Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 86 Hiedanrannan kehitysohjelman valtuustokauden 2017-2021 tilannekatsaus ja valtuustokauden 2021-2025 tavoitteet (kehittämiskokousasia) 

TRE:1618/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen,​ puh. 0400 235 442 ja hankejohtaja Tero Tenhunen,​ puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Hiedanranta on raitiotiereitillä noin neljän kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Hiedanrannan visio on uusi Näsijärven rantakaupunginosa, joka yhdistää mielenkiintoisella tavalla työtä, toimintaa, asumista ja tapahtumia. Se muodostaa yhdessä Lielahden kanssa uudenajan kestävän ja älykkään kaupunginosakeskuksen muutaman minuutin päässä Keskustorilta. Hiedanrannan kehitysohjelman missio on kehittää Hiedanranta kansainvälisesti kiinnostavaksi, älykkääksi, kestäväksi ja eläväksi aluekeskukseksi. Samalla tavoitteena on edistää älykkään ja kestävän kaupunkirakentamisen osaamista ja toimintatapoja. Hiedanrannan uuteen kaupunginosaan on tavoitteena mahdollistaa asuntojen rakentaminen 25 000 asukkaalle sekä 10 000 työpaikan toteutuminen koko ohjelma-alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanrannan yleissuunnitelman kokouksessaan 8.6.2020 § 275. 

Valtuustokauden 2017-2021 Tampereen kaupunkistrategian Tampere - Sinulle paras tavoitteista Hiedanrannan kehitysohjelmalla tavoiteltiin erityisesti seuraavia tavoitteita: Luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka, 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä sekä hiilineutraali. Valtuustokauden välitavoitteet saavutettiin keskeisiltä osiltaan. Ensimmäisten korttelialueiden pienestä viiveestä huolimatta alueen kehittäminen etenee hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Valtuustokauden 2017-2021 hyötytavoitteiden rakenne, mittarit ja toteumat on esitetty liitemateriaalissa. 

Tampereen strategia 2030 Tekemisen kaupunki kokoaa strategiset tavoitteet neljään painopisteeseen, jotka ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Hiedanrannan kehitysohjelman strategiset tavoitteet kestävä ja älykäs kaupunginosa, monipuolinen ja elämyksellinen elinympäristö sekä houkutteleva tulevaisuuden elinkeinoympäristö edistävät kaikkia neljää kaupungin strategian painopistettä. Hiedanrannan strategia ja valtuustokauden tavoitteet vastaavat osaltaan myös Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjauksiin. 

Hiedanrannan kehitysohjelman ohjelma-alueeseen kuuluu kolme omaleimaista osa-aluetta, jotka ovat kehittyvä Lielahti, vesistöalueelle toteutettava Näsisaari sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n vuoden 2021 alusta alkaen omistama Hiedanrannan keskusta-alue. Kehitysohjelma edistää kaikkia kolmea osaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistajastrategiasta sekä yhtiön tavoitteiden seurannasta vastaa konsernijaosto konserniohjeiden mukaisesti. Kehitysohjelma tukee omistajaohjausta kehitysohjelman tavoitteistoon liittyvien näkökohtien osalta. Yhteistyösopimus Hiedanrannan kehittämisestä (kaupunginhallitus 23.11.2020 § 482) allekirjoitettiin 31.12.2020. Sopimuksella sovitaan yhteistyöstä sopimuksen kohteena olevien alueiden kehittämisessä, yhteistyön keskeisistä periaatteista, tavoitteista, ehdoista, osapuolten tehtävistä, yhteisistä toimintatavoista, kustannusjaosta ja muista vastuista sekä alueen vaiheittaisesta toteuttamisesta. Hiedanrannan Kehitys Oy on sitoutunut toteuttamaan kehitysohjelman tavoitteita, asunto- ja maapolitiikan linjauksia sekä MAL-sopimuksen linjauksia. Yhtiö on koonnut kaupungin päätösten ja tavoitteiden pohjalta itselleen kunnianhimoisen tavoitteiston. Valittu poikkeava menettelytapa mahdollistaa sen, että alue toimii uusien kaupunkirakentamisen innovaatioiden ja uuden tyyppisten infrastruktuurin rajapintojen kehitysalustana. 

Näsisaaren vesistötäyttöjen rakentaminen aloitettiin 16.2.2022 Korkeimman hallinto-oikeuden 16.12.2021 antaman vesistötäytön rakentamisen mahdollistavan päätöksen jälkeen. Hiedanrannan ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt mahdollistava asemakaava sekä Enqvistinkadun liittymän siirron mahdollistava tiesuunnitelma ovat vireillä. Liikennejärjestelyt mahdollistavat liityntäliikenteen järjestämisen raitiotien 2-vaiheen valmistuessa vuonna 2024.  

