Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 89 Kaupunginreviisorin viran täyttäminen 

TRE:1310/01.02.01/2024

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ulkoinen tarkastus on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty kuntalaissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginreviisori Erja Viitala on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle virastaan 1.11.2024.

Tarkastuslautakunnan alaisena on tarkastustoimi, jota johtaa kaupunginreviisori. Kaupunginreviisori vastaa tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen tehtäviin liittyvästä valmistelusta sekä siihen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Hallintosäännössä määrätään tarkemmin kaupunginreviisorin tehtävistä.

Kaupunginreviisorin valitsee valtuusto. Tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimuksista, kaupunginreviisorin viran haettavaksi julistamisesta ja valtuuston valitseman kaupunginreviisorin ehdollisen valintapäätöksen vahvistamisesta. Tarkastuslautakunta päättää myös kaupunginreviisorin palkkauksesta sekä muista kaupunginreviisoria koskevista palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa, minkä toimivallan lautakunta voi siirtää puheenjohtajalleen.

Koska hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimuksista, tulee lautakunnan päättää ensin viran kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimukset ovat edellytys viran hoitamiselle ja hakijoiden tulee ne täyttää. Kaupunginreviisorin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta päättää

että kaupunginreviisorin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä. Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisena on tarkastustoimi, jota johtaa kaupunginreviisori.

Tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin palkkauksesta sekä muista kaupunginreviisoria koskevista palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa, minkä toimivallan lautakunta voi siirtää puheenjohtajalleen.

Kaupunginreviisori Erja Viitala on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle virastaan 1.11.2024.

Voimassa olevat kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista. Eduksi katsotaan perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen ja julkishallinnon tilintarkastukseen, johtamiskokemus ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Virka on tarkoituksenmukaista laittaa hakuun heti päätöksen jälkeen, jotta valinta saadaan valtuuston päätettäväksi ennen kesälomia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Valittavan kaupunginreviisorin kiinteä palkka on 7 700 euroa/kk ja matkapuhelinetu.

Kaupunginreviisorin virka julistetaan haettavaksi.

Tarkastuslautakunta asettaa keskuudestaan rekrytointityöryhmän ja valitsee siihen jäsenet.

Päätös

Rekrytointityöryhmään valittiin puheenjohtaja Ilkka Porttikivi ja jäsenet Markku Lahtinen, Saila Joutsio ja Airi Karjalainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginreviisori johtaa tarkastustoimen toimintaa ja toiminnan organisointia. Kaupunginreviisori vastaa tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen tehtäviin liittyvästä valmistelusta sekä siihen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 12.3.2024 § 27, että kaupunginreviisorin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2024 § 34 julistaa kaupunginreviisorin viran haettavaksi. Lisäksi lautakunta päätti asettaa keskuudestaan rekrytointityöryhmän valmistelemaan valintaa. Rekrytointityöryhmään valittiin puheenjohtaja Ilkka Porttikivi ja jäsenet Saila Joutsio, Airi Karjalainen ja Markku Lahtinen.

Kaupunginreviisorin hakuilmoituksessa eduksi katsottavia tekijöitä olivat perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen ja julkishallinnon tilintarkastukseen, johtamiskokemus ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Kaupunginreviisorin virka oli julkisessa haussa 21.3. - 22.4.2024. Hakukanavina olivat Tampereen kaupungin internet-sivut www.tampere.fi, TE-palvelujen verkkosivut, Kuntarekry.fi, Duunitori, Facebook, viestipalvelu X, LinkedIn, Oikotie, Suomen Arviointiyhdistyksen verkkosivut, Kuntalehden verkkosivut sekä Aamulehti ja Helsingin Sanomat 24.3.2024.

