Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

§ 360 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin Tampereelle - Sofia Vikman ym.  

TRE:5213/12.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Perustelut

Sofia Vikman ym. on esittänyt valtuustoaloitteessaan 19.8.2019, että Tampereella aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin.

Lukutaito on edellytys sujuvaan arkeen ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Suomi kuuluu edelleen lukutaidon kärkimaihin, mutta viime vuosina kiinnostus ja innostus lukemiseen on laskenut. Myös lukutaidoltaan heikkojen tai jopa kokonaan lukutaidottomien osuus on kasvanut. Viimeisin PISA -arviointi (2018) näyttää tämän globaalin suunnan toteutuvan myös Suomessa.

Lukemisen kanssa lasten, nuorten ja aikuistenkin vapaa-ajasta kilpailevat monet muut aktiviteetit. Toisaalta voidaan todeta, että perinteisen tekstien lukutaidon rinnalle on tullut monia muita tärkeitä lukemisen taitoja, joita monimediaisessa ja -kanavaisessa yhteiskunnassa tarvitaan. Lukutaidon käsite on laajentunut. Nykyisin puhutaankin monilukutaidoista tai monilukutaidosta. Edelleen kuitenkin tekstin lukutaito on tärkeä oppimisen ja osallistumisen väline.

Kiinnostus ja innostus lukemiseen herää jo pienillä lapsilla. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2020 Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lukemisen edistäminen on määritelty yhdeksi toiminnan painopisteeksi osana harrastamisen ja liikkumien kokonaisuutta. Käytännön toteutuksen suunnittelussa on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuliike -hankkeen suuntaviivat ja suositukset. Päiväkodit ja koulut toteuttavat teemaa monipuolisesti sekä lasten ja nuorten ikätaso ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Perusopetuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa draamaa käytetään monipuolisesti opetusmenetelmänä lukutaidon opettamisessa ja kirjallisuuden käsittelyssä. Draama ja kirjallisuuden opetus kytkeytyvät yhteen kaikilla luokka-asteilla. Kirjallisuuden käsittely draaman keinoin lisää oppilaiden toiminnallista ja kokemuksellista oppimista. Draamaa hyödynnetään esimerkiksi poimimalla luetuista kirjoista jännittäviä tai yllättäviä kohtauksia, joista rakennetaan patsaita, still-kuvia tai kirjallisuuden hahmot heräävät eloon erilaisissa luokkatilanteessa.

Lukuvalmiuksien ja -taidon vahvistamista sekä kielellisten valmiuksien tukemisessa huomioidaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet sekä luodaan sellaisia kokonaisuuksia ja tehtäviä, jotka ovat nykylasten ja -nuorten arkipäivään sidottuja. Tekstien lukeminen ja kuunteleminen ovat läsnä jokaisessa päivässä esimerkiksi lorujen, leikkien, satujen, tekstien, draaman avulla. Varhaiskasvatukseen laadittu oma kulttuurikasvatusopas tukee lasten kielellisiä valmiuksia hyödyntäen sanataidetta ja draamaa. Taidekaari -kulttuurikasvatusohjelmalla tavoitetaan tällä hetkellä kaikki ikäluokat esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka, ohjelmassa on myös lukutaidon vahvistamiseen liittyviä kokonaisuuksia, joissa sanataide ja teatteri ja draama ovat työvälineinä. Ohjelman toteutuksesta vastaavat paikalliset taiteen ammattilaiset.

Kasvatus- ja opetuspalveluihin palkataan kaksi osa-aikaista lukukoordinaattoria varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen lukemaan innostamisen koordinaattoreiksi ja kehittäjiksi. Tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa perusopetuksen kullekin vuosiluokalle suunnattua Lukukaari -ohjelmaa ja tukea kasvattajia ja opettajia lukuvalmiuksien ja -taidon vahvistamisessa. Lukukaaren on suunnitellut tamperelaisista opettajista muodostuva Lukemaan innostajien joukko perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Heidän työaikaansa käytetään myös ohjelman toimeenpanoon kouluilla erilaisten toiminnallisten tehtävien muodossa. Lisäksi tehdään yhteistyötä alueen sanataiteen ja kirjallisuuden yhteisöjen kanssa (esim. Sanataidekoulu Yöstäjät ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi).

Tampereen kaupungin kirjastojen kanssa on tehty jo pitkään tiiviistä yhteistyötä suunnitelmallisesti. Erilaiset kirjavinkkaukset, aineistojen lainauspalvelut sekä  kirjasto- ja kirjastoautovierailujen ovat säännöllinen toimintatapa päiväkodeissa ja kouluissa. Uusia yhteistyön muotoja kehiteltiin kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Niistä saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään jatkossa yhteistyön kehittämisessä. Kirjastoissa on tehty monia erilaisia toimenpiteitä lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi. Nämä toimenpiteet ovat lisänneet lasten- ja nuortenkirjojen lainausmääriä. Uusimpana toimenpiteenä kirjastossa on julkaistu elokuussa perhelukudiplomisovellus älypuhelimille.

Kielellisten valmiuksien tukemisessa ja lukutaidon vahvistamisessa tehdään monipuolisesti yhteistyötä kaupungin ja alueen eri toimijoiden kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Sofia Vikmanin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529 ja erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 050 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Sofia Vikmanin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sofia Vikman, Tuija Viitasaari, Tanja Jurvanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)