Myös tehdasaluetta ja sen lähiympäristön asuinaluetta koskeva asemakaavoitus on vireillä. Raitiotierakentamisen myötä Kuivaamon väliaikaisen tapahtumatilan toiminta päättyy ja korvaava tapahtumatila sijoittuu Muovitehtaaseen. Vaiheittain kehittyvä historiallinen kartano- ja tehdasmiljöö tarjoaa jatkossakin värikästä kaupunkikulttuuria alueelle.  

Tampereen kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat helmikuussa 2021 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Tampereen kaupungin ja valtion välillä 2021-2027. Sopimus tukee Tampereen kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Yksi sopimuksen kolmesta painopistealueesta on edistää kaupunginosatasoisen kestävän rakennetun kaupunkiympäristön innovaatioekosysteemien kehittämistä Hiedanrannassa. Tavoitteena on energia-, rakennus- ja ICT-sektoreita yhdistävän tutkimus- ja yritysryppään synnyttäminen.  

Kehitysohjelman välitavoitteet valtuustokauden loppuun 2025 on koottu siten, että ne edistävät Hiedanrannan toteutusta kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista katsoen. Hyväksyttävien valtuustokauden tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään erikseen toimenpiteet, joilla edistetään sekä Hiedanrannan strategisten tavoitteiden että valtuustokauden tavoitteiden toteutumista. Valtuustokauden kuusi välitavoitetta ja niiden mittarit ovat: 

  1. Hiedanrannan kehitys Oy toimii edelläkävijänä toteuttaen Hiedanrannan vision mukaista kaupunginosaa omistamilleen maille. Tavoitteen mittari: Asemakaavat mahdollistavat alueelle 3 700 uutta asukasta, ja alueella asuu ensimmäiset Hiedanrannan asukkaat. 
  2. Julkiset ja yksityiset hankkeet tarjoavat monipuoliset tilat sekä palvelut ja samalla asukkaille laadukkaat edellytykset kasvaa, kehittyä ja ikääntyä. Tavoitteen mittarit: Hyvinvointikeskuksen hankeohjelma, ohjelmasuunnitelmat sekä asemakaava ovat valmistuneet tavoitteiden mukaisena. Suunnitelma Hiedanrannan julkisista palveluista on valmistunut.
  3. Lielahden vaiheittainen kehittäminen osaksi uudistuvaa kaupunginosaa on käynnistynyt ja kehittää koko alueen asemaa seudullisena keskuksena. Tavoitteen mittari: Hiedanrannan ja Lielahden kiinteistöjä koskeva Hiedanrannan keskusta-asemakaava on vireillä.
  4. Toteutetaan Näsisaari, vähennetään nollakuidun vaikutuksia ja edistetään virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tavoitteen mittarit: Näsisaaren 1. vaiheen täytöt on raitiotien vaatimassa mittakaavassa toteutettu 2022 aikana. Luvat Näsisaaren 2. vaiheen täytöille on saatu. Nollakuidun nosto Näsijärvestä ja sen käsittely on kilpailutettu vuodesta 2022 alkaen. 
  5. Yhteensovitetaan raitiotien, Hiedanrannan kevyen liikenteen yhteyksien sekä Vaitinaron liittymän toteutusta siten, että alueen kehittämiseen luodaan kestävä perusta. Tavoitteen mittari: Enqvistinkadun uusi liittymä ja sen mahdollistama raitiotien tilapäinen vaihtoterminaali on toteutettu 2024. 
  6. Luodaan uutta osaamista ja kaupunkirakentamisen toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää koko kaupungin kehittämisessä. Tavoitteen mittari: Hiedanrannan asuintalohankkeiden talonrakentamisen hiilijalanjälki ensimmäisissä 2024 toteutuneissa asuinkerrostalohankkeissa on 35 % vuoden 2021 vakiotuotantoa alempi, ja ratkaisuja voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin asuntotuotannossa. 

 

Hiedanrannan kehitysohjelman välitavoitteiksi on valittu selkeitä ja konkreettisia askelia kohti älykkään Hiedanrannan hiilineutraalia ja jopa hiilinegatiivista tulevaisuutta. Välitavoitteet luovat myös pohjan monipuolisen ja elämyksellisen elinympäristön luomiseen. Nämä konkreettiset toimet luovat valtuustokauden aikana selkeän näkymän kehityspolulla kohti strategian tavoitteita. Välitavoitteita toteuttavat toimenpiteet vaativat palvelualueet ja yksikkörajat ylittävää yhteistyötä. Kehitysohjelma koordinoi toimenpiteiden edistämistä laajempana yhteistyönä. Yhteistyö on myös paras keino kehitysalustalla syntyvän osaamisen hyötykäyttöön ottamisessa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hiedanrannan kehitysohjelman valtuustokauden 2021-2025 tavoitteet ja niiden mittarit hyväksytään. 

Hiedanrannan kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankekehitysjohtaja Juha Kaivoselle ja johtaja Mikko Nurmiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tero Tenhunen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Juha Kaivonen, Hiedanrannan Kehitys Oy/Mikko Leinonen, Hiedanrannan Kehitys Oy/Riikka Hannelius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)