Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 55 Hallintosäännön muuttaminen 

TRE:5046/00.01.01/2020

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Muutos hallintosääntöön

Hallintosääntöä ollaan päivittämässä valtuustokauden vaihteessa. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Tarkastuslautakunnan osalta hallintosääntöön on tarpeen lisätä mahdollisuus kutsua kaupunkikonsernin palveluksessa olevia henkilöitä tai toimielimien jäseniä tarkastuslautakunnan kokoukseen kuultaviksi.

Muutos tulisi hallintosäännön pykälään 75 seuraavasti:

75 § Tarkastuslautakunnan kokoukset

Voimassa oleva hallintosääntö:

Valtuuston puheenjohtajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin IV osan määräyksiä.

Uusi:

Valtuuston puheenjohtajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevan henkilön tai toimielimen jäsenen kuultavaksi kokoukseensa.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin IV osan määräyksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosäännön 75 §:ään tehdään seuraava tarkastuslautakuntaa koskeva lisäys.

Tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevan henkilön tai toimielimen jäsenen kuultavaksi kokoukseensa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225 ja hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernihallinnon hallintoyksikössä on valmisteltu muutosehdotuksia hallintosääntöön ja sen liitteisiin. Muutosehdotuksista on käyty lähetekeskustelu kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 30.11.2020. Kehittämiskokoukseen esitetyt muutosehdotukset hallintosääntöön ja sen liitteeseen 1, Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset, on merkitty sinisellä.

Valmistelua on jatkettu kehittämiskokouksen linjausten perusteella. Kaupunginhallitus on 25.1.2021 linjannut luottamushenkilöiden työväline- ja korvauskäytäntöjen muuttamista. Nyt liitteenä olevassa hallintosäännössä ja sen liitteissä kehittämiskokouksen jälkeen valmistellut muutosehdotukset on merkitty punaisella.

Hallintosäännön luettavuutta on pyritty parantamaan sujuvoittamalla tekstiä. Teknisten muutosten lisäksi hallintosääntöön on tehty muutosehdotuksia, jotka tulee perustella erikseen.

Muut kuin tekniset muutosehdotukset hallintosääntöön ja ehdotusten perustelut ovat:

Apulaispormestareiden määrä korotetaan kolmesta neljään määräaikaisesti siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyvät pois kaupungilta. Ensimmäisen luvun 2 ja 5 §:iin tulee tehdä tätä koskevat muutokset.

Sisäinen tarkastus siirretään kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisuudesta kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan alaisuuteen. Hallintosäännön 2, 15 ja 87 §:iin tulee tehdä tätä koskevat muutokset.

Valtuuston ja kaupunginhallituksen kolmannesta varapuheenjohtajasta luovutaan. Tätä koskevat muutokset tulee tehdä 7, 8 ja 88 §:iin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tamperelaisten jäsenten lukumäärä vähennetään yhdeksästä seitsemään. Tätä koskeva muutos tulee tehdä 10 §:ään.

Kaupunginhallituksen tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevaa 15 §:ää täsmennetään. Päätösvaltaan lisätään selvyyden vuoksi urheilumenestyksen huomioimisen periaatteista päättäminen.

Hiedanranta Ky on purkautunut. Puhe- ja päätösvallan käyttämistä koskeva kappale poistetaan 15 §:stä. Lisäksi kaupunginhallituksen jäsenen tehtäviä koskeva kappale poistetaan 15 §:stä ja siirretään raportointia koskeva velvollisuus 128 §:ään, joka koskee kaupungin edustajaa toimielimissä.

Konsernijaoston ratkaisuvaltaa osakkeiden, myymistä, ostamista ja osakemerkinnän tekemistä koskevissa asioissa täsmennetään hallintosäännön 16 §:ään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityistehtäviä koskevaa hallintosäännön 19 §:ää täsmennetään kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtäviä koskevaa 21 §:ää täsmennetään työllisyyden kuntakokeilun osalta.

Kaupunginhallitus ohjaa korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia. Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta lukuun ottamatta perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Hallintosäännön 21 § 4 momenttia täsmennetään siten, että elinvoima- ja osaamislautakunta ei vastaa korkeakoulupolitiikan suuntaviivojen määrittelystä eikä koulutuspoliittisesta ohjauksesta.

