Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

§ 359 Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus 

TRE:4654/00.01.06/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja, Anna-Kaisa.Heinamaki@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö ovat tehneet perinteisesti yhteistyötä monella saralla. Tampereen kaupungilla on korkeakouluyhteisön kanssa vuosittain kymmeniä erilaisia tutkimushankkeita ja muita yhteistyöprojekteja sekä strategisen tason yhteistyösopimuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja korkeakouluyhteisön sekä toisen asteen ja korkeakouluyhteisön välillä. Tämän lisäksi kaupunki on vuosien varrella rahallisesti tukenut useita erilaisia professuureja aloilla, jotka ovat tukeneet myös kaupungin strategia tavoitteita. Viime vuosina tällaisia ovat olleet muun muassa kiertotalouden, ympäristökasvatuksen ja yritysoikeuden professuurit. Yhteistyömuotoja on viime vuosina ollut myös erilaiset elinkeinopoliittiset avaukset, kansainvälinen yhteistyö sekä opiskelijaystävällisen kaupungin kehittäminen.

Kokonaisuuden painopisteistä ja yhteistyömalleista ei ole kuitenkaan tarkemmin sovittu. Osana kaupungin ja korkeakouluyhteisön strategisempaa yhteistyötä, on yhteistyössä valmisteltu strateginen kumppanuussopimus. Kumppanuussopimus on luonteeltaan strateginen yhteistyön sitoumus keskeisimmät toiminnalliset sekä tutkimus- ja koulutusyhteistyön painopisteet huomioiden. Toive strategisemmalle ja koordinoidummalle yhteistyölle on noussut toiveena niin käytännön toimijoiden kuin organisaatioiden johdon puolelta.

Yhteistyön strategisemman johtamisen ja seurannan lisäksi kumppanuussopimuksella tavoitellaan muun muassa kansainvälisen yhteistyön vahvistamista, kansainvälisten osaajien houkuttelua, opiskelijoiden palveluiden kehittämistä, työllisyyden edistämistä ja yhteisten edunvalvontatavoitteiden tunnistamista. Lisäksi Tampereen kaupunki tarvitsee korkeakouluyhteisön kumppanuutta tutkimustiedon hyödyntämiseen ja palveluiden kehittäminen

Kumppanuussopimuksen sisältöjä on valmisteltu kevään 2020 aikana organisaatioiden yhteistyönä organisaatioiden henkilöstöä osallistaen. Kumppanuuden toiminallisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet teemat: 1. Opiskelijaystävällisyydessä ykkönen, 2. Osaamisen veto- ja pitovoima kilpailukyvyn turvaajana, 3. Kansainvälinen Tampere, 4. Uudistuvaa kumppanuutta. Lisäksi erikseen on määritelty tutkimus- ja koulutusyhteistyötä määrittelevät painopisteet, jotka perustuvat kolmelle tasolle, yhteiskunnallisen tason, kaupunkitason ja yksilötason näkökulmaan.

Osana kumppanuussopimusta on määritelty myös aiempaa selvempi struktuuri yhteistyörakenteelle. Kumppanuussopimuksen toteutumisen seuraamiseksi toimii jatkossa ohjausryhmä, joka muodostuu Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön johdosta. Kumppanuussopimuksen jatkovalmistelusta vastaa kumppanuussopimuksen seurantaryhmä. Tavoitteeksi on sopimukseen määritelty myös yhteisen työntekijän resursointi mahdollistamaan kumppanuussopimuksen toiminnallisten ja tutkimuksellisten painopisteiden toimeenpano, koordinaatio ja siten kumppanuussopimuksen tavoitteiden menestyksellinen toteutuminen. Muutoin kukin kumppanuussopimusosapuoli vastaa omista kustannuksistaan ja resurssoinneistaan.

Kumppanuussopimus luo strategiset raamit yhteistyölle, mutta toiminnassa oleva yhteistyö on oltava luonteeltaan mahdollistavaa. Tavoitteena on antaa strateginen kehys olemassa olevalle ja tulevalle yhteistyölle, jossa organisaatioiden henkilöstöstä lähtevä osaaminen ja yhteistyö on keskiössä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
 
Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus hyväksytään.
 
Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) ovat valmistelleet yhdessä kumppanuussopimusta aiempaa suunnitelmallisemman ja vaikuttavamman yhteistyön pohjaksi. Toive strategisemmalle ja koordinoidummalle yhteistyölle on noussut toiveena niin käytännön toimijoiden kuin organisaatioiden johdon puolelta. Kumppanuussopimus on luonteeltaan strateginen yhteistyön sitoumus ja väline yhteiselle johtamiselle keskeisimmät toiminnalliset sekä tutkimus- ja koulutusyhteistyön painopisteet huomioiden. Kumppanuussopimusta konkretisoi toimintasuunnitelma, jonka valmistelu aloitetaan yhdessä kumppaniosapuolten kanssa henkilöstöä osallistaen syksyn 2020 aikana.

Kumppanuussopimuksen toiminnallisten painopisteiden teemoiksi on yhteisessä valmistelussa valikoitunut opiskelijaystävällisyyden edistäminen, osaamisen turvaaminen, kansainvälisyyden edistäminen sekä kumppanuuden edistäminen, joka tähtää erityisesti korkeakouluyhteisön tuottaman tiedon ja tutkimuksen hyödyntämiseen osana kaupungin palveluiden kehittämistä ja päätöksentekoa. Lisäksi erikseen on määritelty tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ohjaavat painopisteet, jotka perustuvat kolmelle tasolle; yhteiskunnallisen tason, kaupunkitason ja yksilötason näkökulmaan.

Kumppanuussopimus määrittelee myös struktuurin seurannalle. Toimintaa seuraa ja ohjaa ohjausryhmä ja toimeenpanoa valmistelee seurantaryhmä. Sopimus itsessään luo raamit tekemiselle, mutta ei edellytä tässä vaiheessa rahallisia sitoumuksia. Yhteistyöhankkeista ja muista rahallisista panostuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Osapuolet sitoutuvat sopimuksen myötä kuitenkin edistämään yhteisen työntekijän resursointia kumppanuussopimuksen toteutussuunnitelman tehokkaaksi toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus hyväksyttiin siten muutettuna, että kohta 8 poistetaan.

Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti kumppanuussopimuksen hyväksymistä siten muutettuna, että kohta 8 poistetaan. Irja Tulonen kannatti puheenjohtajan ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan muutosehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Jaakko Stenhäll, Nina Mustikkamäki, Tuukka Salkoaho, Iina Ojala, Sanni Pöntinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.