Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 96 Valtuustoaloite erityisluokkien lisäämiseksi oppimisen tukemiseksi sekä oppilaiden ja opettajien työrauhan turvaamiseksi Tampereen kouluissa - Veikko Vallin ym. 

TRE:7397/12.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja, Kristiina.Jarvela@tampere.fi

Perustelut

Aloitteessa on esitetty, että Tampereen kaupunki selvittää koulukohtaisesti tarpeet erityisluokille ja tekee periaatepäätöksen erityisluokkien palauttamisesta kouluihin nykyisiin tarpeisiin pohjautuen.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat monimuotoisia häiriöitä. Niiden pääoireena on pitkäkestoinen, puoli vuotta tai tätäkin pidempi ikätasosta poikkeava uhmakas, aggressiivinen tai epäsosiaalinen käytös, joka aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa ja suoriutumisessa. Ongelmat eivät ole merkittävästi lisääntyneet, mutta avun piiriin hakeutuminen ja diagnosointi ovat moninkertaistuneet. Tutkimusten mukaan 6–18 -vuotiaista suomalaisista nuorista noin 3–5 %:lla on käytöshäiriö ja sitä esiintyy enemmän pojilla kuin tytöillä.

Oppilaiden käytösongelmiin tai oppimisen pulmiin tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaalle tarjotaan tukea ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisia joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu välttämättä edellytä siirtymistä toiseen opetusryhmään tai kouluun (POPS 2014; 7.1).

Peruskoulufoorumi on laatinut kansallisen, opetuksen järjestäjän, opettajan ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmat yhdistävät linjaukset. Valtakunnallisen perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman 2020–2022 tavoitteena on vahvistaa lasten saamaa tukea. Oikeus oppia kuuluu jokaiselle lapselle ja riittävä tuki on edellytys yhdenvertaiselle mahdollisuudelle oppia. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea kehitetään valtakunnallisin ja vaikuttavin toimin. Tämän vuoksi myös Tampereella uudistetaan tuen suunnitelmaa ko. linjausten mukaisesti.

Tampereella perusopetuksen yleistavoitteena on lähikoulu, joka pystyy tukemaan kaikkia alueensa oppilaita aina, kun se on oppilaan edun mukaista. Tavoite pyritään saavuttamaan siten, että jokaisella koululla tai koulupolulla on käytettävissä osaamista ja resurssia varhaiseen puuttumiseen ja oikea-aikaiseen tukeen aina tuen tarpeen ilmetessä. Erityisluokkia on edelleen sekä koulupolkukohtaisina että kaupunkitasoisina.

Koulupolun erityisluokat on tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisen pulmaa ja jotka tarvitsevat erityistä tukea myös käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Erityisluokkien lisäksi kouluissa on joustavia opetusjärjestelyjä, Ote-opetusta (koulua käymättömille), Jopoa, Silta-nivaa, lisäopetusta, tuettua lisäopetusta, kielellistä tukea (eli Kietu-opetusta) jne.

Kaupunkitasoiset erityisluokat on tarkoitettu oppilaille, joiden opetuksen järjestäminen edellyttää tietyn alan erityisosaamista.  Esimerkiksi vaativan erityisen tuen opetus tarjoaa vahvaa ja moniammatillista tukea oppilaille, joiden koulunkäyntiä käyttäytymis- ja tunne-elämän vaikeudet estävät tai olennaisesti vaikeuttavat. Näitä vaativan erityisen tuen erityisluokkia on yhteensä 13 eri puolilla kaupunkia. Yhdellä luokalla on viisi oppilasta, erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja eli yhteensä näissä luokissa on 65 oppilasta. Näitä luokkia on mahdollista lisätä tarpeen mukaan jatkossa.

Tampereella opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan konsultaatiolla ja koulutuksella. Nepsy-asioissa (neuropsykiatrinen valmennus) konsultoivina tahoina toimivat Nepsy-valmentajakoulutuksen saaneet henkilöt. Käytöshäiriöissä, tunne-elämän ja sosiaalisten tilanteiden vaikeuksissa, konsultoivana tahona on Sairaalakoulun vaativan erityisen tuen konsultaatiotyö. Lisäksi Tampereella vahvistetaan koulupolun matalan kynnyksen konsultaatiota palkkaamalla 15 konsultoivaa opettajaa eri osaamisalueille, myös käytöshäiriöihin ja ryhmähallintamenetelmiin.

Lisäksi talousarvioon on lisätty vahvistusta kolmiportaiseen tukeen ja yhdeksän (9) erityisluokkaa.

Edellä esitetyn pohjalta todetaan, että Tampereella oppilaiden tuki järjestetään opetussuunnitelman ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti, joten aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Veikko Vallinin ym. aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi. 

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Opetusjohtaja Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Veikko Vallinin ym. aloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi. 

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Veikko Vallin, Ulla Ojalammi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)