Pormestarin ja konsernijohtajan toimivaltaa kaupungin edustajan nimeämisessä täsmennetään. Pormestarilla on tarkoituksenmukaista olla ratkaisuvalta kaupungin edustajan nimeämisestä kaupungin edunvalvontaa tai muuten strategisesti merkittävää asiaa koskevissa asioissa, sekä luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä. Konsernijohtajalla on syytä olla ratkaisuvalta kaupungin edustajan nimeämisestä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin, sekä viranhaltijatyöryhmistä, jotka käsittelevät kahta tai useampaa konserniyksikköä, palvelualuetta tai liikelaitosta, sekä kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty. Hallintosäännön 34 ja 36 §:iin tulee tehdä tätä koskevat muutokset.

Apulaispormestarin ja palvelualueen johtajan välinen tehtävän- ja vastuunjako sopimuksissa on epäselvä. Hallintosäännön 35 §:ään täsmennetään, että apulaispormestarin tehtävänä on johtamiensa lautakuntien osalta johtaa lautakunnan sopimusneuvotteluja ja sopimusten seurantaa. Palvelualueen johtajan tehtävänä on palvelualueensa osalta vastata sopimusneuvotteluista ja valvoa sopimusten toteutumista hallintosäännön 37 §:n mukaan. Lisäksi apulaispormestarin tehtäviin 35 §:ään tulee lisätä muiden pormestarin määräämien tehtävien suorittaminen.

Konsernijohtaja päättää kaupungin konsernitiliin liitettävistä osallisista, myönnettävistä luottolimiiteistä ja konsernitilin korosta sekä johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti sekä tilien avaamisesta ja lopettamisesta rahalaitoksiin kaupungin nimiin hallintosäännön 36 §:n mukaan. Kohdissa käytettyjä termejä täsmennetään.

Tarkastustoimikunnan sijaan tietyt sisäisen valvonnan asiat käsitellään koko kaupunginhallituksen kokoonpanossa. Tarkastustoimikunta lakkautetaan ja tehtävät siirretään tarpeelliselta osin kaupunginhallitukselle. Hallintosäännön 83 ja 84 §:ään tulee tehdä tätä koskevat muutokset.

Koska sähköisiin kokouksiin voi osallistua verkkoselaimella millä tahansa laitteella, tulee hallintosäännön 92 §:n  ja 120 §:n säännöksiä täsmentää. Ehdotus on, että kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat kaupungin tekniset välineet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia ja luottamushenkilöt vastaavat omien laitteidensa ja tietoliikenneyhteyksiensä tietoturvallisesta käyttämisestä. 

Suljettua lippuäänestystä koskevassa hallintosäännön 112 §:ssä ei ole huomioitu suljettua lippuäänestystä valtuuston sähköisessä kokouksessa. Pykälän loppuun lisätään, että suljettu lippuäänestys voidaan toimittaa myös sähköisesti, jolloin säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Valtuuston kyselytunteja ja iltakouluja tulee olla jokaisen valtuuston kokouksen yhteydessä. Kyselytunnin vastaukset annetaan vasta kyselytunnilla. Hallintosäännön 117 ja 118 §:iin tulee tehdä tätä koskevat muutokset.

Valtuustoa lukuunottamatta toimielinten kokouskutsuaika on neljä päivää hallintosäännön 122 §:n mukaan. Koronakeväänä huomattiin, että joissain tilanteissa kokouskutsuaika on liian pitkä. Pykälään lisätään, että terveyden, turvallisuuden tai yleisen järjestyksen niin vaatiessa pakottavassa tai kiireellisessä tilanteessa, toimielin voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsun lähettämistä seuraavana päivänä.

Kaupunginhallituksen edustajasta lautakunnissa luovutaan. Kaupunginhallitus voi määrätä valtuustoon ja liikelaitosten johtokuntiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Liikelaitosten johtokuntiin nimettävien kaupunginhallituksen edustajien tulee olla konsernijaoston jäseniä tai varajäseniä. Hallintosäännön 128 §:ään tulee tehdä tätä koskeva muutos. 

