Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 85 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman valtuustokauden 2017-2021 tilannekatsaus ja valtuustokauden 2021-2025 tavoitteet (kehittämiskokousasia) 

TRE:1770/00.01.03/2022

Valmistelija

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma toteuttaa Tampereen keskustan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti kaupunkistrategian mukaisesti. Edellisen Sinulle paras -kaupunkistrategian (2017-2021) painotusten mukaan keskusta on elinvoimainen ja viihtyisä. Uuden Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategian (2021-2025) kaikista painopisteistä löytyy tavoitteita, joiden toteutumiseen voimme merkittävästi vaikuttaa. Keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden lisäksi uusi kaupunkistrategia korostaa keskustan saavutettavuutta.

Kehitysohjelma edustaa kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkiympäristön kehittämisen tavoitteista ja kehittämisen toimenpiteistä tuleville vuosikymmenille. Kehitysohjelmalla luodaan edellytyksiä,​ alustaa ja vakaa näkymä yksityiselle toimeliaisuudelle ja investoinneille sekä uudelle liiketoiminnalle. Keskustan kehittäminen lisää Tampereen kilpailuetua kasvukeskusten välisessä kilpailussa, ja se on yksi keskeisistä kaupunkimarkkinoinnin kärjistä.

Tampereen keskustaa tehdään meille kaikille. Sitä rakennetaan ja uudistetaan palvelemaan yhä useampia asukkaita,​ yrityksiä ja vierailijoita. Luomme elävää kaupunkiympäristöä maisemiin, joissa viihdytään. Luonto, rantareitit, puistot, kiinnostavat toiminnot, monipuolinen arkkitehtuuri ja erilaiset tapahtumat muodostavat keskustasta virkistävän ja vetovoimaisen miljöön.

Keskustan kehittämistä tehdään kestävästi. Rakennamme uutta, eheytämme vanhaa ja parannamme olemassa olevaa. Tiivistämme keskustan kaupunkirakennetta ja otamme käyttöön hukkatiloja. Huomioimme kestävät ratkaisut ja globaalit, kaupunkiympäristöön vaikuttavat ilmiöt. Teemme turvallista, esteetöntä, saavutettavaa ja monimuotoista kaupunkiympäristöä.

Hiilineutraalin keskustan saavuttamiseksi panostamme siihen,​ että keskustassa kaikki on lähellä ja sinne pääsee helposti,​ liikennevälineestä riippumatta. Palvelut,​ asuminen,​ harrastukset,​ tapahtumat ja työpaikat sijaitsevat kulkureittien varrella. Tuemme Tampereen keskustan houkuttelevuutta työ- ja asuinpaikkana sekä kohtaamisten ja tapahtumisen näyttämönä. Tavoitteenamme on, että Tampereen keskusta on mielenkiintoinen, viihtyisä ja toimiva ympäristö täynnä elämyksiä.

Kaupunginhallitukselle esitellään kaksi kokonaisuutta. Ensimmäinen on tilannekatsaus kehitysohjelman edellisen valtuustokauden ja Sinulle Paras -kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisesta ja koko ohjelmakauden hyötytavoitteiden etenemisestä. Toinen kokonaisuus esittelee uuden Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025. Kaupunginhallituksen hyväksyttyä valtuustokauden tavoitteet päivitetään kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma niiden mukaisesti, ja ne tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle toukokuussa samassa yhteydessä, kun kehitysohjelman toiminnan painopisteet tulevalle vuodelle hyväksytään.    

