Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 89 Asemakaava nro 8242, Aakkula, Kivikirkontie 17, uusien pientalotonttien muodostaminen osasta tonttia ja puistoa 

TRE:1182/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.11.2007 päivätyn sekä 14.12.2007 ja 20.3.2017 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8242. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8242.

Diaarinumero: TRE:1182/10.02.01/2017

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.1.–4.2.2008. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavaehdotus ei ole edennyt hyväksyttäväksi, sillä kiinteistötoimen lausunto on puuttunut. Kiinteistötoimi on nyt päässyt neuvotteluissa sopimukseen hakijan kanssa ja antanut lausunnon kaavasta. Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa asemakaavan sisältöön. Ennen kaavan hyväksymistä tulee tehtäväksi maankäyttösopimus. Asemakaavan asiakirjat on päivitetty ajan tasalle teknisenä tarkistuksena.

TIIVISTELMÄ

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Alue sijaitsee noin 4 kilometriä kaakkoon kaupungin keskustasta, Aakkulan kaupunginosassa, osoitteessa Kivikirkontie 17. Alueen lähiympäristössä on Messukylän vanha kirkko, leikkikenttä sekä pääasiassa erillispientaloja. Suunnittelualue rajautuu etelässä Kirkkosuohon, joka on puistoaluetta.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutos laaditaan tontin 5061-2 omistajien aloitteesta. Hakijoiden tavoitteena on liittää tontin eteläpuolella oleva hoitamaton osa puistosta (Kirkkosuo) tonttiinsa ja muodostaa alueelle ainakin yksi uusi pientalotontti. Suunnittelun edetessä päädyttiin kahden uuden pientalotontin kaavoittamiseen.

Kaavaprosessin vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 9.11.–30.11.2007. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin yksi mielipide, jossa pyydettiin huomioimaan kaava-alueen tonttien sadevedet. Asia on huomioitu kaavamääräyksellä hule-15. Luonnosvaiheessa asemakaavasta pyydettiin lausunnot kaupungin asianosaisilta toimialoilta. Samat asiakirjat lähetettiin lisäksi aloitteen tekijöille. Määräaikaan mennessä saapuneissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Asemakaavaehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 4.1.–4.2.2008. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksen hyväksyminen edellytti kiinteistötoimen lausuntoa. Kiinteistötoimi on nyt päässyt neuvotteluissa sopimukseen tontin omistajien kanssa. Kiinteistötoimen lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavan sisältöön.

Asemakaavan keskeinen sisältö

Tontin 5061-2 pinta-ala on 1571 m². Asemakaavan muutoksella liitetään 671 m² puistoa (Kirkkosuo) tonttiin ja jaetaan se tonteiksi 5061-7, 8 ja 9. Tontit osoitetaan AO-korttelialueeksi. Tontin nro 7 pinta-alaksi tulee 653 m², tontin nro 8 pinta-alaksi tulee 882 m² ja tontin nro 9 pinta-alaksi tulee 707 m². Rakennusoikeudeksi osoitetaan jokaiselle tontille yhteensä 210 k-m², josta 30 k-m² on auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusoikeutta. Kerrosluvuksi tonteille merkitään II y 70%. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa. Kaikkia tontteja koskevat määräykset ulv 50%, hule-15 ja ym-7.

Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 438 k-m². Tonttijaolla muodostuu kaksi uutta pientalotonttia.

Asemakaavalla muutetaan 671 m² puistoaluetta tonttimaaksi. Puistoalueella maankäytön pääkäyttötarkoitus muuttuu yleiskaavassa osoitetun toiminnon vastaiseksi. Kyseessä on vähäinen poikkeama.

Asemakaavan toteuttaminen

Tonttijaot laaditaan sitovana ja erillisenä. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Asemakaavan muutoshankkeen yhteydessä laaditaan tarvittavat sopimukset yksityisen maanomistajan ja kaupungin kiinteistötoimen kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään 23.11.2007 päivätty sekä 14.12.2007 ja 20.3.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8242 kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suunnittelualueeseen kuuluu Aakkulassa tila 17:74 osoitteessa Kivikirkontie 17 ja puistoaluetta. Osa Kirkkosuon puistosta (671 m2) liitetään kaavamuutosalueeseen. Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu kolme uutta erillispientalotonttia (AO).

Koko kaava-alueen pinta-ala on 2241 m2. Kerrosalaa on yhteensä 630 m2, uutta kerrosalaa muodostuu 438 k-m2.

Maankäyttösopimusta ei tule tehtäväksi. Asemakaavan toteuttamiseksi voidaan tarpeen mukaan käyttää kiinteistönmuodostamislain mahdollistamaa tontinosan lunastusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8242 (päivätty 23.11.2007 sekä tarkistettu 14.12.2007 ja 20.3.2017) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

hakija, Marjukka Huotari, Ari Kilpi, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)