Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 295 Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

TRE:3762/00.05.02/2022

Valmistelija

  • Ruski Heini, Tarkastuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastuspäällikkö Heini Ruski, puh. 041 730 0921 ja riskienhallintapäällikkö Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Säädösperusta
Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Päätös ohjaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on kuntalain 39 §:n mukaan huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 §:n mukaan konsernijohtajan tehtävänä on vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiorganisaatiossa.

Konsernijohdolla eli kaupunginhallituksella, konsernijaostolla, pormestarilla ja konsernijohtajalla on kuntalain 48 §:n mukaan velvollisuus ohjata konserniyhteisöjä sekä valvoa niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus
Käytännössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on johdon ja esimiesten toteuttamaa arjen johtamistyötä, joka perustuu lakiin, kaupunkistrategiaan ja eettisiin periaatteisiin. Jokaisen luottamushenkilön, johtajan ja esimiehen tulee johtaa näyttämällä hyvää esimerkkiä. Heidän tulee suunnitella ja toteuttaa johtamissaan toimintaprosesseissa valvontatoimet, joilla edistetään tavoitteiden saavuttamista sekä ennaltaehkäistään resurssien tuhlaamista ja väärinkäytöksiä. Johto ja esimiehet ovat vastuussa siitä, että heidän alaisessaan toiminnassa noudatetaan lakia, kaupungin omia määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita. Tämä edellyttää yksiselitteistä ja selkeää tehtävien ja toimivallan määrittelyä sekä jatkuvaa kouluttamista ja viestintää. Kun havaitaan epäkohtia, virheitä tai poikkeamia, niihin tulee aina puuttua tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta organisaation johtamislinja pysyy yhdenmukaisena ja ennakoitavana. Johto ja esimiehet ovat vastuussa toiminnan jatkuvasta parantamisesta toimintaympäristön muutosten keskellä.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnan perustana ovat kaupunkistrategia ja siitä johdetut valtuustokauden sekä vuositason toiminnan ja talouden tavoitteet. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kaupungin toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit kaupungin hyväksymälle tasolle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen
Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt edellisen kerran sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 17.12.2018.

Päätöksen liitteenä olevaan asiakirjaan esitetään muutoksia, jotta se vastaisi nykyistä hallintosäännön mukaista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisointia. Lisäksi asiakirjaan on tehty seuraavia muutoksia:

  • Riskienhallinnan prosessia on täsmennetty.
  • Asiakirjaan on lisätty periaatteet väärinkäytöksistä ilmoittamisesta, ilmoittajansuojelusta ja vastatoimien kiellosta. Taustalla on ilmoittajansuojelua koskevat lainsäädännön muutokset.
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja raportointiprosessia on täsmennetty.
  • Asiakirjan loppuun on lisätty luku vakuutustoiminnasta, jotta kaupungin vakuuttaminen perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja periaatteisiin
  •  Asiakirjan tekstin saavutettavuutta on lisätty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytään.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annina Nääppä, Jouni Perttula, Jukka Varonen, Riikka Viitaniemi, Arto Vuojolainen, konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset