Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 92 Kunnan osan siirto Lempäälän kunnasta Tampereen kaupunkiin 

TRE:1266/10.01.02/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta valmistelivat yhteistyössä Vuoreksen osayleiskaavan 2000-luvun alkuvuosina. Vuoreksen yhteinen osayleiskaava sai lainvoiman 2006. Samassa yhteydessä kunnat sopivat alueen toteuttamisen yhteistyöperiaatteista.

Tampereen kaupunki on asemakaavoittanut Vuoreksen yleiskaavan mukaiset alueet lähes kokonaisuudessaan ja toteuttanut alueen palveluverkon ja infran. Vuoreksessa asuu Tampereen puolella tällä hetkellä noin 6 000 ihmistä. Vuoreksen suunnittelukokonaisuuteen kuulunut Västinginmäen alue, jonne sijoittuu noin 2 000 asukasta, on lähtenyt rakentumaan. Vuoreksen alueella on tarkoitus tehdä asemakaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavan muutokset sekä Vuoreksen keskustan liikekorttelissa että Ruskontien varren työpaikka-alueella. Muutosten tavoitteena on saada alueet toteuttamiskelpoisiksi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Lempäälä on toistaiseksi toteuttanut Vuoreksen yleiskaavan mukaista rakentamista lähinnä Anniston kyläalueen ympäristössä, jonne on tehdyn asemakaavoituksen mukaisesti toteutettu pientalovaltaista asumista.

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta haluavat yhdessä vauhdittaa Vuoreksen kehittämistä ja ovat ryhtyneet valmistelemaan kuntarajan siirtoa. Suunniteltu kuntarajan siirto koskee liitteenä olevan karttakuvan mukaista aluetta Lempäälän kunnan Ruskontien eteläpuolella, jota esitetään siirrettäväksi Tampereen kaupungin alueeksi. Alue on kooltaan noin 112 hehtaaria.

Kuntarajan siirtämisellä tavoitellaan eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kokonaisuutta Ruskontien eteläpuolelle, jossa Tampereen kaupungilla on mahdollisuuksia toteuttaa sekä tarjota uuden alueen asukkaille hyvät elinolosuhteet sekä palvelut.  Esitetty muutos parantaa siten koko alueen toimintakykyä, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Em. alue tukeutuu Tampereen Vuoreksen yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin. Alueelle on yleiskaavan mukaisella maankäytöllä toteutettavissa monipuolista asumista n. 3 500 asukkaalle. Maankäyttöratkaisut tarkentuvat tulevissa asemakaavoitusprosesseissa. Uudet asukkaat tukisivat myös Vuoreksen palveluiden kehittymistä ja osaltaan varmistaisivat mm. koulukeskuksen hyvää käyttöastetta tulevaisuudessa. Erikseen voi todeta, että Vuoreksen isot infra- ja palveluinvestoinnit on jo tehty.

Kuntarajan siirron kohteena oleva alue Lempäälässä on yhä asemakaavoittamatta eikä siellä ole ennestään asutusta. Lempäälän kunta omistaa osaksi Tamperetta liitettäväksi esitetystä alueesta n. 48 ha eli 43 % alueen kokonaispinta-alasta. Mikäli rajansiirtoasia etenee päätöksentekoon ja saa lainvoiman, on Tampereen kaupungin tarkoitus ostaa Lempäälän omistamat alueet raakamaana myöhemmin erikseen määriteltävään raakamaahintaan. Samassa yhteydessä arvioidaan alueiden aiempi maankäyttö ja mahdolliset vaikutukset. Yksityisomistuksessa olevien alueiden osalta on tarkoitus noudattaa mahdollisen rajansiirron jälkeen voimassa olevia maapolitiikan linjauksia.

Kuntarajan siirrossa (toisin sanoen kunnanosan liittämisessä toiseen kuntaan) noudatetaan kuntarakennelakia (1698/2009). Kuntien hakiessa yhdessä kuntarajan siirtoa päättää siirrosta valtiovarainministeriö. Kuntien yhteinen esitys tulee valmistella kunnissa niin yksityiskohtaisesti, että ministeriö voi sen perusteella tehdä päätöksen kuntajaon muutoksesta ilman laajempaa valmistelua.

Ensimmäisessä vaiheessa rajansiirtoprosessissa on kuntien asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista huolehtiminen mukaan lukien kuulutuksen julkaiseminen kuntien virallisissa ilmoituskanavissa. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä huomautuksia valmistellun aineiston osalta. Tämän jälkeen molempien kuntien valtuustot tekevät kuntien yhteisen esityksen ministeriölle.

Kuntarakennelain mukaan valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta on tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa edeltävän vuoden kesäkuun loppua. Kuntajaon muutos määrätään tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta. Tampereen ja Lempäälän tavoitteena on, että ehdotettu kuntarajan muutos voisi tulla voimaan 1.1.2025.

Kuntarajan siirto Lempäälän kunnan kanssa on Tampereen kannalta perusteltu ja tukee kestävää kaupunkikehitystä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Vuoreksessa suunnitellun kuntarajan siirron valmistelun käynnistyminen ja aikataulu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta valmistelivat yhteistyössä Vuoreksen osayleiskaavan 2000-​luvun alkuvuosina. Vuoreksen yhteinen osayleiskaava sai lainvoiman 2006. Samassa yhteydessä kunnat sopivat alueen toteuttamisen yhteistyöperiaatteista.

Tampereen kaupunki on asemakaavoittanut Vuoreksen yleiskaavan mukaiset alueet lähes kokonaisuudessaan ja toteuttanut alueen palveluverkon ja infran. Vuoreksessa asuu Tampereen puolella tällä hetkellä noin 6 000 ihmistä. Vuoreksen suunnittelukokonaisuuteen kuulunut Västinginmäen alue,​ jonne sijoittuu noin 2 000 asukasta,​ on lähtenyt rakentumaan. Vuoreksen alueella on tarkoitus tehdä asemakaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavan muutokset sekä Vuoreksen keskustan liikekorttelissa että Ruskontien varren työpaikka-alueella. Muutosten tavoitteena on saada alueet toteuttamiskelpoisiksi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Lempäälä on toistaiseksi toteuttanut Vuoreksen yleiskaavan mukaista rakentamista lähinnä Anniston kyläalueen ympäristössä,​ jonne on tehdyn asemakaavoituksen mukaisesti toteutettu pientalovaltaista asumista.

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta haluavat yhdessä vauhdittaa Vuoreksen kehittämistä ja ovat ryhtyneet valmistelemaan kunnan osan siirtoa (kuntarajan siirtoa). Suunniteltu kuntarajan siirto koskee liitteenä olevan karttakuvan mukaista aluetta Lempäälän kunnan Ruskontien eteläpuolella,​ jota esitetään siirrettäväksi Tampereen kaupungin alueeksi. Alue on kooltaan noin 112 hehtaaria.

Kuntarajan siirtämisellä tavoitellaan eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kokonaisuutta Ruskontien eteläpuolelle,​ jossa Tampereen kaupungilla on mahdollisuuksia toteuttaa sekä tarjota uuden alueen asukkaille hyvät elinolosuhteet sekä palvelut. Esitetty muutos parantaa siten koko alueen toimintakykyä,​ elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Edellä mainittu alue tukeutuu Tampereen Vuoreksen yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin. Alueelle on yleiskaavan mukaisella maankäytöllä toteutettavissa monipuolista asumista noin 3 500 asukkaalle. Maankäyttöratkaisut tarkentuvat tulevissa asemakaavoitusprosesseissa. Uudet asukkaat tukisivat myös Vuoreksen palveluiden kehittymistä ja osaltaan varmistaisivat mm. koulukeskuksen hyvää käyttöastetta tulevaisuudessa. Erikseen voi todeta,​ että Vuoreksen isot infra-​ ja palveluinvestoinnit on jo tehty.

Kuntarajan siirron kohteena oleva alue Lempäälässä on yhä asemakaavoittamatta eikä siellä ole ennestään varsinaista asutusta. Väestötietojärjestelmän mukaan alueella asuu yksi henkilö vakinaisesti ja yksi henkilö tilapäisesti (samassa rakennuksessa). Muita rakennuksia ei käytetä vakinaiseen asumiseen. Lempäälän kunta omistaa osaksi Tamperetta liitettäväksi esitetystä alueesta noin 48 hehtaaria eli 43 prosenttia alueen kokonaispinta-​alasta. Kuntarajan siirron tultua valtiovarainministeriössä hyväksytyksi ja päätöksen saatua lainvoiman,​ on Tampereen kaupungin tarkoitus ostaa Lempäälän omistamat alueet raakamaana myöhemmin erikseen määriteltävään raakamaahintaan. Samassa yhteydessä arvioidaan alueiden aiempi maankäyttö ja mahdolliset vaikutukset. Yksityisomistuksessa olevien alueiden osalta on tarkoitus noudattaa mahdollisen rajansiirron jälkeen voimassa olevia maapolitiikan linjauksia.