Kehitysohjelman edellisen valtuustokauden 2017-2021 tilannekatsaus
Tilannekatsauksessa arvioidaan,​ miten ohjelma on edennyt sille asetettujen hyötytavoitteiden suuntaan. Hyötytavoite kuvaa ohjelmalla tavoiteltavaa muutosta. Kehittämisen hyötyjä ja vaikuttavuutta koskevat koko ohjelmakauden tavoitteet ja niitä koskevat Sinulle Paras -kaupunkistrategian tavoiteltavat tulokset olivat edellisellä strategiakaudella:

 1. Kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille (*kaupunkistrategian tavoiteltava tulos)
  • Keskusta on elinvoimainen kaupan ja työpaikkojen keskittymä (**hyötytavoite 2030)
 2. Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki
  • Elämyksien edellytykset ovat keskustassa parantuneet **
 3. 300.000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki
  • Keskusta kasvaa hallitusti **
 4. Älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä
  • Keskusta on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla **

 

Hyötytavoitteiden 2017-2021 valtuustokauden välitavoitteet sekä kehittämisohjelman tavoitteiston rakenne,​ mittarit ja toteumat on esitetty tarkemmin liitemateriaalissa.

Kehitysohjelman valtuustokauden 2017-2021 keskeisiä tuloksia ja onnistumisia ovat:

 • Kannen alueen eli koko laajan rautatieaseman ympäristön kokonaisuuden keskeiset hankkeet ovat edenneet. Merkittävin Kannen alueen toteutunut hanke valtuustokaudella oli Kansi ja areenahankkeen I-vaihe eli eteläkansi, johon kuuluva uusi monitoimiareena avattiin joulukuussa 2021. Kannen alue kehittyy useiden hankkeiden kokonaisuutena uudeksi monipuoliseksi kaupunginosaksi, joka tarjoaa sujuvaa liikkumista, palveluita, asumisen vaihtoehtoja sekä elämyksiä. Alueen pohjoispäässä, Ratapihankadun varrella, valmistui myös uusi, paljon työpaikkoja tuonut business park ja parhaillaan on käynnissä seuraavan toimitilakokonaisuuden rakentaminen sekä siirretyn tavara-aseman muutos uuden konseptin mukaisesti. Valtion toimesta tapahtuva Tampereen henkilöratapihan kehittäminen eli niin sanottu Tahera -hanke on kaupungin tärkeimpiä ajankohtaisia edunvalvontakohteita. Osana Tahera -hanketta valtion kanssa yhdessä Itsenäisyydenkadun asematunneliin toteutettavasta matkaterminaalista on sopimus, ja toteutussuunnittelu mahdollistaa rakentamisen käynnistämisen heti valtion rahoituksen varmistuttua. Asemakeskuksen alueen yleissuunnitelman ja seuraavien vaiheiden, kuten Hämpin parkin laajennuksen ja rautatieaseman lähiympäristön toimitila- ja asuntorakentamisen asemakaavojen laadintaa jatketaan.​
 • Uusien asuinalueiden osalta Ranta-​Tampellan alueen toteutus valmistui valtuustokauden aikana kaupungin osalta ja rakentaminen jatkuu alueen yksityisten asuntorakennushankkeiden osalta aktiivisesti. Ranta-Tampellan alue palkittiin vuoden 2021 Ympäristörakenne -kilpailussa. Aluetta luonnehdittiin kilpailun arvostelussa seuraavasti: ”Ranta-Tampella on poikkeuksellinen kohde, joka edustaa korkealuokkaista suomalaista ympäristörakentamista.” Seuraavan merkittävän keskustan uuden asuinalueen Viinikanlahden onnistuneeseen kilpailuun perustuva jatkokehittäminen ja asemakaavoitus ovat käynnissä. Ranta-Tampellan tapaan Viinikanlahdesta tehdään laadukas kaupunginosa, jossa huomioidaan asuinrakentamisen lisäksi viihtyisät ja monipuoliset julkiset tilat.
 • Läntisen keskustan kehittämisen tulevaisuutta tehtiin näkyväksi toteuttamalla Läntisen keskustan visiotyö, jonka pohjalta hyväksyttiin Läntisen keskustan toimenpideohjelma kesäkuussa 2021. Läntisessä keskustassa on valtuustokauden aikana valmisteltu kahden merkittävän museohankkeen toteutusta ja pidetty niistä kilpailut. Pitkäkestoisten toimenpiteiden rinnalla on edistetty nopeita läntistä keskustaa tukevia toimenpiteitä, kuten Keskustorin kesäkeidas.
 • Läntisen keskustan elinvoimaa vahvasti tukevan Särkänniemen elämyskokonaisuuden asemakaava valmistui ja hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa. Valtuusto teki syksyllä 2021 Särkänniemen kehityshankkeen mahdollistamista koskevan periaatepäätöksen, jonka mukaan kaupunki myy uuden asemakaavan alueet Särkänniemi Oy:lle ja tekee sijoitetun oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön.
 • Valtuustokauden aikana on uudistettu Tampereen valoviikkoja ja sen osana kansallismaisemaan kuuluva Tammerkosken valaistus, joka voitti alkuvuonna Vuoden valaistuskohde 2021 -kilpailun historiallisen ympäristövalaistuksen sarjan.
 • Kehitysohjelmalla on ollut jo pitkään vahva rooli kaupungin positiivisen imagon sekä vetovoiman luomisessa kokonaisuudesta ja kärkihankkeista tapahtuvan aktiivisen viestinnän ja markkinoinnin kautta.


