Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 298 Valtuustoaloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 

TRE:8110/00.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö, Mika.Vuori@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 23.11.2021 jättämässään aloitteessa, että Tampereen kaupunki laatii vuoden 2022 aikana toimintaperiaatteet järjestöjen tukemisesta sekä määrittelee vastuutahot, joille kuuluu kaupungissa jatkossa järjestöjen tukeminen. Valtuustoryhmä muistuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vaikuttavan myös järjestöjen toimintaan haastaen järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Siksi valtuustoryhmän mukaan on tärkeää, että toimintatavoista järjestöjen toiminnan tukemiseksi sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen käytön varmistamista, järjestöavustuksien turvaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista.

Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, tehdään sosiaali- ja terveysjärjestöissä arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Tampereen kaupunki on vuosittain myöntänyt avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille n. 4,3 milj. eurolla. Pääosa avustuksista on myönnetty sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä.

Tampereen kaupunki on valmistautunut sote-uudistukseen avustustoimintansa osalta ja valmistellut yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa avustusmallia, jolla sovitaan työnjaosta hyvinvointialueen ja kuntien kesken. Yhteistyötä on tehty myös kuusikkokaupunkien kanssa, jotta avustusmallit eivät huomattavasti eroaisi Suomen suurimpien kaupunkien kesken. 

Kaupunginhallitus käsittelee kahta vaihtoehtoista avustusmallia kokouksessaan 13.6.2022 ja päättää mallista, jonka pohjalta valmistelua jatketaan. Valmistelun edetessä tullaan sopimaan myös käytännöistä, joilla järjestöille tarjotaan tiloja sekä muuta tukea. Tampereen kaupungin järjestöyhteistyön rakenteita on jo suunniteltu mm. Järjestöedustamossa. Järjestöyhteistyö onkin tunnistettu yhdeksi merkittäväksi kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön osa-alueeksi.

Osana uudistusta tullaan myös määrittelemään aiempaa tarkemmin Tampereen kaupungin avustustoiminnan vastuut (konsernihallinnon johtoryhmä 31.5.2022). Avustustoiminnan organisointia kehittämällä luodaan edellytykset vaikuttavalle avustustoiminnalle ja mahdollistetaan täten Tampereen strategian Tekevät yhteisöt -painopisteen toimeenpano. Valtuustokauden tavoitteeksi onkin asetettu yhteisöllisen toiminnan lisääntyminen, mikä edellyttää yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Susanna Lundström, Mika Vuori