Lausunnon antamisesta päättävät hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari, apulaispormestari, konsernijohtaja, palvelualueen johtaja ja toimitusjohtaja. Kaupunginhallituksen, pormestarin, apulaispormestarin ja konsernijohtajan osalta sanamuotoja täsmennetään 15, 34, 35 ja 36 §:ään.

Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevat eurorajat on tarkoituksenmukaista laittaa hallintosääntöön erillisten päätösten sijaan. Palvelualueen johtajan päätösvalta korotetaan samalle tasolle kuin muiden virkamiesten. Hallintosääntöön ehdotetaan lautakunnan ja johtokunnan toimivallan rajaksi vahingonkorvauksen myöntämisessä 50 000 - 500 000 euroa sekä konsernijohtajan, palvelualueen johtajan ja toimitusjohtajan toimivallan rajaksi alle 50 000 euroa.

Luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia tarkistetaan tarvittaessa kerran valtuustokaudessa kaupunginhallituksen esityksestä. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021. Muutosehdotukset hallintosäännön liitteeseen 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset ovat:

Valtuuston vaihtuessa on tarkoituksenmukaista aloittaa uusi käytäntö siitä, että luottamushenkilöt käyttävät kokouksissa omia tietokoneitaan ja kaupunki maksaa luottamushenkilöille korvauksen laitteen hankkimisesta ja käyttämisestä.

Luottamushenkilöiden palkkioita alennettiin viidellä prosentilla 1.5.2018 alkaen osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Nyt palkkioiden tarkistuksen lähtökohtana on ollut palauttaa palkkiot sille tasolle, jossa ne olivat ennen leikkausta vuonna 2017.

Niin sanotusta kolmen tunnin säännöstä kokouspalkkioiden korotusperusteena luovutaan ja tämän vuoksi palkkioita tulee korottaa. Erityisesti valtuuston talousarviokokoukset kestävät pitkään. Valtuuston talousarviokokouksesta on tarpeen maksaa lisäpalkkio silloin, kun kokous  kestää yli kuusi tuntia. Toisaalta palkkion saamisen edellytyksenä valtuustossa ollut sääntö tunnin läsnäolosta tulee muuttaa kahdeksi tunniksi.

Esitys on, että valtuuston ja tilapäisen valiokunnan kokouspalkkio nousee 210 eurosta 380 euroon ja kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouspalkkio nousee 210 eurosta 280 euroon. Mikäli valtuuston talousarviokokous kestää yli 6 tuntia, maksetaan kokouksessa yli 6 tuntia olleille luottamushenkilöille 190 euron lisäpalkkio. Lautakuntien, niiden jaostojen, johtokuntien ja toimikuntien kokouspalkkio nousee 170 eurosta 200 euroon.

Keskusvaalilautakunnan jäsenen palkkio nousee 190 eurosta 200 euroon, vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 285 eurosta 300 euroon, vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio 285 eurosta 300 euroon ja vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muun jäsenen palkkio 190 eurosta 200 euroon. Lisäksi vaalitoimikunnan varapuheenjohtajalle palkkio olisi 300 euroa.

Luottamushenkilöiden vuosipalkkioihin esitetään liitteen mukaisia korotuksia. 

Samalla kun luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia tarkistetaan, palkkioliitteen sanamuotoja täsmennetään ja tekstiä sujuvoitetaan muiltakin osin.

Tampereen kaupungilla ei ole tilapäisen valiokunnan lisäksi muita valiokuntia. Muut valiokunnat on syytä poistaa liitteen 3 §:n tekstistä.

Luottamushenkilöille on jo nyt maksettu ansionmenetyskorvausta matka-ajasta kokouspaikalle. Asia on syytä kirjata liitteen 8 §:ään. Samoin matkakustannusten korvauskäytäntö on syytä kirjata liitteeseen. Kahden kuukauden määräaika korvausten hakemisessa poistetaan tarpeettomana.

Lisäksi liitteeseen lisätään, että kaupunginhallitus ratkaisee korvauksia koskevat erimielisyydet.

Hallintosäännön liitteeseen 2, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosääntö, tulee lisätä, että joukkoliikennelautakunta määrää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaisten oikaisuvaatimusten käsittelijänä toimivan toimielimen tai viranhaltijan.

Hallintosäännön liitteeseen 4, Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö, esitetään tekninen korjaus.