Kehitysohjelman tavoitteiden toteumaraportointi tarkastelee keskustan tilannetta käytettävissä olleiden 2021 toteumatietojen perusteella. Niiden vertaaminen aiempiin vuosiin on haasteellista koronaviruksen rajoituksista ja muista vaikutuksista johtuen. Korona on aiheuttanut keskustan kehittämiselle ja sen tavoitteena olevien kasvua ja vetovoimaa koskevien tavoitteiden toteutumiselle epävarmuutta. Suurin vaikutus on ravintola-​ ja tapahtumatoimialalle,​ joiden toimintaa on lakisääteisesti rajoitettu. Keskustan kaupan ja palveluiden tilanne on riippuvainen keskustan asioinnista,​ johon kokoontumista koskevat rajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet.

Kehitysohjelman toimenpiteet ovat luoneet edellytyksiä keskustan kehittymiselle hyötytavoitteiden suuntaan. "Keskusta on elinvoimainen kaupan ja työpaikkojen keskittymä" -​tavoitteen osalta keskustan liiketilojen määrää ja aukioloa seuraava mittari elinvoimaluku oli 2019 syksyllä 3,71 ja 2021 vastaavana ajankohtana luku oli 3,​66. Pandemian negatiivinen vaikutus elinvoimalukuun on pienempi kuin muissa kaupungeissa keskimäärin. Tämän mittarin arvioinnissa on huomattava,​ että uuden ison kauppakeskuksen avaaminen aiheutti ensin vuonna 2018 elinvoimalukuun ison parannuksen (4,08),​ jonka jälkeinen normaaliin palaaminen näkyy 2019 luvussa. Vuoden 2020 ja 2021 luvuissa on näkyvissä pandemian vaikutus. Työpaikkojen kasvun osalta uusin saatavissa oleva työpaikkaluku keskustan seurantajärjestelmään on vuodelta 2019,​ joten tämän mittarin muutosta ei tässä yhteydessä pysty arvioimaan. Vuodelta 2019 on työpaikkojen määrän kehitystä koskeva viimeisin tilastotieto,​ joka oli 43 448. Kehitysohjelman toimenpiteiden vaikutuksia työpaikkamääriin voidaan paremmin arvioida vasta vuosien 2021-2025 aikana,​ kun kehitysohjelman toimenpiteet alkavat näkyä.

