Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 112 Tammelan stadionkorttelin integroitu projektitoteutussopimus (IPT) 

TRE:4580/10.00.02/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pormestariohjelmassa vuosille 2013-2016 on todettu: Valtuustokauden aikana luodaan suunnitelmat noin 6000-paikkaiselle modernille stadionille Tammelaan. Pormestari on asettanut päätöksellään 5.6.2013 § 203 ohjausryhmän Tammelan stadionin kehittämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 27.1.2014 § 45 Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehdyn Tammelan stadionin aluetta koskevan yhteistyösopimuksen. Lemminkäinen Talo Oy on myöhemmin sulautunut YIT Suomi Oyj:öön (jäljempänä YIT).

Kaupunki järjesti yhdessä sopimuskumppaninsa kanssa hankintalain mukaisen arkkitehtuurin ideakilpailun Tammelan pallokentän uudesta stadionista ja siihen liittyvästä muusta rakentamisesta. Voittajaksi valikoitui JKMM Arkkitehdit Oy:n (jäljempänä JKMM) ehdotus Hattutemppu, jonka vahvuuksia olivat arkkitehtonisesti paras ja ympäristön arvot parhaiten huomioon ottava kokonaisidea. Kilpailuehdotuksen pohjalta käynnistettiin asemakaavan laadinta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2016 § 69 asemakaavan nro 8570, XVI (Tammela), Ilmarinkatu 22, Tammelan stadionin kehittäminen. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä asemakaavan muutoksen on Tampereen kaupungin ja YIT:n välisen yhteistyösopimuksen päivitys hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.11.2016 § 123. Tammelan stadionin tarveselvitys noin 6500-paikkaiselle stadionille on hyväksytty sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa 25.1.2017 § 6. Kaupunki on päivitetyn yhteistyösopimuksen mukaisesti kilpailuttanut konsultin laatimaan allianssiselvitystä. Sopimus Tammelan stadionin hankekonsultoinnista on tehty Tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksellä 13.4.2017 § 77 Vison Alliance Partners Oy:n (jäljempänä Vison) kanssa. Asemakaavan muutos on vahvistettu ja lainvoimainen 23.4.2018 lukien. 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 340 hyväksynyt hankkeen aiemmat kehitysvaiheet yhteen kokoavan Tammelan stadion -hankkeen suunnittelun aiesopimuksen, joka sisältää Visonin laatiman allianssiselvityksen. Aiesopimuksen osapuolia ovat kaupungin lisäksi JKMM ja YIT. Aiesopimus on voimassa siihen saakka, kunnes osapuolet allekirjoittavat IPT-sopimuksen. Osapuolilla on oikeus purkaa aiesopimus, mikäli hankkeen IPT-sopimusta ei ole allekirjoitettu 30.4.2020 mennessä jostakin osapuolesta johtuvasta syystä.

Aiesopimukseen perustuen kaupunki on kilpailuttanut stadionin toteutuksen allianssimallilla ja kiinteistöjohtajan ehdollisella päätöksellä 16.12.2019 § 775 toteuttajaksi on valittu Pohjola Rakennus Oy Suomi (jäljempänä Pohjola). Hankintapäätös sitoo tarjoajia heti ja Tampereen kaupunkia vasta, kun hankinnasta on tehty kirjalliset IPT- ja allianssisopimukset, ja kun Tampereen kaupunginhallitus on tehnyt hankkeen toteutuspäätöksen ja kun päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Osapuolet (kaupunki, JKMM, YIT ja Pohjola) ovat valmistelleet IPT-hankkeen (integroitu projektitoteutus) sopimuksen ja sen kaupalliset ehdot, jolla osapuolet sopivat Tammelan stadion -nimisen hankkeen toteutuksesta sopimuksessa määritellyllä IPT-mallilla, jossa osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen sekä kukin vastuullaan olevat omat projektinsa integroituna projektina niiden kustannuksista vastaten.

Hankkeen kohteena on Tampereen kaupungin omistama Tammelan jalkapallostadionin alue. Alueelle sijoitetaan uuden stadionin lisäksi muuta maankäyttöä palvelevaa asumista, liike- ja toimitiloja sekä näitä palveleva pysäköintilaitos stadionin alle. Lisäksi sopimuksella sovitaan kunkin osapuolen vastuulle kuuluvista projekteista. Yksi näistä projekteista on kaupungin allianssimallilla toteuttama stadionrakennus, josta laaditaan erillinen allianssisopimus kaupungin, JKMM:n ja Pohjolan välillä. Todettakoon, että tämä IPT-sopimus ja stadionrakennuksen toteuttamiseksi laadittu allianssisopimus muodostavat sopimuskokonaisuuden, joiden molempien täytyy olla voimassa, jotta niiden muodostama Tammelan stadion -hanke voi toteutua.

