Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 402 Maahanmuuttajaneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:2712/00.01.05/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on maahanmuuttajaneuvosto. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. 

Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, mutta kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Maahanmuuttajaneuvoston jäseneksi voi hakea Tampereella asuva, maahanmuuttajataustainen henkilö. Julkinen haku järjestettiin toukokuussa 2021, jolloin halukkaat henkilöt saattoivat ilmoittautua ehdokkaaksi tai sopivaa henkilöä oli mahdollisuus esittää neuvoston jäseneksi. 

Jäsenesityksessä on huomioitu mahdollisimman tasainen sukupuolijakauma, suomen kielen taito, taustaorganisaatio ja kieliryhmä, jota ehdokas edustaa sekä muut hakijan kokemukseen ja taustaan liittyvät seikat. Lisäksi puolueryhmät ovat voineet esittää 3 jäsentä ja 3 varajäsentä neuvostoon.

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävänä on

  • esitysten tekeminen kaupungin maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
  • esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
  • eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
  • osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
  • osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
  • omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
  • muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävät.

 

Maahanmuuttajaneuvoston työtä koordinoi kaupungin työllisyyspalvelujen kansainvälisen osaamisen palvelut. Neuvoston esittelijänä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja ja maahanmuuttajaneuvoston sihteerinä toimii työllisyys- ja kasvupalveluista määrätty henkilö.

Maahanmuuttajaneuvostossa on ollut 12 jäsentä sekä varajäsenet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan maahanmuuttajaneuvosto.

Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686 ja palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 30.8.2021 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan maahanmuuttajaneuvosto.

Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Toimikaudeksi 2021 - 2023 asetetaan maahanmuuttajaneuvosto.

Maahanmuuttajaneuvostoon valittiin 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Rajkumar Sabanadesan, varajäsen Kelen PazGuevara
Ene Härkönen, varajäsen Alois Weimer
Housana Alfashtaki, varajäsen Lama Kourdi
Lauren Stevens, varajäsen Oana Syrjäläinen
Abdulkadir Hashi, varajäsen Enkeleida Koza
Mustafa Kara, varajäsen Majid Imani
Margarita Niemi, varajäsen Valentina Savolainen
Fardin Abbasi, varajäsen Nadia Hamidi
Alaa Salonen, varajäsen Yasser Alchikh Abdul Rahman
Mahmoud Machaal, varajäsen Bahria Korpela
Reza Abdali,  varajäsen Mervi Hissa
Monica Mjema, varajäsen Leila Mohammadi.

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä valittiin puheenjohtajaksi Mahmoud Machaal ja varapuheenjohtajaksi Reza Abdali.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Lauri Lyly esitti maahanmuuttajaneuvostoon seuraavia henkilöitä:

Rajkumar Sabanadesan, varajäsen Kelen PazGuevara
Ene Härkönen, varajäsen Alois Weimer
Housana Alfashtaki, varajäsen Lama Kourdi
Lauren Stevens, varajäsen Oana Syrjäläinen
Abdulkadir Hashi, varajäsen Enkeleida Koza
Mustafa Kara, varajäsen Majid Imani
Margarita Niemi, varajäsen Valentina Savolainen
Fardin Abbasi, varajäsen Nadia Hamidi
Alaa Salonen, varajäsen Yasser Alchikh Abdul Rahman
Mahmoud Machaal, varajäsen Bahria Korpela
Reza Abdali, varajäsen Mervi Hissa
Monica Mjema, varajäsen Leila Mohammadi

sekä jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi Mahmoud Machaal ja varapuheenjohtajaksi Reza Abdali.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lylyn ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Mari Taverne, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.