Kuntarajan siirrossa noudatetaan kuntarakennelakia (1698/2009). Kuntien hakiessa yhdessä kuntarajan siirtoa päättää siirrosta valtiovarainministeriö. Kuntarakennelain 12 §:n mukaan muutoksen kohteena olevien kuntien yhteisessä esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. Kuntien on liitettävä esitykseensä kiinteistörekisterin pitäjän ja Digi- ja väestötietoviraston lausunnot. Esityksen valmistelussa kunkin kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään kuntalain 5 luvussa ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kunnan osan siirtämisellä toiseen kuntaan voi olla huomattava vaikutus, säädetään hallintolain 41 §:ssä. Kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee valtuustolle ehdotuksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan.

Kaupunginhallitus päätti 8.4.2024 § 146, että Vuoreksessa suunnitellun kuntarajan siirron valmistelun käynnistyminen ja aikataulu merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen esitys rajan siirroksi liiteasiakirjoineen asetettiin nähtäville 15.4. - 15.5.2024. Lisäksi 23.4.2024 järjestettiin yleisötilaisuus Vuoreksen koululla, jossa rajansiirtoasiaa esiteltiin. Rajansiirtoesityksestä pyydettiin lisäksi lausunnot kiinteistörekisterin pitäjältä (maanmittauslaitos) ja Digi- ja väestötietovirastolta.

Digi- ja väestötietovirasto on antanut 6.5.2024 lausunnon siirrettäväksi esitettyjen alueiden asukasmäärästä ja kielisuhteista. Maanmittauslaitoksen lausunnossa 15.5.2024 todetaan, että kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus eivät vaarannu siirrettäessä esitetty alue Lempäälän kunnasta Tampereen kaupunkiin. Lisäksi rajansiirtoesityksestä saatiin yhteensä 7 kpl huomautuksia, joista 5 kpl oli osoitettu yhteisesti molemmille kunnille. Kahden saapuneen huomautuksen osalta varattiin Lempäälän kunnalle mahdollisuus antaa lausunto. Vastaavasti Lempäälän kunta varasi Tampereen kaupungille mahdollisuuden antaa lausunto yhdestä ainoastaan sille saapuneesta huomautuksesta. Huomautuksissa nostettiin esiin muun muassa huoli Lempäälän ja Tampereen välisen tulevan maakaupan hinnasta ja sen vaikutuksesta yksityisten maanomistajien asemaan; huoli palvelujen järjestämisestä; Tampereen ja Lempäälän yhteisen yleiskaavan toteutumattomuus sekä kyseenalaistettiin, miten Lempäälän kunta hyötyy rajansiirrosta. Huomautukset sekä ehdotus niihin annettavaksi kaupunginhallituksen lausunnoksi ovat tämän pykälän liitteenä. Lausunto on laadittu yhteistyössä kuntien kesken kaikkien huomautusten osalta.

Kuntarakennelain mukaan valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta on tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa edeltävän vuoden kesäkuun loppua. Kuntajaon muutos määrätään tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta. Tampereen ja Lempäälän tavoitteena on,​ että ehdotettu kuntarajan muutos voisi tulla voimaan 1.1.2025.

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta hakevat kuntarajan siirtoa yhdessä ja kuntien esitykset kuntarajan siirroksi ovat yhteneväiset. Kuntarajan siirto Lempäälän kunnan kanssa on Tampereen kannalta perusteltu ja tukee kestävää kaupunkikehitystä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä oleva esitys Lempäälän kunnan osan siirtämisestä Tampereen kaupunkiin hyväksytään lähetettäväksi valtiovarainministeriölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja juristi Juha Perämaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Liitteenä oleva esitys Lempäälän kunnan osan siirtämisestä Tampereen kaupunkiin hyväksytään lähetettäväksi valtiovarainministeriölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lempäälän kunta, Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Juha Perämaa, Pia Hastio, Ari Kilpi, Minna Kareinen, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.