IPT sopimus jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen. Kehitysvaiheessa suunnitellan ja kehitetään hanketta. Toteutusvaiheessa toteutetaan hanke toteutussuunnitelman mukaisesti. Toteutusvaihe sisältää jälkivastuuajan, joka kattaa hankkeen yhteisten tehtävien työsuorituksessa ilmenneiden virheiden korjaamisen. Sopijapuolet päättävät siirtymisestä seuraavaan vaiheeseen. Tämän sopimuksen ehdot koskevat hankkeen jokaista vaihetta, ellei nimenomaisesti ole todettu, että jokin ehto koskee vain kehitysvaihetta. Sopimuksella sovitaan myös hankkeessa tarvittavien tehtävien ja palveluiden kustannusten korvaamisen periaatteista ja ehdoista. Kaupungilla on sopimuksen nojalla oikeus keskeyttää hanke. Osapuolten oikeudesta purkaa sopimus on määritelty sopimuksessa.

IPT-hankkeen toimintaa johtaa johtoryhmä, joka tekee päätöksiä sopimuksen mukaisesti. IPT-sopimuksen osapuolet nimeävät johtoryhmään kukin yhden jäsenen ja hänelle varahenkilön. Hallintosäännön perusteella pormestari nimeää kaupungin edustajat.

IPT-sopimuksen toimintaa toimeenpanee projektiryhmä, joka valmistelee johtoryhmän päätettäväksi asioita ja toimeenpanee päätöksiä sopimuksen mukaisesti. Osapuolet nimeävät projektiryhmään omat edustajansa ja johtoryhmä vahvistaa projektiryhmän kokoonpanon.  Projektiryhmää johtaa hankkeen projektipäällikkö.Tarvittaessa johtoryhmä voi perustaa useita teemakohtaisia projektiryhmiä. Tampereen kaupungin edustajana projektiryhmässä toimii Tilapalvelut Oy.

Tammelan stadionin kehitysvaiheen on arvioitu kestävän noin 12 kuukautta ja sitä seuraavan toteutusvaiheen noin 30 kuukautta. Mikäli kehitysvaihe päästään aloittamaan huhtikuussa 2020, valmistuu toteutusvaihe syyskuussa 2023.

Vuoden 2020 talousarviokehystä valmisteltaessa Tammelan stadionin toteutukseen on varattu määrärahaa yhteensä 22,2 milj. euroa vuosille 2020-2023, joka vastaa rakennuskustannusindeksillä korjattuna vuoden 2017 tarveselvityksessä esitettyjä kustannuksia tammikuussa 2019. Kaupungin omaan taseeseen toteutettavalle hankkeelle voidaan hakea valtion liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta.

Osana hankkeen valmistelua tulee valmisteltavaksi myös asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden luovutus stadionin toteutuksen kanssa samanaikaisesti. Rakennusoikeus luovutetaan nk. käypään markkinahintaan ja luovutushinnan määrittämistä varten kaupunki tilaa kaksi auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan laatimaa arviota. Arviota tarkennetaan IPT-hankkeen kehitysvaiheessa, kun suunnitelmien tarkentuessa pystytään määrittämään eri projekteille muodostettaville tonteille osoitettava rakennusoikeus. Luovutettavan rakennusoikeuden pääoma-arvoksi on arvioitu tämän päätöksen valmisteluhetkellä noin 14 milj. euroa.

Stadionin varsinaisen toiminnan operoinnista ei tässä vaiheessa tehdä päätöstä, vaan asiaa valmistellaan hankkeen edetessä. Valmistelussa on huomioitava, että uuden stadionin liikuntaolosuhteet ovat mahdollisimman laajasti urheiluseurojen ja koululiikunnan käytössä huippu-urheilun ohella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tammelan stadion -hankkeen IPT-sopimus hyväksytään ehdolla, että samaan sopimuskokonaisuuteen kuuluva stadionin rakentamisen allianssisopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään Tammelan stadion -hankkeen IPT-sopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös sitoo Tampereen kaupunkia, kun kaikki allianssin osapuolet ovat allekirjoittaneet IPT-sopimuksen ja päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Aleksi Jäntti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

YIT Suomi Oy, Pohjola Rakennus Oy Suomi, JKMM Arkkitehdit Oy, Virpi Ekholm, Janne Kytö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.