Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 60 Ranta-asemakaava 8811, Hankaranta; kiinteistö 837-708-2-8 

TRE:1735/10.02.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 18.5.2020 päivätyn ja 9.11.2020 tarkistetun Hankarannan ranta-asemakaavan.

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8811

Diaarinumero:TRE: 1735/10.02.01/2020

Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy, projektipäällikkö Mika Heikkilä

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Teiskon Viitapohjassa Hankajärven etelärannalla. Alue sijaitsee maanteitse noin 35 km:n päässä Tampereen keskustasta koilliseen. 

Ranta-asemakaava koskee tilaa Hankaranta 837-708-2-81. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,2 ha, ja alueeseen kuuluu noin 165 m Hankajärven rantaviivaa. Kiinteistö on yksityisessä omistuksessa.

Kaavan tavoitteet 

Kiinteistöllä voimassa olevan Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka sijaitsee maastollisesti ja rakennusteknisesti hankalassa kalliojyrkänteessä. Tavoitteena on siirtää ranta-asemakaavalla lomarakennuspaikan sijaintia kiinteistön keskiosaan tasaisemmalle alueelle, jolloin myös tieyhteys on helpompi toteuttaa.

Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys kesällä 2019. Luontoselvityksen perusteella alueen maankäytölle ei ole esteitä tai rajoituksia, sillä alueella esiintyvät luontotyypit eivät ole uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia, eikä alueelta löytynyt arvokasta lajistoa.

Pirkanmaan maakuntamuseo antoi lausunnon, että tiedossa olevan aineiston perusteella ei ole tarvetta laatia arkeologista inventointia.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt tilan RNo: 873-708-2-81 omistaja.

Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 22.5.- 20.6.2020. Aineisto lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta pyydettiin luonnosvaiheessa kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Valmisteluaineistosta saatiin 4 kpl lausuntoja. Aineistosta ei esitetty mielipiteitä. Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu, ympäristöterveys sekä viheralueet ja hulevedet -yksikkö. Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei anna kaava-aineistosta lausuntoa. Lausunnoista on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi. Ranta-asemakaavan vesihuoltoa koskeva kaavamääräys täydennettiin ympäristönsuojelun antaman lausunnon mukaiseksi. Muutoin tehtiin pieniä teknisluonteisia tarkistuksia määräysteksteihin.

Ranta-asemakaava

Loma-asuntojen korttelialue RA

Rakennuspaikalle osoitetaan rakennusoikeutta loma-asunnon rakentamista varten 80 k-m2 sekä talousrakennukselle ja saunarakennukselle kullekin enintään 25 k-m2. Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 40 m2 suuruisen vierasmajan.

Rakennukset tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle. Mikäli kerrosalat rakennetaan yhteen samaan kokonaisuuteen, etäisyyden rantaviivasta tulee olla suurempi kuin 30 metriä huomioiden rakennuspaikan maaston muodot ja peitteisyys.

Ajoyhteydet

Kaava-alueen eteläosan nykyinen tieyhteys Hankajärvenhaara on osoitettu tiealueena.

Maa- ja metsätalousalue M

Muu osa suunnittelualueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Maa- ja metsätalousalueella ei ole rakennusoikeutta.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Ranta-asemakaavaehdotus nro 8811 (päivätty 18.5.2020, tarkistettu 28.9.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 18.5.2020 päivätyn ja 9.11.2020 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8811.

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8811

Diaarinumero: TRE:1735/10.02.01/2020.

Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy, projektipäällikkö Mika Heikkinen

Ranta-asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 26.11.-28.12.2020.

Ehdotuksesta ei pyydetty uusia lausuntoja. Muistutuksia ei tullut nähtävilläoloaikana. Kaavaan ei näin ollen tehty muutoksia tai tarkistuksia.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hankarannan ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 18.5.2020, tarkistettu 9.11.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hankarannan ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 18.5.2020, tarkistettu 9.11.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakijan asiamies, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, mika.heikkinen@ymparistonsuunnittelu.fi, armi.komu@ymparistonsuunnittelu.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)