Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 90 Muutokset vuoden 2024 talousarvioon 

TRE:832/02.02.01/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linnamaa Reija, Johtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi
Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 13.11.2023. Alkuperäisessä talousarviossa kaupungin tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on -12,9 milj. euroa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarviomuutoksia 18.12.2023, 19.2.2024 ja 20.5.2024. Lisäksi konsernijohtaja on tehnyt sitovuussäännösten mukaisesti organisaatiomuutoksiin liittyviä määrärahojen siirtoja, joiden nettovaikutus kaupungin tulokseen on ollut 0.

Tehtyjen muutosten jälkeen talousarvion virallinen tilikauden tulos on 147,1 milj. euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on -18,4 milj. euroa alijäämäinen. Nettoinvestoinnit ovat muutetussa talousarviossa yhteensä 361,9 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta ovat 273,9 milj. euroa ja investointien tulorahoitusprosentti on 40 %.

Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutukset vuoden 2024 talousarvioon arvioitiin viime syksynä. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kauppahinta nousi arvioidusta. Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen kauppaehtojen päivitystä ja kauppakirjan hyväksymistä käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 18.12.2023 § 188. Lisäksi kaupungin tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutukset tulos- ja rahoituslaskelmaan ovat täsmentyneet. Yhtiöittämiseen liittyvät kirjaukset on tehty ja näin ollen myös talousarviota on syytä muuttaa vastaamaan tarkentuneita talousvaikutuksia.

Alkuperäisen talousarvion tuloslaskelmassa Tampereen Veden liiketoimintakaupan myyntivoiton vaikutus näkyi 165,5 milj. euron satunnaisena eränä. Todellisuudessa satunnaisiin eriin (satunnaiset tulot) on tehty 204,3 milj. euron kirjaukset sisältäen myyntivoiton (203,1 milj. euroa) ja sisäisten katteiden eliminoinnin (1,2 milj. euroa). Näin ollen satunnaisiin tuottoihin esitetään 38,8 milj. euron lisäys. Lisäksi yhtiöittämiseen liittyen kaupungille jäänyt poistoero on purettu tilikaudelle 2024, koska poistoeroa koskeva pysyvä vastaava (Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos) on siirtynyt yhtiöön liiketoimintakaupassa. Poistoeron muutosta ei huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Poistoeron muutokseen esitetään 12,5 milj. euron muutos, mikä parantaa tilikauden ylijäämää.

Tampereen veden liiketoimintakaupan vaikutus investointeihin oli alkuperäisessä talousarviossa 51,8 milj. euroa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto 18.12.2023 päätti, että yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon tehtävää sijoitusta korotetaan enintään 36,2 milj. euroa, näin ollen kokonaissijoitus on enintään 88 milj. euroa. Toteutunut sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon oli 85,0 milj. euroa, joten konsernihallinnon osakkeet ja osuudet investointeja esitetään pienennettäväksi 3,0 milj. eurolla.

Pysyvien vastaavien luovutustulot olivat alkuperäisessä talousarviossa 361,2 milj. euroa. Toteutunut pysyvien vastaavien luovutustulo oli 190,1 milj. euroa. Näin ollen konsernihallinnon pysyvien vastaavien luovutustulojen talousarviota esitetään pienennettäväksi 171,1 milj. euroa.

Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutukset tulos- ja rahoituslaskelmaan on esitetty kokonaisuudessaan erillisenä liitteenä, jonka mukaan talousarviota päivitetään. Alkuperäisessä talousarviossa yhtiöittämisellä ei ollut rahoituslaskelmassa vaikutusta rahavaroihin. Täsmentyneet vaikutukset näyttävät 0,5 milj. euron negatiivisen vaikutuksen, mikä aiheutuu liittymismaksusaamisten muutoksesta sisäisestä erästä (liikelaitos) ulkoiseksi eräksi (yhtiö).

Kuluvan vuoden talousennusteen perusteella talousarviossa suunniteltua lainanottoa on tarpeen lisätä. Toiminnan ja talouden katsauksen 4/2024 vuosikate-ennuste on 54,4 milj. euroa, mikä on noin 55 milj. euroa muutettua talousarvioita heikompi. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutusta on 243,6 milj. euroa, mikä on noin 28 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Investointien tulorahoitusprosentti on talousarviossa suunniteltua heikompi ja tämän vuoksi on perusteltua korottaa pitkäaikaisten lainojen lisäysvaltuutta. Talousarvion pitkäaikaisten lainojen lisäystä esitetään korotettavaksi 30 milj. eurolla.

Esitetyt muutokset parantavat tulosta yhteensä noin 38,8 milj. euroa. Muutosten jälkeen virallinen tilikauden tulos on 185,9 milj. euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on -18,4 milj. euroa alijäämäinen. 

Esitetyt muutokset pienentävät nettoinvestointeja on 3,0 milj. euroa. Muutosten jälkeen nettoinvestoinnit ovat yhteensä 358,9 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta ovat 273,9 milj. euroa ja investointien tulorahoitusprosentti on 40 %.

Esitetyt muutokset pienentävät pysyvien vastaavien luovutustuloja 171,1 milj. euroa ja ne ovat muutoksen jälkeen 279,8 milj. euroa.

Esitetyt muutokset lisäävät pitkäaikaisten lainojen lisäystä 30,0 milj. euroa ja ne ovat muutoksen jälkeen 110,4 milj. euroa.

Talousarviomuutoksessa oli tarkoitus kohdentaa myös palkkaratkaisun neuvoteltaviin eriin (järjestelyerät ja kehittämisohjelma) liittyvät talousarviomuutokset, jossa konsernihallinnon yhteisiin eriin varattu 4,8 milj. euron määräraha olisi kohdennettu yksiköille neuvottelutuloksen mukaisesti. Neuvottelut ovat venyneet KVTES:n osalta ja talousarviomuutosesitys ei ehdi kesäkuun kaupunginvaltuustoon. Määräraha kohdennetaan yksiköille vuoden 2024 aikana neuvottelutuloksen vahvistuttua.

Esitykset ja koonnit esityksistä sitovuustasoittain ovat liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2024 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen virallinen tilikauden tulos on 185,9 milj. euroa positiivinen ja tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on 18,4 milj. euroa alijäämäinen. Nettoinvestoinnit ovat 358,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta ovat 273,9 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on muutoksen jälkeen 110,4 milj. euroa.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään päätös palkkaratkaisun neuvoteltavien erien 4,8 milj. euron määrärahan kohdentamisesta konsernihallinnon yhteisistä eristä toimintayksiköille neuvottelutuloksen mukaisesti. Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Johtaja
  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Vuoden 2024 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen virallinen tilikauden tulos on 185,9 milj. euroa positiivinen ja tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on 18,4 milj. euroa alijäämäinen. Nettoinvestoinnit ovat 358,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta ovat 273,9 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on muutoksen jälkeen 110,4 milj. euroa.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään päätös palkkaratkaisun neuvoteltavien erien 4,8 milj. euron määrärahan kohdentamisesta konsernihallinnon yhteisistä eristä toimintayksiköille neuvottelutuloksen mukaisesti. Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Vesa-Matti Kangas, Anna-Maija Väänänen, Hanna Jääskeläinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.