Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 97 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2024 (lisäpykälä) 

TRE:1929/02.02.01/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linnamaa Reija, Johtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi
Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Huhtikuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 130,1 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 328,5 milj. euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä kirjanpidollista satunnaista erää on peräti 74,2 milj. euroa alijäämäinen. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 243,6 milj. euroa. Tulosennuste heikkeni maaliskuun ennusteesta 26,4 milj. euroa pääosin toimintatuottojen vähenemisen vaikutuksesta.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 44,0 milj. euroa ja toimintakulut ylittymässä 6,7 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 50,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaikkien ylityksiä ennustaneiden yksiköiden tulee käynnistää erillistoimenpiteitä talousarvioylitysten estämiseksi ja toimenpiteet tulee esittää kaupunginhallitukselle 17.6.2024.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (25,5 milj. euroa), mikä selittyy pääosin pysyvien vastaavien myyntivoitoilla. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,9 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi. Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakatteen tilinpäätösennuste on 19,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ylityksen taustalla ovat toteutumattomat pysyvien vastaavien myyntivoitot.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen takia. Vuosikatteen 54,4 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 42,3 prosenttia.

Ulkoisien nettoinvestointien ennuste (328,5 milj. euroa) alittaa muutetun talousarvion 31,0 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 16,6 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 22,3).

Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 64,8 milj. euroa, mikä tarkoittaa 213 euron kasvua asukasta kohti.

Konsernin tilikauden tulosennuste on 15,4 milj. euroa alijäämäinen.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan talousarvion toiminnan tavoitteiden (pl. tytäryhteisöjen tavoitteet) etenemisestä tammi-huhtikuun aikana sekä esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä. Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2024 talousarviossa 45 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 12 oli kaupunkitasoisia ja 33 kohdistui ensisijaisesti lautakunnille. Maaliskuussa 2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen myötä viisi elinvoima- ja osaamislautakunnalle talousarviossa vastuutettua tavoitetta siirtyi kaupunkitasoisiksi tavoitteiksi. Katsauksessa raportoiduista tavoitteista 17 on kaupunkitasoisia ja 28 kohdistuu ensisijaisesti lautakunnille. Lisäksi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle asetettiin kolme tavoitetta.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai niiden toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. Suunnitellusti ovat toteutumassa muun muassa tavoitteet, jotka liittyvät alueiden eriytymisen ehkäisyyn, joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvuun, kansainvälisten opiskelijoiden hakijamääriin, vihreän ja digitaalisen siirtymän investointien houkutteluun sekä kaupungin palveluiden digitalisointiin.

Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille asetetuista tavoitteista viiden arvioidaan jäävän toteutumatta. Toteutumatta arvioidaan jäävän tavoitteet, jotka liittyvät MAL4-sopimuksen mukaisten kohtuuhintaisten asuntojen valmistumiseen, pientalojen rakentamisen mahdollistamiseen sekä talouden tavoitteisiin koskien tilikauden tulosta ja investointien tulorahoitusprosenttia.

Talousarviotavoitteiden ja lautakuntien toimenpiteiden seurannan tueksi on luotu kolme kertaa vuodessa päivittyvä PowerBI-raportti. Raportilla on mahdollista tarkastella tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemistä raportointikausittain ja vastuutahoittain. Raportti on saatavissa: www.tampere.fi/tampereen-strategia/strategian-toteuttaminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2024 merkitään tiedoksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2024 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja  Reija Linnamaalle, talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Mikko Nurmiselle ja johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Johtaja
  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2024 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)