Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 61 Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan yk050 tilannekatsaus 

TRE:864/10.02.03/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040 355 9907, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017-2021. Kaupunginhallitus teki kokouksessaan 5.3.2018 kaavan aloituspäätöksen sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 8.3. - 31.5.2018. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville 4.4.2019 - 31.5.2019. Kaavan tilanne merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 24.8.2020. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2020 kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 29.10. - 30.11.2020.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään uuden asuntorakentamisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet sekä edullinen sijainti. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus sekä matkailun kehittäminen ovat tärkeä osa alueen tavoiteltua kehitystä. Pohjois-Tampereella rakentaminen on pääasiassa hajarakentamista, jota kaavaehdotuksessa ohjataan vyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella. Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta sallivimmilla mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella hakea päätöstä loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen. Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.

Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset asemakaava-alueet Kämmenniemessä ja Polsossa laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu yhdyskuntalautakunnan 27.10.2020 hyväksymä Kämmenniemen yleissuunnitelma, jossa on määritelty jatkosuunnittelun pohjaksi suuntaviivoja taajaman laajentamiselle ja kehittämiselle. Perttulanniemeen on yleissuunnitelmassa esitetty uudenlaisia asumisen ja esimerkiksi kotieläinten pitoa ja pienviljelyä mahdollistavia rakennuspaikkoja. Työpaikka- tai elinkeinotoimintojen alueita on osoitettu seututien varteen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamat yritys-, työskentely- ja teollisuustilat ovat mahdollisia asutuksen yhteydessä myös muualla kaava-alueella. Virkistystoimintojen osalta kaupungin omistamat alueet Ala-Pirttijärven, Kulkkilan ja Kintulammin alueilla on osoitettu virkistysalueiksi. Lisäksi seudullinen Kintulammi-Pukala ulkoilureitti on muista ulkoilureiteistä poiketen osoitettu sitovana kaavamerkintänä, mikä mahdollistaa retkeilypalvelun toteuttamisen tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita vastaavaksi.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotusvaiheen palautteena saatiin 22 lausuntoa ja 37 muistutusta.

Pirkanmaan liitto esitti lausunnossaan, että saavutettavuuteen perustuvat vyöhyketarkastelut ja niihin pohjautuvat alueelliset mitoitusperiaatteet antavat hyvät lähtökohdat uusien rakennuspaikkojen kestävälle sijoittumiselle Pohjois-Tampereella. Myös kriteerit loma-asuntojen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi ovat harkittuja. Tarkistustarpeina esitettiin mm. elinkeinotoimintojen alueen laajentaminen Sorilan pohjoispuolella, Kapeen kiviainesvara-alueen rajauksen tarkistaminen sekä määräysten tarkistaminen mm. pohjavesialueiden ja kiviainesvara-alueiden osalta. Pirkanmaan ELY-keskus esitti lausunnossaan, että kaavan mahdollistaman kehityksen ja tavoitteiden toteutumisen vuosittainen seuranta on myönteistä ja se edistää myös vesihuoltolain hengen mukaisesti vesihuollon toiminta-alueiden ennakoivaa määrittelyä. Muina asioina esiin nostettiin mm. ilmastonmuutoksen huomioiminen, Kintulammin luonnonsuojelualuetta ympäröivien alueiden varaaminen yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun, Perttulanniemen kaavamerkintä asumisen ja virkistyksen sekoittuneena alueena sekä valtakunnallisesti arvokkaiden suoalueiden esittäminen kaavassa. Muissa lausunnoissa nousivat esille luonnosvaiheen tapaan muun muassa vyöhykeperusteinen rakentamista ohjaava mitoitus sekä metsätaloutta mahdollisesti rajoittavat ekologinen yhteystarve- ja ohjeellinen ulkoilureitti -merkinnät.  

Muistutuksissa esitettiin muutosta historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde -merkintään sekä muihin kulttuuriympäristön arvoihin kohdistuviin merkintöihin. Kaupunginhallituksen 24.8.2020 hyväksymän ponnen jälkimmäinen lause ’Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille, kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.’ pyydettiin poistamaan kaavan selostuksesta useassa muistutuksessa. Myös maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun kiinnitettiin huomiota edellä mainittujen asioiden lisäksi myös vyöhykeperusteisen rakentamisen mitoituksen ja loma-asuntojen käyttötarkoitusten muutosten osalta. 

Palautteen perusteella kaavaehdotukseen tehdään tarkistuksia. Elinkeinotoimintojen aluetta laajennetaan Sorilan pohjoispuolella vireillä olevaan kiviainesten ottotoimintaan perustuen. Perttulanniemen asumisen ja virkistyksen sekoittunut alue muutetaan virkistysalueeksi, jolla osoitetaan uuden kylämäisen asumisen alueet arvokas kulttuuriympäristö ja virkistyskäyttö sekä Kämmenniemen yleissuunnitelma huomioon ottaen. Historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde -merkintä muutetaan luonteeltaan informatiiviseksi. Kapeessa kiviainesvara-alueen rajauksia tarkistetaan Kulhanvuoren geologisesti arvokkaan kallioalueen kohdalla siten, että arvoalue ja kiviainesvara-alue eivät ole päällekkäin. Lisäksi tehdään pieniä tarkistuksia mm. muinaismuisto- ja kulttuuriperintökohteisiin sekä kohdemerkintöjen sijainteihin. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tarkistuksia. Kapeen kiviainesvara-alueen rajauksen muutoksesta on tiedotettu maanomistajia, joita kaavaan tehtävä rajausmuutos koskee ja heille on annettu mahdollisuus esittää kirjallinen näkemys muutoksesta.

Vyöhykkeiden rajauksiin ja mitoitukseen tai loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta koskeviin periaatteisiin ei tehdä muutoksia. Hyväksymisvaiheessa kaavan aineistoon lisätään raportti ehdotusvaiheen palautteesta ja niihin laadituista perustelluista vastineista.

Yleiskaavaehdotuksesta saatu palaute ja siihen tehtävät tarkistukset käsitellään MRL 66 § 2 mom. ja MRA 18 § tarkoittamassa viranomaisneuvottelussa ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Jukka Lindfors, Pia Hastio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)