Hallintosäännön liitteeseen 5, Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, esitetään muutos 7 §:ään. Häiriötilanteiden aikaiseen kaupungin johtoryhmään kuuluvia virkamiehiä ei enää mainittaisi johtosäännössä, vaan pormestari nimeäisi virkamiehet erikseen. Lisäksi johtosääntöön esitetään tarkennuksia.

Hallintosäännön liitteeseen 3, Sara Hildénin taidemuseon johtosääntö, ei esitetä muutoksia.

Tarkastuslautakunta on esittänyt kokouksessaan 24.11.2020 kaupunginhallitukselle muutosehdotuksen hallintosäännön 75 §:ään. Tarkastuslautakunnan muutosehdotus on, että hallintosäännön 75 §:ään lisätään, että tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevan henkilön tai toimielimen jäsenen kuultavaksi kokoukseensa. Tarkastuslautakunnan esitys sisältyy kaupunginhallituksen esitykseen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettu laki tulee voimaan 1.3.2021. Tästä syystä hallintosäännön 21 § :n 1 momentin muutos tulisi voimaan 1.3.2021. Muilta osin hallintosäännön ja sen liitteiden muutokset tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021.

Hallintosäännön ja sen liitteiden muuttaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja punaisella merkityt muutokset.

Hallintosäännön liitteenä 1 olevaan Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteeseen hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja punaisella merkityt muutokset.

Hallintosäännön liitteenä 2 olevaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosääntöön hyväksytään liitteen mukainen punaisella merkitty muutos.

Hallintosäännön liitteenä 4 olevaan Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntöön  hyväksytään liitteen mukainen punaisella merkitty muutos.

Hallintosäännön liitteenä 5 olevaan Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset, punaisella merkityt muutokset.

Hallintosäännön 21 §:n 1 momentin muutos tulee voimaan 1.3.2021. Muut hallintosäännön ja sen liitteiden muutokset tulevat voimaan 1.6.2021.

Apulaispormestareiden määrä palautuu kolmeksi sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveystoimen asiat ovat siirtyneet pois Tampereen kaupungin organisaatiosta.

Päätös

Kaupunginhallitus edellyttää, että taustamateriaalin mukaisen kaupunginhallituksen alaisen liikennetoimikunnan valmistelu aloitetaan. Asian valmistelu aikataulutetaan siten, että uuden liikennetoimikunnan on mahdollista aloittaa seuraavan vaalikauden alussa

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja punaisella merkityt muutokset.

Hallintosäännön liitteenä 1 olevaan Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteeseen hyväksytään liitteen mukaiset, sinisellä ja punaisella merkityt muutokset.

Hallintosäännön liitteenä 2 olevaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosääntöön hyväksytään liitteen mukainen punaisella merkitty muutos.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka Viitaniemelle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä strategiajohtaja Reija Linnamaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Pekka Salmi teki seuraavan ponsiehdotuksen: ”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että taustamateriaalin mukaisen kaupunginhallituksen alaisen liikennetoimikunnan valmistelu aloitetaan. Asian valmistelu aikataulutetaan siten, että uuden liikennetoimikunnan on mahdollista aloittaa seuraavan vaalikauden alussa.” Ilkka Sasi ja Anne Liimola kannattivat ehdotusta.

Asian käsittelyn kuluessa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti hallintosäännön 144 §:n ensimmäisen lauseen kuulumaan seuraavasti: "Kaupungin asukkaalla, nuorisovaltuustolla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun hallintosäännön olevan päätöksenteon pohjana.

Lassi Kaleva teki seuraavat muutosehdotukset:

”Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Pormestari sisältyy oman puolueensa paikkamäärään ja nimetään yhdessä muiden hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä.”
”Apulaispormestarit sisältyvät oman puolueensa paikkamäärään ja nimetään yhdessä muiden lautakuntien jäsenten valinnan yhteydessä.” sekä

"Kaupunki pitää luottamushenkilöiden palkkiot ja palkkioperusteet ennallaan. Tarvittavat muutokset tehdään virkamiestyönä hallintosääntöön."

Puheenjohtaja tiedusteli Salmen ponsiehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotusten saamaa kannatusta ja totesi niiden rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)