Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 87 Valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 

TRE:2472/00.00.03/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Klami Laura, Lakiasiainjohtaja, laura.klami@tampere.fi

Perustelut

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuutettu Brigita Krasniqi on ilmoittanut 6.5.2024 kaupungille saapuneelle viestillä muuttavansa toiseen kuntaan 8.6.2024 alkaen. Siten hän menettää vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Krasniqi toimii valtuutetun luottamustoimen lisäksi kaupunginhallituksen jäsenenä sekä vammaisneuvoston varajäsenenä.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Tampereen vihreän valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Petri Siuro.

Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen:

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kaupunginhallituksen 20.6.2022 § 284 hyväksymän vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan neuvoston jäsenen tulee olla tamperelainen tai asua Tampereella, lukuun ottamatta yhteistoiminta-alueen nimeämiä jäseniä.

Kaupunginhallitus nimeää kuultuaan Tampereen alueella toimivia vammais- ja potilasjärjestöjä suoraan tai järjestöjen yhteistyöelimen (Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, VATENK) välityksellä tamperelaisista tai kunnassa asuvista vammaisista, heidän omaisistaan tai vammaisjärjestöjen edustajista vammaisneuvostoon puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon neljä muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varapuheenjohtajan valitsee vammaisneuvosto varsinaisista jäsenistään. Vammaisneuvosto nimeää 8-henkisen esteettömyystyöryhmän. 

Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n tarkoittama vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Brigita Krasniqin luottamustoimi vammaisneuvoston varajäsenenä todetaan päättyvän 8.6.2024.

Vammaisneuvostoon valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Edelleen esitetään valtuuston päätettäväksi:

Brigita Krasniqin luottamustoimi valtuutettuna sekä kaupunginhallituksen jäsenenä todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Brigita Krasniqin luottamustoimi vammaisneuvoston varajäsenenä todetaan päättyvän 8.6.2024.

Vammaisneuvostoon valitaan uudeksi varajäseneksi Meri Papunen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Edelleen esitetään valtuuston päätettäväksi:

Brigita Krasniqin luottamustoimi valtuutettuna sekä kaupunginhallituksen jäsenenä todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Vilma Järvisalo esitti, että vammaisneuvoston varajäseneksi valitaan Meri Papunen.

Puheenjohtaja tiedusteli Järvisalon ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Klami Laura, Lakiasiainjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Brigita Krasniqin luottamustoimi valtuutettuna sekä kaupunginhallituksen jäsenenä todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Brigita Krasniqin luottamustoimi valtuutettuna sekä kaupunginhallituksen jäsenenä todettiin päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Iiris Suomela.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui kuntalain 17 §:n mukaisesti Tampereen vihreän valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Petri Siuron varsinaiseksi valtuutetuksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vilma Järvisalo ehdotti, että kaupunginhallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Iiris Suomela.

Tiedoksi

Brigita Krasniqi, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset, luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.