Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 566 Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2022-2023 

TRE:3682/00.01.02/2021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen tulee perustua riskien ja uhkien sekä meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös on tarkistettu vuosille 2020 - 2021. Uusi palvelutasopäätös valmistellaan uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022 - 2025 ja se on voimassa kunnes hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös tulee voimaan.

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2022 - 2025 valmistellaan nykyisen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta annetun ohjeistuksen mukaisesti ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon pelastustoimen uudistushankkeeseen sisältyvä säädösvalmistelu.

Palvelutasopäätösehdotus valmistellaan virkamiestyönä pelastuslaitoksen vastuualueilla ja se käsitellään neuvottelukunnassa ja lähetetään kunnille lausunnolla syksyllä 2021. Palvelutasopäätösvalmistelun yhteydessä käydään neuvottelu myös aluehallintoviraston kanssa.

Palvelutasopäätösvalmisteluun sisältyy meneillään olevan palvelutasokauden arviointi, riskianalyysi, toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn sekä palvelutasopäätöksen toteutumisen arviointi. Palvelutasopäätöksessä päätetään Pirkanmaan pelastustoimen lakisääteisten tehtävien palveluista ja niiden tasosta, sekä muista mahdollisista tehtävistä ja siihen sisältyy myös palvelutason kehittämissuunnitelma.

Palvelutasopäätösprosessia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

 

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 03 5656 2100 ja kehittämispäällikkö Martti Honkala, puh. 040 776 3948, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen tulee perustua riskien ja uhkien sekä meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

Pirkanmaan pelastustoimen nykyinen palvelutasopäätös on Tampereen kaupunginhallituksen 27.1.2020 tekemän päätöksen (38/2020) mukaan voimassa 2021 vuoden loppuun.   

Palvelutasopäätöksen tarkistus on valmisteltu vuosille 2022-2023. Seuraava palvelutasopäätös valmistellaan uudelle Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustokaudelle vuosille 2024-2025. Pelastustoimen järjestämisestä annettu laki (613/2021) tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2023. Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1. päivänä joulukuuta 2023. Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä noudatetaan pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksiä. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on arvioitu riskien ja uhkien sekä toimintaympäristön muutoksia, voimassa olevan palvelutasopäätöksen toteutumista sekä niiden vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen kanssa on käyty lokakuussa neuvottelu palvelutasopäätöksen tarkistuksen valmistelusta.

Pelastustoimen palvelutason tarkistuksessa ei esitetä merkittäviä muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen, mutta kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun toimintaympäristössä tapahtuneet ja ennakoitavat muutokset toimintavalmiuden turvaamiseksi ja niiden edellyttämät kehittämistoimenpiteet. Kehittämissuunnitelmaan sisältyy paloaseman rakentaminen Tampereen läntiselle ja eteläiselle alueelle. Uusi paloasema on valmistumassa Hämeenkyröön ja suunnittelu on käynnissä paloaseman uudelle sijoitukselle Urjalassa. Kehittämissuunnitelmaan sisältyy myös suunnittelun aloittaminen paloaseman rakentamiseksi Tampereen itäisellä alueella ja huomioitava on myös Niemenrannan alueen paloasemavaraus kaavoituksessa.

Toimintaympäristön nopeiden muutosten varalta poikkeusoloissa tai erityisen painavasta syystä on palvelutasopäätökseen kirjattu mahdollisuus poiketa palvelutasopäätöksestä kaupunginhallituksen päätöksellä ja myös pelastusjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Korona-pandemiasta saatujen kokemusten perusteella palvelutuotannon muuttamiseen voi tulla nopeasti tarve tehtävien priorisoimiseksi ja toiminnan turvaamiseksi.

Tulevan palvelutasokauden aikana on painopisteenä myös hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvä valmistelutyö, jota tehdään useissa työryhmissä. Valmistelutyöllä varmistetaan palvelutuotannon sujuva siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja alueellisen yhteistyön jatkuminen kuntiin tiiviinä myös uudessa organisaatiossa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi on jatkossakin koko maan kärkitasoa.

Ehdotus Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta on ollut kunnilla lausunnolla 17.11.2021 mennessä. Lausuntopyynnön liitteenä on ollut Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2022-2023, tarkistettu riskialuekartta ja tiivistetty powerpoint-esitys palvelutasopäätöksen tarkistamisesta.

Lausunnot ovat tulleet määräaikaan mennessä 14 kunnasta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Lausunnoissa ei ole tullut esille asioita, jotka estäisivät Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistuksen 2022-2023 voimaan saattamista. Lausuntojen perusteella palvelutasopäätöksen perusteisiin ja kehittämissuunnitelmaan on tehty pieniä tarkennuksia. Yhteenveto lausunnoista ja niiden vastineista on liitteenä.

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt palvelutasopäätöksen tarkistusesityksen 2022-2023 kokouksessaan 22.11.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2022-2023 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Kari Alanko, Teemu-Taavetti Toivonen, Matti Isotalo, Martti Honkala, Pirkko Lindström, Veijo Kaján, Saija Micklin, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan kunnat, Pirkanmaan ELY-keskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Porin hätäkeskus, Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan liitto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.