Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 113 Tammelan stadionin allianssisopimus 

TRE:4580/10.00.02/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 340 hyväksynyt hankkeen aiemmat kehitysvaiheet yhteen kokoavan Tammelan stadion -hankkeen suunnittelun aiesopimuksen, joka sisältää Visonin laatiman allianssiselvityksen. Aiesopimuksen osapuolia ovat kaupungin lisäksi JKMM Arkkitehdit Oy ja YIT Suomi Oyj. Aiesopimus on voimassa siihen saakka, kunnes osapuolet allekirjoittavat IPT-sopimuksen. Osapuolilla on oikeus purkaa aiesopimus, mikäli hankkeen IPT-sopimusta ei ole allekirjoitettu 30.4.2020 mennessä jostakin osapuolesta johtuvasta syystä.

Aiesopimukseen perustuen kaupunki on kilpailuttanut stadionin toteutuksen allianssimallilla ja kiinteistöjohtajan ehdollisella päätöksellä 16.12.2019 § 775 toteuttajaksi on valittu Pohjola Rakennus Oy Suomi (jäljempänä Pohjola) hankintamenettelyn mukaisen palkkion ollessa 8 % toteutuskustannuksista. Hankintapäätös sitoo tarjoajia heti ja Tampereen kaupunkia vasta, kun hankinnasta on tehty kirjalliset IPT- ja allianssisopimukset, ja kun Tampereen kaupunginhallitus on tehnyt hankkeen toteutuspäätöksen ja kun päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Tammelan stadionin allianssin osapuolia ovat Tampereen kaupunki, JKMM Arkkitehdit Oy ja Pohjola Rakennus Oy Suomi. Tammelan stadionin IPT-hankkeen osapuolia ovat YIT ja edellä mainitut Tampereen kaupunki, JKMM ja Pohjola.

Tammelan stadionin toteutukseen on varattu vuoden 2020 talousarviossa määrärahaa yhteensä 22 milj. euroa vuosille 2020-2022, joka vastaa rakennuskustannusindeksillä korjattuna vuoden 2017 tarveselvityksessä esitettyjä kustannuksia tammikuussa 2019. Kaupungin omaan taseeseen toteutettavalle hankkeelle voidaan hakea valtion liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta.

Tammelan Stadionin allianssin toimintaa johtaa johtoryhmä, joka tekee päätöksiä kehitysvaiheen allianssisopimuksen mukaisesti. Allianssin osapuolet nimeävät johtoryhmään kukin yhden jäsenen ja hänelle varahenkilön. Hallintosäännön perusteella pormestari nimeää kaupungin edustajat.

Tammelan Stadionin allianssin toimintaa toimeenpanee projektiryhmä, joka valmistelee johtoryhmän päätettäväksi asioita ja toimeenpanee päätöksiä kehitysvaiheen allianssisopimuksen mukaisesti. Allianssin osapuolet nimeävät projektiryhmään omat edustajansa ja johtoryhmä vahvistaa projektiryhmän kokoonpanon. Tarvittaessa johtoryhmä voi perustaa useita teemakohtaisia projektiryhmiä. Tampereen kaupungin edustajana projektiryhmässä toimii Tilapalvelut Oy.

Tammelan stadionin kehitysvaiheen on arvioitu kestävän noin 12 kuukautta ja sitä seuraavan toteutusvaiheen noin 30 kuukautta. Mikäli kehitysvaihe päästään aloittamaan huhtikuussa 2020, valmistuu toteutusvaihe syyskuussa 2023.

Stadionin varsinaisen toiminnan operoinnista ei tässä vaiheessa tehdä päätöstä, vaan asiaa valmistellaan hankkeen edetessä. Valmistelussa on huomioitava, että uuden stadionin liikuntaolosuhteet ovat mahdollisimman laajasti urheiluseurojen ja koululiikunnan käytössä huippu-urheilun ohella.

Tammelan stadionin toteuttajan kilpailutuksen ja KAS-vaiheen sopimuksen ovat valmistelleet Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ konsernilakimies Janne Kytö ja hankepäällikkö Jarmo Viljakka sekä hankepäällikkö Antti Lakka ja hankeinsinööri Panu Hirvonen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Hankintakonsulttina toimi Vison Oy​ asiantuntijoinaan Jani Saarinen,​ Antti Piirainen ja Juho Laine.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tammelan stadion -hankkeen allianssisopimus hyväksytään ehdolla, että samaan sopimuskokonaisuuteen kuuluva Tammelan stadion -hankkeen IPT-sopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään allianssisopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös sitoo Tampereen kaupunkia, kun kaikki allianssin osapuolet ovat allekirjoittaneet allianssisopimuksen ja päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Pohjola Rakennus Oy Suomi, JKMM Arkkitehdit Oy, Virpi Ekholm, Janne Kytö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.