Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 400 Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029 

TRE:6013/08.01.00/2021

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell,​ puh. 040 564 4518,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Väylävirasto on pyytänyt Tampereen kaupungilta lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029. Lausuntoa pyydetään 15.9.2021 mennessä.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Lausuntokierroksella saatu palaute tullaan huomioimaan kokonaisuus vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investointiohjelman luonnosta lausuntopyynnössä annettujen kysymysten kautta.

Tampereen kaupunki kiittää mahdollisuudesta saada lausua tästä liikenneverkon kehittämisen kannalta erittäin merkittävästä suunnitelmasta. Tampereen kaupunki pitää suunnitelmaa onnistuneena ja siinä on laaja kokonaisuus huomioon ottaen onnistuttu hyvin tunnistamaan Tampereen kaupunkiseudun lähiaikojen keskeiset hankkeet. Näitä ovat erityisesti henkilöratapihan kehittäminen, Helsinki–Tampere-radan peruskorjaushanke, lähijunaliikenteen kehittämisselvitys ja siihen liittyvät raideosuuksien kehittämistarpeet, Tampereen ratikan kehittäminen, vt 9 Alasjärvi-Käpykangas tieosuuden parantaminen, vt 12 ja kt 65 eritasoliittymän (Vaitinaro) rakentaminen sekä pitemmällä ajanjaksolla edistettävät rata- ja maantieverkon hankkeet.

Tampereen kaupungin näkemykset annettuihin kysymyksiin on esitetty liitteenä olevassa lausunnossa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029 hyväksytään.

Päätös

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029 hyväksytään seuraavalla lisäyksellä: Investointiohjelman ja siihen kytköksissä olevien MAL-sopimusten tulee myös mahdollistaa enemmän kestävää liikennettä ja yhdyskuntarakennetta tukevia ratkaisuja, kuten esimerkiksi lähijunaliikenteen seisakeratkaisuja sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja suunnittelupäällikkö Ari Vandellille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Stenhäll esitti lausuntoon seuraavaa lisäystä:

"Investointiohjelman ja siihen kytköksissä olevien MAL-sopimusten tulee myös mahdollistaa enemmän kestävää liikennettä ja yhdyskuntarakennetta tukevia ratkaisuja, kuten esimerkiksi lähijunaliikenteen seisakeratkaisuja sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista.” Kalervo Kummola, Lauri Lyly, Milka Hanhela ja Sari Tanus kannattivat ehdotusta.

Milka Hanhelan lisäysehdotus: "Suurimpien hankkeiden vaikutuksia kulkutapaosuuksiin ja liikennesuoritteisiin sekä niiden kautta päästöihin olisi myös syytä arvioida."

Puheenjohtaja totesi Stenhällin ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli Hanhelan ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Väylävirasto, Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Jukka Lindfors, Ari Vandell

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)