”Elämyksien edellytykset ovat keskustassa parantuneet” -hyötytavoitteen mittarina on sijoitus monipuolisen kulttuuritarjonnan mielikuvan kehitysvertailussa. Vuonna 2016 vertailuarvo oli 56, vuonna 2018 se oli 61 ja vuonna 2020 arvo oli 70, joka on edelleen vahvistanut Tampereen asemaa vertailussa muihin kaupunkeihin. Valtuustokauden välitavoitteita arvioidaan tapahtumien kävijämäärien sekä tapahtumatoimialan liikevaihdon kehityksen avulla. Vuosien 2020 eikä 2021 liikevaihdon lukuja ole vielä saatavilla, mutta vuodesta 2016 vuoteen 2019 kasvu on ollut noin 24 prosenttia. Oletuksena on, että kasvu ei ole jatkunut vuoden 2019 jälkeen. Tätä olettamaa tukee esimerkiksi seurattavien kohteiden kävijämäärät, jotka vuoteen 2019 verrattuna romahtivat koronarajoitusten vuoksi. Lisäksi välitavoitteena on keskeisten tapahtumapaikkahankkeiden eteneminen. Särkänniemen tapahtumarannan käyttöönottoa viivästyttäneet viranomaislausunnot on saatu ja niiden mukainen muutostyö on käynnissä ja tapahtumaranta on käyttöönotettavissa kesällä 2022. Uusi monitoimiareena, Nokia Arena on valmistunut joulukuussa 2021. Vuonna 2021 päätettiin liittyä työ- ja elinkeinoministeriön johtaman Luvat ja valvonta -hankkeen palvelukerrokseen tapahtumajärjestämisen lupien osalta. Palvelukerroksessa yhteensovitetaan viranomaisten asiointeja luvan hakijan tarpeen näkökulmasta. Liittymistä palvelukerrokseen edistetään vuoden 2022 kevään aikana osana digitaalinen tapahtumakaupunki -projektia.

"Keskusta kasvaa hallitusti" -​hyötytavoitteen toteutumista seurataan asuntojen määrän sekä asukasmäärän kehityksen avulla. Vuonna 2020 keskustaan valmistui 872 uutta asuntoa ja asukasmäärä kasvoi noin 450 asukkaalla. Asuntoja valmistui siten ennätysmäärä, ja kun asukasmäärän kasvu toteutuu viiveellä, kasvu on nähtävissä seuraavina vuosina. Vuonna 2021 keskustan asukasmäärä jatkoi kasvamista samaan tahtiin noin 450 asukkaalla. Vuosien 2010-​2021 aikana keskustan asukasmäärä on kasvanut noin 4 100 asukkaalla. Kehitysohjelman osalta on kyse 15 000 uuden asukkaan kasvun mahdollistamisesta ohjelman hankkeilla ja keskustan kasvaneella vetovoimalla. Lopulta toteutuvaan asukasmäärään ja kysyntään vaikuttavat kaupungin toimenpiteiden lisäksi paljon kaupungistumisen trendien kehitys sekä talouden suhdanteet. Valtuustokauden tavoitteiden osalta seurattavat kokonaisuudet edistyivät hyvin. Ranta-​Tampellan asuinalue on valmistunut kaupungin toimenpiteiden osalta ja voi rakentua valmiiksi. Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittämisen tavoitteeksi on asetettu vähintään 3 000 uuden asukkaan taso. Täydennysrakentamisalueille,​ erityisesti Tammelaan,​ on käynnistynyt ja vireillä useita hankkeita. Amurin täydennysrakentamisen yleissuunnitelmaan perustuva ensimmäinen asemakaava on vireillä.

