

2) asemakaavapäällikkö

3) viheralueet ja hulevedet -yksikön suunnittelupäällikkö

4) liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikön suunnittelupäällikkö

5) kiinteistöjohtaja sekä

6) kaupunkikuva-arkkitehti

Toimikunnan sihteerinä toimii kaupunkikuva-arkkitehti.

Toimikunnan kokouksiin on hankkeen tavoitteet ja vaatimukset huomioiden mahdollista kutsua asiantuntijoiksi myös esimerkiksi museoviranomainen ja Tampereen kaupungin tonttipäällikkö.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola esitti kaupunkikuvatoimikunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Matti Höyssää ja varajäseneksi Arttu Rintasta.

Lauri Lyly esitti jäseneksi ja puheenjohtajaksi Anne Liimolaa varajäsenenään Terhi Leino.

Brigita Krasniqi esitti jäseneksi Ellen Ojalaa ja varajäseneksi Ville Tynkkystä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kummolan, Lylyn ja Krasniqin ehdotukset yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Leena Jaskanen, Emilia Tommila, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.