Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 91 Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus 

TRE:1477/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa.

Valtuutetut tekivät vuoden 2021 aikana 76 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on lopullisesti vuoden 2021 loppuun mennessä käsitellyt 29 aloitetta. Vuonna 2021 käsiteltiin yhteensä 65 aloitetta, joista 24 aloitetta käsiteltiin talousarvion yhteydessä.

Vuonna 2021 käsitellyistä aloitteista joihinkin toimenpiteisiin oli vastaustekstien mukaan ryhdytty 38 aloitteen kohdalla. Näistä yhdeksän oli talousarvioaloitteita.

Liitteeseen on listattu vuonna 2021 tehdyistä valtuustoaloitteista käsittelemättä olevat 41 aloitetta. Vuonna 2020 tehdyistä aloitteista käsittelemättä on 16 aloitetta, vuonna 2019 tehdyistä aloitteista käsittelemättä on kaksi aloitetta ja vuonna 2018 tehdyistä aloitteista käsittelemättä on yksi aloite. Liitteenä olevasta listauksesta on poistettu myös ne valtuustoaloitteet, jotka valtuusto on käsitellyt loppuun helmikuun kokouksessaan vuonna 2022.

Liitteessä mainitut valtuustoaloitteet ovat valmisteltavina konsernihallinnossa, palvelualueilla tai liikelaitoksissa.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2021 valtuusto käsitteli kaksi valtuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta tai sellaiseksi luokiteltavaa kirjelmää, jotka käsiteltiin talousarvion yhteydessä 15.11.2021.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt vuosittaiset kuntalaisaloitepykälät ovat valtuutettujen nähtävillä Selma-kokoukset työtilassa maaliskuun toimielinkäsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset, aloitteiden tekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)