Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 88 Apulaispormestarin luottamustoimen päättyminen ja apulaispormestarin vaali sekä eron myöntäminen valtuutetun luottamustoimesta 

TRE:2852/00.00.03/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Klami Laura, Lakiasiainjohtaja, laura.klami@tampere.fi

Perustelut

Pekka Salmi on 24.5.2024 saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa apulaispormestarin tehtävästä tultuaan valituksi elinvoiman palvelualueen johtajaksi. Lisäksi Salmi on pyytänyt eroa valtuutetun luottamustoimesta sekä Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen jäsenyydestä.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunkia johtaa valtuuston toimikaudekseen valitsema pormestari. Kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisuudessa on valtuuston toimikaudekseen valitsemat kolme apulaispormestaria. Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina. Pormestari voi osoittaa apulaispormestareille muitakin tehtäviä.

Yhdyskuntalautakunnan, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan apulaispormestari Pekka Salmi on valittu kaupunginvaltuuston 16.8.2021 § 106 päätöksellä toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025.

Apulaispormestarin tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännön 35 §:ssä.

Kuntalain 45 §:n mukaan apulaispormestarin valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan mitä kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista. Kuntalain 44 §:n mukaan pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista apulaispormestarit toimikaudekseen. Apulaispormestarit valitaan kukin erikseen ja eri vaalitoimituksilla kuin lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Apulaispormestareita on kolme, ja heidän tehtäväalueensa ovat 1) kasvatus- ja opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2) elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta sekä 3) yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman vaalitoimitusta.

Apulaispormestarin vaalissa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain mukaan vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Tampereen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Saana Kuusipalo. 

Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Todetaan, että Pekka Salmen luottamustoimi apulaispormestarina päättyy 10.6.2024.

Valitaan yhdyskuntalautakunnan, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan apulaispormestari valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 11.6.2024-31.5.2025.

Pekka Salmelle myönnetään ero valtuutetun luottamustoimesta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Klami Laura, Lakiasiainjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski, puh. 044 423 5633, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Todetaan, että Pekka Salmen luottamustoimi apulaispormestarina päättyy 10.6.2024.

Valitaan yhdyskuntalautakunnan, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan apulaispormestari valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 11.6.2024-31.5.2025.

Pekka Salmelle myönnetään ero valtuutetun luottamustoimesta. 

Päätös

Todettiin, että Pekka Salmen luottamustoimi apulaispormestarina päättyi 10.6.2024.

Valittiin yhdyskuntalautakunnan, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan apulaispormestariksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 11.6.2024-31.5.2025 Ilkka Porttikivi.

Pekka Salmelle myönnettiin ero valtuutetun luottamustoimesta. 

Esteellisyys

  • Pekka Salmi ilmoitti olevansa esteellinen. Salmi poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kuntalaki § 97)

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui kuntalain 17 §:n mukaisesti Tampereen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän varavaltuutetun Saana Kuusipalon varsinaiseksi valtuutetuksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Atanas Aleksovski ehdotti, että valitaan yhdyskuntalautakunnan, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan apulaispormestariksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 11.6.2024-31.5.2025 Ilkka Porttikivi.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Valittu, Juha Perämaa, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset, luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.