"Keskusta on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla" -​hyötytavoitteen osalta mittarina on kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuden kasvu. Tämän tavoitteen osalta raitiotien valmistumisvuosi 2021 on kriittinen ja tämän tavoitteen seurantaa on tarkoituksenmukaista verrata kehitysohjelman aiempiin vuosiin vasta 2021 tilanteesta raportoitaessa. Kehittämisohjelman keskeinen rooli on käynnistää ja mahdollistaa tavoitetta edistäviä hankkeita. Tärkein tavoite on ollut asemakeskuksen I-​vaiheen asemakaavoitus ja kokonaisuuden kehittämistä koskevien linjausten tekeminen. Kestävien liikennemuotojen edellytysten parantamisen osalta voidaan nostaa esille muun muassa raitiotien Hatanpään haaran toteutus ja rantareittien kasvattaminen Vapriikin raitilla, Ranta-Tampellan reiteillä sekä 2022 valmistuvalla Näsin maisemasillalla. Myös kesäkatupilotit kävelykeskustan alueella tähtäävät kävelypainotteisten katujen kehittämiseen. Tästä esimerkkinä Aleksis Kiven kadun kokeilu kesällä 2021. Asemakeskuksen osalta saavutettiin tärkeä välietappi, kun Itsenäisyydenkadun alikulkutunnelin uudistamisesta ja tunneliin toteutettavasta matkaterminaalista tehtiin sopimus valtion osapuolten kanssa.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman käyttötalous jakautui vuonna 2021 elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätöksessä ohjelman käyttötalous kokonaisuutena toteutui 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmia pienempänä. Suunniteltua pienempään toteumaan vaikuttivat etenkin eteläisen kasvusuunnan, asemakeskuksen ja Ratinan sekä Särkänniemi-Mustalahden hankekehityksen projektien toimenpiteiden siirtyminen seuraavaan vuoteen.

Kehitysohjelman investoinnit jakautuivat vuonna 2021 asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Investoinnit toteutuivat 5,98 milj. euroa vuosisuunnitelmia pienempänä pääasiassa joidenkin Ranta-Tampellan viimeistelytöiden sekä Santalahden rantapuiston tapahtuma-alueen töiden sekä Hämeenkadun valoviikkojen toteutuksen siirtyessä seuraavalle vuodelle. Seuraavalle vuodelle siirtyvien rakennusosien osuus budjetoitiin uudelleen kaupunginvaltuustossa 21.2.2022. Tärkeimmät investointikohteet vuonna 2021 olivat Areenan kannen valmistuminen sekä Sorin alueen katujen olosuhteiden parantaminen liikenteellisten tavoitteiden mukaisesti, Ranta-Tampellan yleiset alueet ja Näsinsiltojen peruskorjaus sekä viimeisten Ratinan kauppakeskuksen toteutussopimuksen mukaisten töiden loppuunsaattaminen. Tullikamarinaukion saneeraukseen ja täydennysrakentamiseen liittyvä korvaava ajoyhteys pysäköintitaloon toteutettiin. Asemakeskukseen liittyvää rakennussuunnittelua käynnistettiin.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025
Kehitysohjelman osalta on vuoden 2021 aikana toteutettu kattava strategiatyö, jonka avulla valmistauduttiin tulevaan uuteen valtuustokauteen ja uuden kaupunkistrategian laatimiseen. Strategiatyö tuotti tulokset, jotka olivat syksyllä viimeistellyn uuden Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategian kanssa käytännössä täysin yhdenmukaiset.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman roolia osana uutta kaupunkistrategiaa voi kuvata seuraavasti:    

Ihmisten kaupungin näkökulman korostaminen keskustan kehittämisessä ja suurissa kaupunkikehityshankkeissa on tulevaisuudessa keskeinen strateginen näkökulma. Suuret hankkeet ja investoinnit kaupunkikehitykseen lisäävät vetovoimaa ja ihmisläheinen kehittäminen pitovoimaa. Keskusta on tulevaisuudessa yhä useamman ihmisen koti, ei pelkkä työssäkäyntipaikka. Torit, aukiot, puisto ja kadut eivät ole vain reittejä paikasta toiseen. Ne ovat asukkaiden kotien jatke. Ne ovat myös matkailijoiden ja vierailijoiden ensikosketus kaupunkiin, työntekijöiden levähdys- ja lounaspaikkoja, kaupunkielämän näyttämöitä ja mahdollistajia. Kehittämällä julkisia yhteisiä tiloja, keskustan puistoja ja aukioita sekä parantamalla Tampereen ainutlaatuista suhdetta ympäröiviin vesialueisiin varmistetaan, että Tampereen keskusta on yksi parhaista paikoista asua ja viettää aikaa. 

