Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 83 Tampereen kaupungin talous- ja tuottavuusohjelma 2022 (kehittämiskokousasia) 

TRE:1690/02.02.01/2022

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvioon on kirjattu talous- ja tuottavuusohjelman laatiminen ja toteuttamisen käynnistäminen. Työ toteutetaan teemalla Kuinka taataan Tampereen kaupungin kestävä kasvu?. Työssä tarkastellaan kaupungin taloutta tuottavuuden näkökulmasta ja samalla tarkastellen sitä, kuinka kaupunki pystyy rahoittamaan suunnitellut kasvuun ja elinvoimaan liittyvät investoinnit.

Työssä taustoitetaan kaupungin emon ja konsernin talouden tila laajasti sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman että taseen näkökulmasta. Perinteisten taseeseen perustuvien vertailujen lisäksi perehdytään palvelurakenteeseen myös laajemmin.

Yksi uusi näkökulma tätä tarkastelua käsittää Tampereen taloustarkastelun muiden suurimpien kaupunkien palvelurakenteen kustannuksilla ottaen huomioon näiden palveluita rahoittavat tulot – paljonko tamperelaisten palvelurakenne maksaisi espoolaisten nettokustannuksilla? Laajassa verrokkitarkastelussa otetaan verrokeiksi sekä suurimmat kaupungit, mutta väestön kasvun ja elinvoimanäkökulmasta myös kaupunkiseudun kehyskunnat. Tarkasteluun tuodaan uutta näkemystä ja tarkastelutapaa sekä veto- että pitovoiman mittauksella mutta myös muuttoliikkeen kustannuksen näkökulmasta. Molemmat tarkastelut tehdään tässä muodossaan ensimmäisenä Suomen kunnista Tampereella.

Työssä otetaan huomioon myös kaupungin muutos sote-uudistuksen toteutuessa. Työssä tarkastellaan kaupunkia ennen ja jälkeen uudistuksen ja nostetaan esille uudistuksen mukanaan tuomia, kaupungin talouteen mahdollisesti negatiivisesti, mutta myös positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Näitä voidaan tuoda esille myöhemmin kaupungin edunvalvonnassa.

Talouden painetarkastelun avulla voidaan arvioida, minkälaisen investointimäärän kaupunki kestää ja millainen kaupungin talouden tuottavuuskehityksen on oltava, jotta kestävä kasvu voidaan taata.

Työtä ohjaa kaupunginhallituksesta koostuva ohjausryhmä. Työn tekemiseen osallistuvat kaupungin erikseen nimeämät viranhaltijat ja työntekijät.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin talous- ja tuottavuusohjelmasta 2022 käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja, talous FCG Finnish Consulting Group Oy Eero Laesterälle, talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, controller Vesa-Matti Kankaalle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle, kehittämisjohtaja Leena Viitasaarelle, hallintojohtaja Jukka Varoselle, tietohallintojohtaja Jarkko Oksalalle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, yhteysjohtaja Maggie Keskiselle sekä tarkastuspäällikkö Heini Ruskille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Ilmari Nurminen saapui kokoukseen.

Jouni Ovaska, Maria Markkula ja Ilmari Nurminen poistuivat kokouksesta.

Tiedoksi

Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)