Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 108 Sote-uudistuksen tilannekatsaus ja valtionavustusten haut kansalliseen sote-palveluiden uudistamiseen (kehittämiskokousasia) 

TRE:1687/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Muutosjohtaja (sote) Jaakko Herrala, puh. 050 329 7166, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi ja yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 04 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushaut avautuivat 20.1.2020 ja päättyvät 31.3.2020 (https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut). Kahdesta sote-uudistukseen liittyvästä valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Hakemusten väestöpohjakattavuus tulee olla vähintään 80 prosenttia.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta jaetaan vuonna 2020 alueille 70 milj. euroa (STM:n mom. 33.60.39). Tulevien vuosien 2021 ja 2022 rahoitusraameista ja tavoitteista saadaan valtion linjaukset syksyn 2020 aikana. Rahoitustaso tullee olemaan suurin piirtein samaa tasoa kuin vuonna 2020. Pirkanmaan osuus vuoden 2020 rahoituksesta on valtionavustusasetuksen mukaan noin 5,9 milj. euroa. Rahoituksen hakeminen ei edellytä omarahoitusosuutta. Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmarahoitusta haetaan Pirkanmaan kuntien yhteisellä hakemuksella. Rahoitus on kolmivuotinen siirtomääräraha.

Toisena hakukohteena on rakenneuudistuksen valmistelua tukevat hankkeet (VM:n mom. 28.70.05). Se on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Avustuksia on jaossa yhteensä 120 milj. euroa. Tämä raha on kansallisesti kilpailtua. Rahoitusta voi hakea vuosille 2020-2021. Laskennallisesti Pirkanmaan osuus väestömäärä huomioiden on noin 11 miljoonaa euroa kahdelle vuodelle. Rahoituksen edellytyksenä on vähintään 20 prosentin omarahoitusosuus. Omarahoitusosuuksia voidaan kattaa myös omalla työpanoksella. Tulevaisuuden sote-keskus haku tulee suunnitella yhdessä rakennerahahaun kanssa. Perusteena on mm. digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietojärjestelmämuutokset, jotka sidotaan toiminnan muutoksiin. Rakennerahasta kustannetaan myös tarvittava hankehallinnointi. Rakennerahoitusta haetaan Pirkanmaan kuntien yhteisellä hakemuksella.

Kevään 2020 aikana avautuu lisäksi kolmas hakukierros, jossa on haettavana yhteensä noin 25 milj. euroa muihin STM:n määrittämiin sote-kehittämishankkeisiin (STM:n mom. 33.60.39). Nämä rahat ovat myös kilpailtuja ja edellyttävät vähintään 20 prosentin omarahoitusosuutta. Tarkkoja ohjeistuksia ei ole vielä saatavissa, mutta tiedossa olevia kohteita ovat mm. lastensuojelu, mielenterveysstrategian toimeenpano, kotihoidon resurssien riittävyyteen ja omaishoidon kehittäminen, vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeilu ja työkykyohjelma (työkyvyn tuki).

Pirkanmaan sote-johtajat ovat käsitelleet kokouksessaan 23.1.2020 valtionavustusten hakuohjeita ja määrittäneet valmistelun periaatteita. Kehittämiskohteita on valmisteltu sote-johtajien toimesta lokakuun alusta 2019 lukien. Valmistelussa on hyödynnetty aiempaa yhdessä tehtyä työtä sekä olemassa olevia asiantuntijaverkostoja. Sote-johtajat määrittelevät yhdessä lopulliset esitykset Pirkanmaan yhteisiksi kehittämiskohteiksi, joihin haetaan valtionavustuksia. Pirkanmaan sote työvaliokunta on käsitellyt 31.1.2020 valmistelun periaatteita. Työvaliokunnan linjausten mukaisesti kuntajohtajia on informoitu valtionavustushakemuksista ja rahoitusperiaatteista kokouksessa 21.2.2020. Kokouksessa sovittiin, että asiakokonaisuus käsitellään Pirkanmaan kaikissa valtionavustuksiin oikeutetuissa kunnissa kuten STM:n hakuohjeet edellyttävät. Hakuohjeet edellyttävät, että kun hankehakemukset jätetään ministeriölle, niiden tulee sisältää alustava sitoutuminen Pirkanmaan yhteisiin hankkeisiin. Liitteessä on jokaiselle kunnalle laskettu laskennalliset omarahoitusosuudet, mikäli rahoitusta myönnettäisiin Pirkanmaalle sen mukaisesti, mikä on Pirkanmaan väestöosuus Suomen väestöpohjasta (noin 9,4 prosenttia). Pirkanmaan sote valmistelun johtoryhmä käsittelee omalta osaltaan hakemuksia kokouksessaan 20.3.2020 ja ohjausryhmä kokouksessaan 3.4.2020.

Hankehakemukset arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta täyttävätkö hakemukset valtionavustusohjeiden ja lainsäädännön periaatteet. Seuraavassa vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistuksen johtoryhmä käsittelee hakemukset, jonka jälkeen ministeri Krista Kiuru allekirjoittanee päätökset toukokuun loppuun 2020 mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti valtionavustukset voisivat olla käytössä kesäkuusta 2020 alkaen.

Ministeriön päätösten jälkeen on vasta tiedossa lopulliset rahoituspäätökset sekä sen edellyttämät lopulliset kuntakohtaiset omarahoitusosuudet. Tämän takia on tarpeellista, että kunnat käsittelevät touko-kesäkuun aikana lopulliset toimeenpanosuunnitelmat uudelleen omissa toimielimissään. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan rahoituksen käyttö ja toimeenpano edellyttävät, että hankehallinnoija eli Pirkanmaan liitto tekee sopimukset kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Sote-uudistuksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Tampereen kaupunki osallistuu Pirkanmaan kuntien yhteisiin valtionavustushakuihin (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma, rakenneuudistuksen valmistelua tukevat hankkeet ja muut sote kehittämishankkeet).

Tampereen kaupunki sitoutuu valtionavustushakemusten edellyttämään tämän hetken laskennalliseen omarahoitusosuuteen.

Toimeenpanosuunnitelma sekä sopimukset hankehallinnoijan kanssa käsitellään kunnissa ennen hankkeiden lopullista toteutusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden muutosjohtaja (sote) Jaakko Herralalle ja johtaja Taru Kuosmaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jaakko Herrala, Tuukka Salkoaho, Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.