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tavoitteisto on päivitetty uuden kaupunkistrategian ja sen painopisteiden mukaisesti. Tällä hetkellä kehitysohjelman hyötytavoitteet ja niiden tavoitevuosi, johon niillä tähdätään, on 2030. Sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on valtuustokauden tavoitteet hyväksynyt, päivitetään ohjelmasuunnitelma ja sen osana tarvittaessa tehdään hyötytavoitteiden sekä tavoitevuoden osalta uusi esitys, joka voidaan hyväksyä toukokuussa, kun kaupunginhallitus linjaa kehitysohjelman tulevan vuoden painopisteitä. Keskustan strateginen osayleiskaava on merkittävä kehitysohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä mahdollistava lainvoimainen asiakirja, jota ollaan kuluvan vuoden aikana päivittämässä osana kantakaupungin strategista osayleiskaavaa. Näissä tarkasteluissa tarkasteluhorisontti ja tavoitevuosi on 2040, mistä syystä myös kehitysohjelman hyötytavoitteiden tavoitevuoden päivittäminen otetaan tarkasteluun.  

Uudessa kaupunkistrategiassa keskustan kehittämiselle kirjattu kaupunkistrategian valtuustokauden tavoite on ”Tampereen keskustan saavutettavuus ja elinvoima on parantunut."

Kehitysohjelmalle esitetään kuusi ylätason valtuustokauden tavoitetta, joita edistetään konkreettisemmilla toimenpide- ja työpaketeilla. Valtuustokauden tavoitteet ja mittarit ovat:

 1. Keskusta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia asumiselle. (* valtuustokauden tavoite)
  • Viinikanlahden, Nalkalan ja Asemakeskuksen alueen suunnitelmat etenevät ja asemakaavat mahdollistavat asuntoja 5000 asukkaalle. (** valtuustokauden määrällinen tavoite/mittari)
 2. Keskusta on sujuva liikkumisen ympäristö ja sinne on helppo saapua. *
  • Keskustan alueella toteutetaan 3 kävelyolosuhteita parantavaa julkisen tilan työtä. **
  • Smart Parking -pilotin ensimmäinen vaihe on käynnissä ja siihen on saatu 5 taloyhtiötä mukaan. **
 3. Luomme keskustaan uusia mahdollisuuksia yrittämiselle ja elinkeinoelämälle. *
  • Kannen alueen suunnitelmat etenevät ja asemakaavat mahdollistavat monipuolisia ja moderneja toimitiloja 1500 työpaikalle. **
 4. Edistämme keskustan kestävyyttä ja hiilineutraaliutta. *
  • Kaikista keskeisistä hankkeista laaditaan kestävän kehityksen tilannekuva, jolla hankekohtaisesti tunnistetaan Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan tavoitteita tukevat toimenpiteet. **
 5. Teemme keskustasta paremman ja houkuttelevamman alustan elämyksille. *
  • Joukkoliikenteen tapahtumalipun matkoja tehdään yli satatuhatta vuosittain. **
  • Tapahtuma-alueiden kestävän kehityksen hinnoitteluperiaate on otettu käyttöön. **
 6. Lisäämme keskustan viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta sekä vapaa-ajan ja virkistyksen ympäristöjä. *
  • Toteutetaan kaksi kosken rantareittejä parantavaa kohdetta. **
  • Keskustan julkisten tilojen pysyvien istutusten ja kasvillisuuden määrää on lisätty.**

 

Kehitysohjelman päivitetty tavoitteisto mukaan lukien hyväksyttäväksi esitettävät valtuustokauden tavoitteet sekä tiedoksi tuodut toimenpide- ja työpaketit on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman valtuustokauden 2021-2025 tavoitteet hyväksytään ja niiden toimenpide- ja työpaketit merkitään tiedoksi.

Viiden tähden keskusta -​kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle, hankekehitysjohtaja Juha Kaivoselle ja johtaja Mikko Nurmiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tero Tenhunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)