Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 401 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi 

TRE:4898/02.04.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö pyytää Tampereen kaupungin lausuntoa lakiesitykseen Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi 10.9.2021 mennessä. Lakiesityksellä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että takauskeskus voisi myöntää takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sote-uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita. Lakimuutos tarkoittaisi samalla sitä, että Kuntarahoitus voisi myöntää rahoitusta hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille sekä niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille.

Tampereen kaupungin lausunto

"Hyvinvointialueiden kilpailukykyinen ja saatavuudeltaan turvattu rahoitus on suomalaisten etu. Se on myös kuntien etu, koska Kuntarahoitus Oyj:n laajan toimintavolyymin mahdollistaminen alentaa toiminnan yksikkökustannuksia ja siten myös kuntien rahoituskustannuksia. Tällä hetkellähän Kuntarahoitus Oyj voi rahoittaa myös kuntayhtymiä, kuten sairaanhoitopiirejä, ja näiden tytäryhtiöitä. Hyvinvointialueiden rahoittaminen mahdollistaisi siis käytännössä nykyisenlaajuisen asiakaskunnan Kuntarahoitus Oyj:n toiminnalle myös jatkossa.

Kuntarahoitus Oyj hankki rahoitusta kansainvälisiltä markkinoilta. Sijoittajien yhtiölle myöntämä rahoitus on Kuntien takauskeskuksen kautta suomalaisten kuntien takaamaa, jolloin rahoitusta saadaan kuntien kannalta hyvin ehdoin. Kuntarahoitus Oyj myöntää tätä rahaa edelleen asiakkailleen ja hinnoittelee sijoittajalle maksettavan hinnan päälle omat toimintakulunsa sekä kohtuullisen voiton. Kyseessä on kuntien kannalta varsin mallikkaasti toimiva kokonaisuus, jota myös kuvastaa yhtiön suuri markkinaosuus Suomen kuntakentässä. Tampereen kaupungin lainoista vuoden 2020 tilinpäätöshetkellä oli Kuntarahoitus Oyj:n myöntämiä noin 306 milj. euroa eli 33 prosenttia kokonaisuudesta.

Laskennallisesti hyvinvointialueille myönnettävä rahoitus ei sellaisenaan ole Kuntarahoitus Oyj:n vakavaraisuuslaskennassa nollariskiluokassa, kuten kunnille myönnetty rahoitus on, vaan se olisi lähtökohtaisesti riskipainoltaan 20 prosenttia, kunnes hyvinvointialueella on oma verotusoikeus tai sen rahoitukselle myönnettäisiin valtion takaus.  

Lakiesitys lähtee siitä, että Kuntien takauskeskukselle annetaan mahdollisuus taata myös Kuntarahoitus Oyj:n hyvinvointialueille myöntämiin lainoihin kohdentuvaa varainhankintaa ja Kuntarahoitus Oyj:lle annetaan mahdollisuus myöntää tulevaisuudessa rahoitusta myös uusille hyvinvointialueille. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä tavoite ja mahdollistaa toteutuessaan edullisen pitkäaikaisen rahoituksen myös hyvinvointialueille. Järjestelmä on kuitenkin tällä hetkellä rakennettu siten, että ilman erillisiä muita päätöksiä suomalaiset kunnat joutuvat takuumiehiksi hyvinvointialueille myönnettyihin lainoihin kohdentuvasta varainhankinnasta. Koska hyvinvointialueiden muu rahoitus ainakin toistaiseksi tulee valtion budjetista, eli toiminta on taloudellisessa mielessä suoraan riippuvaista valtion toimenpiteistä, olisi tärkeätä ja luontevaa, että valtio osallistuisi takaajana myös hyvinvointialueiden lainavastuiden kattamiseen. Kuntien rooliin hyvinvointialueiden rahoitusriskien kantaminen ei kuulu.

Tampereen kaupunki näkee, että lakimuutokseen sisältyvä mahdollisuus Kuntarahoitus Oyj:n toiminnan laajentamiseksi myös hyvinvointialueiden rahoittamiseksi on kannatettava asia, mutta tältä osin Suomen valtion tulisi tulla takaajaksi Kuntien takauskeskukseen kuntien rinnalle."

Liitteenä olevissa Kuntarahoitus Oyj:n ja Kuntien takauskeskuksen lausunnoista esitettyyn lakimuutokseen käy ilmi molempien organisaatioiden näkemykset laajoine perusteluineen.

Kuntarahoitus Oyj:n lausunto päätyy lopputulokseen, että valtion takaus hyvinvointialueiden rahoitusosuuteen on välttämätön, koska muutoin yhtiön nollariskiluokkaan perustuva toimintamalli ja sijoittajille kommunikoitu luottoriski muuttuvat radikaalisti. Kuntien takauskeskus näkee hyvinvointialueille Kuntarahoitus Oyj:stä myönnettävän rahoituksen mahdolliseksi myös ilman valtion takausta, kunhan tästä riskistä takaajana toimivat kunnat saavat asiallisen taloudellisen kompensaation.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jaakko Stenhäll poistui ja varajäsen Jaakko Vuorio saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Valtionvarainministeriö, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)