Virkaan haki määräaikaan mennessä 16 henkilöä, joista 15 hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Porttikivi, tarkastuslautakunnan jäsenet Saila Joutsio, Airi Karjalainen ja Markku Lahtinen valitsivat hakemusten perusteella tehdyssä alustavassa ansiovertailussa haastateltavaksi kuusi (6) hakijaa, joista kolme (3) hakijaa osallistui soveltuvuusarviointiin. Vertailussa tarkasteltiin hakijan koulutusta, työkokemusta julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen ja julkishallinnon tilintarkastukseen. Lisäksi tarkasteltiin johtamiskokemusta ja sekä hakemuksesta saatua vaikutelmaa.

Haastattelut järjestettiin tiistaina 30.4.2024 ja torstaina 6.5.2024. Haastattelijoina toimivat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Porttikivi, tarkastuslautakunnan jäsenet Airi Karjalainen ja Markku Lahtinen ja kaupunginreviisori Erja Viitala. Haastattelussa hakijoita arvioitiin viran kelpoisuusehtojen sekä eduksi katsottavien ominaisuuksien pohjalta kaikille yhtenäisin kysymyksin. Valinnan tukena käytettiin lisäksi soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarvioinnit ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29-kohdan perusteella.

Tiedot palvelussuhteen alkaessa:

Toimintayksikkö: Tarkastustoimi

Vakanssinumero: 10000131

Virkanimike: Kaupunginreviisori

Asema: Johtava

Esihenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Virkaehtosopimus: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kustannuspaikka: 113130

Palvelussuhteen laji: Virka

Hinnoittelu: KVTES hinnoittelemattomat

Esihenkilöasema: Kyllä

Työaikamuoto: Ei työaikalain piirissä (järjestelmämerkintöjä varten: KVTES toimistotyöaika)

Kokonaistyöaika: 100 %

Virkasuhteessa noudatetaan edellä mainittua kunnallista virkaehtosopimusta. Muun muassa säännöllinen työaika, vuosiloma ja irtisanomisaika määräytyvät sovellettavan virkaehtosopimuksen mukaan.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Viranhaltija on määrättäessä velvollinen työskentelemään myös muissa työnantajan organisaatioon kuuluvissa toimipaikoissa. Viranhoitopaikka voi muuttua virkasuhteen aikana ja siitä määrääminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Virkasuhteen päättyessä palkka ja muut suoritukset maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä kuitenkin virkasuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Verkkopalkkalaskelma on Tampereen kaupungin ensisijainen palkkalaskelman toimitustapa.

Valittava henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luvun 7 §:ssä määrätään terveydentilaa koskevan selvityksen antamisesta ja 8 §:ssä määrätään koeajasta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (22.4.2024) 80 §:n mukaan kaupunginreviisorin valitsee valtuusto kuntalain 105 §:n mukaisella tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Asian esittelijä Erja Viitala teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

HM Heli Nikander otetaan tarkastustoimeen kaupunginreviisorin (10000131) vakituiseen virkaan. Aloitus virassa sovitaan erikseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää nähtäväksi lausunto terveydentilansa tarkastuksesta, jossa hänet on todettu terveytensä puolesta sopivaksi virkaan uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Varalle valitaan HT Tarja Saarelainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

HM Heli Nikander otettiin tarkastustoimeen kaupunginreviisorin (10000131) vakituiseen virkaan. Aloitus virassa sovitaan erikseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää nähtäväksi lausunto terveydentilansa tarkastuksesta, jossa hänet on todettu terveytensä puolesta sopivaksi virkaan uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Varalle valittiin HT Tarja Saarelainen.

Päätös

HM Heli Nikander otetaan tarkastustoimeen kaupunginreviisorin (10000131) vakituiseen virkaan. Aloitus virassa sovitaan erikseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää nähtäväksi lausunto terveydentilansa tarkastuksesta, jossa hänet on todettu terveytensä puolesta sopivaksi virkaan uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Varalle valitaan HT Tarja Saarelainen.

Tiedoksi

Hakijat (rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi), Jussi Mäkituuri, Maija Ranta, tupa.henkilosto@tampere.fi, palkka-asiat.pirkanmaa@tampere.fi, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.