Kaupunginhallitus, kokous 9.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 466 Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi - Aarne Raevaara 

TRE:2025/10.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Aarne Raevaara esittää 16.3.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että tavara-aseman siirtämisestä luovutaan.

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 hyväksynyt kohteen asemakaavan nro 8330. Asemakaava on tullut voimaan 23.3.2016. Kaavaprosessin aikana tarkasteltiin eri toteutusvaihtoehtoja ja hyväksytyssä asemakaavassa osoitettiin Ratapihankadun suoran linjauksen toteutus ja tavara-aseman siirto.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 297 Ratapihankadun, tavara-aseman ja Morkun aukion alueen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet. Päätöksen mukaisesti käynnistettiin tontinluovutus- ja konseptikilpailu tavara-aseman, asuintalon sekä Morkun aukion pohjoispuolen toimitilakorttelista. Morkun purkaminen ja tavara-aseman siirtäminen ovat edellytys kohteen asemakaavan mukaiselle toteuttamiselle. Kilpailu käynnistettiin 26.6.2019.

Morkun purkamisen edellytyksistä oli samanaikaisesti käynnissä seuraavassa kuvattu valitusprosessi: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY- keskus) hylkäsi päätöksellään 18.4.2018 Tampereen Tammelalaiset ry:n esityksen seuratalo Morkun suojelemiseksi. Lisäksi ELY-keskus kielsi 12.10.2018 antamallaan päätöksellä toistaiseksi tai enintään siihen asti, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, purkamasta Morkkua tai ryhtymästä muulla tavoin kohteen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantaviin toimenpiteisiin.

Tampereen Tammelalaiset ry valitti ELY-keskuksen antamasta hylkäyspäätöksestä ympäristöministeriöön. Ympäristöministeriö antoi asiassa päätöksen 22.3.2019. Ympäristöministeriö hylkäsi yhdistyksen valituksen.

Tampereen Tammelalaiset ry valitti ympäristöministeriön päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 17.2.2020. Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta rakennussuojeluasiaan liittyvän kaavoitusprosessin lainmukaisuuden tutkimista koskevan vaatimuksen osalta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Morkun purkamiselle tavara-aseman tieltä ei ole enää estettä Morkun suojelua koskevan asian tultua lainvoimaisesti ratkaistuksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 17.2.2020 antamalla päätöksellä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.2.2020 § 22 muutokset vuoden 2020 talousarvion investointeihin. Päätöksen mukaisesti Morkun purkamiselle ja tavara-aseman siirrolle vuodelle 2019 varattu määräraha siirrettiin vuodelle 2020. Kiinteistöjohtajan päätöksen 1.10.2019 § 632 mukaisesti valittiin tavara-aseman siirtourakoitsija.

Morkun purkaminen ja tavara-aseman siirto suoritettiin kesän 2020 aikana. Tehtyjen toimenpiteiden johdosta Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun kohteet voidaan luovuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti toteutettavaksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710 ja projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689 1326, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aarne Raevaara

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat